ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

join to

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -join to-, *join to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
join to[PHRV] จับเข้าคู่กัน, See also: ทำให้ติดกัน, ยึดไว้ด้วยกัน, Syn. couple on, join on, join to
join together[PHRV] ต่อเข้าด้วยกัน, See also: ใส่เข้ากัน, ประกอบเข้ากัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would that positive effect be your join to arrest for purchasing marijuana in 2003? Well, how the fuck do you prepare for a Foo Fighters concert?งานคอมมิคคอน นิวยอร์ก ซื้อตั๋วได้แล้วตอนนี้ Ted 2 (2015)
A duet is when two voices join to become one.ดูเอ็ท คือ การนำเสียงสองเสียง มาประสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียว Duets (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นหนึ่งเดียว[V] unite, See also: join together, Syn. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พนักงาน 2 กลุ่มนี้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้, Thai definition: สามัคคีกลมเกลียว
ปะติดปะต่อ[V] link up, See also: join together, piece together, Syn. ต่อ, เชื่อม, Example: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล, Thai definition: เอาเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กอดคอ[v. exp.] (køtkhø) EN: put one's arm around another's shoulder ; stick closely together ; join together   FR: accoler
พร้อมใจ[v.] (phrømjai) EN: conjoin ; unite ; join together   
รวมพวก[v. exp.] (rūam phūak) EN: gather into a group ; form a group ; assemble ; join together ; gather together   
รวมตัว[v.] (rūamtūa) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together   FR: rassembler
ติดกับ[v.] (tit kap) EN: adjoin ; be contiguous ; close to ; connect ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; get trapped by   FR: fixer (à)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǔ, ㄓㄨˇ, / ] join together; fix one's attention on; concentrate on, #1,630 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
継ぎ合せる;継ぎ合わせる;継合せる[つぎあわせる, tsugiawaseru] (v1,vt) to join together; to patch together [Add to Longdo]
結びつく(P);結び付く[むすびつく, musubitsuku] (v5k) to be connected or related; to join together; (P) [Add to Longdo]
交える(P);雑える[まじえる, majieru] (v1,vt) (1) to mix; to combine; (2) to exchange (words, fire, etc.); (3) to cross (e.g. swords); to join together; (P) [Add to Longdo]
合す[がっす, gassu] (v5s) (See 合する) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with [Add to Longdo]
合する[がっする, gassuru] (vs-s) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with [Add to Longdo]
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) [Add to Longdo]
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) [Add to Longdo]
組み合う[くみあう, kumiau] (v5u,vi) to form a partnership or association; to join together; to grapple with [Add to Longdo]
組み合す;組合す;組み合わす[くみあわす, kumiawasu] (v5s) (See 組み合わせる) to combine; to join together; to join up; to dovetail together [Add to Longdo]
組み合わせる(P);組合わせる;組み合せる;組合せる[くみあわせる, kumiawaseru] (v1,vt) to join together; to combine; to join up; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top