ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

close in

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -close in-, *close in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
close in[PHRV] ทำให้ปิด
close in[PHRV] เข้ามาใกล้มากขึ้น, See also: ขยับเข้าใกล้, เคลื่อนเข้ามา, Syn. close down, close in on
close in[PHRV] ทำให้บาดเจ็บ (คำไม่เป็นทางการ)
close in on[PHRV] ใกล้เข้ามา (เพื่อจู่โจมหรือโจมตี), Syn. close in, move in on

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, camera, close in.โอเค กล้อง ซูมเข้าไปข้างใน Platonic Sex (2001)
MAN: Now, would it be fair to say that this comet is close in size to Haley's comet, or is it a little bigger?จะพูดได้มั้ยว่า อุกบาตลูกนี้ มีขนาดใกล้เคียงกับ Pilot (2004)
Next thing you notice close in your hair, and everybody's plugging everybody.เอาผมปิดไว้ และอุดหูไว้ทุกคน Madagascar (2005)
That's right. I dig it up close in person.ใช่แล้วเพื่อน โป๊ะเช๊ะ.. War (2007)
You're close inspector, you're close.นายเกือบได้แล้ว เกือบแล้วสารวัตร Transporter 3 (2008)
Can you close in on that woman?ช่วยดึงภาพผู้หญิงคนนั้นได้ไหม? The Ghost Network (2008)
From there, once this game begins, every time you take a breath, the clamps around your chest will close in and crush your body.เมื่อเล่นเกมนี้ \ ในทุกๆ ลมหายใจ กับดักรอบๆ ตัวนายจะเข้ามาใกล้ และบีบอัดร่าง Saw VI (2009)
If you want to bowl, we close in 15 minutes.ถ้าคุณต้องการโยนโบว์ เราจะปิดในอีก15 นาทีนะ Night of Desirable Objects (2009)
No, no, n-no, I'm just staying close in case an intervention is required.ไม่ ไม่ ไม่ ผมแค่มาอยู่ใกล้ๆ เผื่อว่ามีกรณีจำเป็น ต้องยื่นมือเข้าช่วย A Night at the Bones Museum (2009)
But if i just sit on it, i become part of a cover-Up. Listen, the polls close in a few hours.แต่ถ้าหากว่าฉันอยู่เฉยๆ ,ฉันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมัน ฟังนะ ผลโพลกำลังจะปิกในอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว The Grandfather: Part II (2009)
It seems after close inspectionหลังจากที่ได้ดูภาพจากวีดีโอแล้ว The Grandfather: Part II (2009)
Yeah. We were so close in law school. That study group was nuts.เราสนิทกันตอนเรียนกฎหมาย กลุ่มอ่านตำรานั่นบ้ามาก Bride Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
close inFor nothing is so beautiful but it betrays some defect on close inspection.
close inThe walls close in on me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขะยุก[V] close in on step by step, See also: push one's way gradually through a crowd, Thai definition: ดันเข้าไปทีละน้อยๆ
ขะยิก[V] close in on step by step, See also: draw nearer, move towards, Syn. กระยิก, Example: ผู้ชายคนนั้นขะยิกเข้าไปใกล้หล่อนจนน่าเกลียด, Thai definition: ขยับเข้าไปทีละน้อยๆ

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside [Add to Longdo]
攻め寄せる;攻寄せる[せめよせる, semeyoseru] (v1,vi) to make an onslaught (on); to close in (on) [Add to Longdo]
細見[さいけん, saiken] (n,vs) (visual) scrutiny; close inspection [Add to Longdo]
真実に迫る[しんじつにせまる, shinjitsunisemaru] (exp,v5r) to close in on the truth [Add to Longdo]
垂んとす[なりなんとす;なんなんとす, narinantosu ; nannantosu] (exp) (arch) (See 垂んとする) to close in on (30 years of age, etc.); to approach; to get close to [Add to Longdo]
垂んとする[なんなんとする, nannantosuru] (vs-s,vi) (uk) (See 垂んとす) to close in on (30 years of age, etc.); to approach; to get close to [Add to Longdo]
精査[せいさ, seisa] (n,vs) close investigation; careful examination; scrutiny [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 close in
   v 1: advance or converge on; "The police were closing in on him"
      [syn: {close in}, {draw in}]
   2: surround completely; "Darkness enclosed him"; "They closed in
     the porch with a fence" [syn: {enclose}, {close in},
     {inclose}, {shut in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top