Search result for

close in

(28 entries)
(0.4374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -close in-, *close in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
close in[PHRV] ทำให้ปิด
close in[PHRV] เข้ามาใกล้มากขึ้น, See also: ขยับเข้าใกล้, เคลื่อนเข้ามา, Syn. close down, close in on
close in[PHRV] ทำให้บาดเจ็บ (คำไม่เป็นทางการ)
close in on[PHRV] ใกล้เข้ามา (เพื่อจู่โจมหรือโจมตี), Syn. close in, move in on

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From there, once this game begins, every time you take a breath, the clamps around your chest will close in and crush your body.เมื่อเล่นเกมนี้ \ ในทุกๆ ลมหายใจ กับดักรอบๆ ตัวนายจะเข้ามาใกล้ และบีบอัดร่าง Saw VI (2009)
If you want to bowl, we close in 15 minutes.ถ้าคุณต้องการโยนโบว์ เราจะปิดในอีก15 นาทีนะ Night of Desirable Objects (2009)
No, no, n-no, I'm just staying close in case an intervention is required.ไม่ ไม่ ไม่ ผมแค่มาอยู่ใกล้ๆ เผื่อว่ามีกรณีจำเป็น ต้องยื่นมือเข้าช่วย A Night at the Bones Museum (2009)
But if i just sit on it, i become part of a cover-Up. Listen, the polls close in a few hours.แต่ถ้าหากว่าฉันอยู่เฉยๆ ,ฉันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมัน ฟังนะ ผลโพลกำลังจะปิกในอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว The Grandfather: Part II (2009)
It seems after close inspectionหลังจากที่ได้ดูภาพจากวีดีโอแล้ว The Grandfather: Part II (2009)
Yeah. We were so close in law school. That study group was nuts.เราสนิทกันตอนเรียนกฎหมาย กลุ่มอ่านตำรานั่นบ้ามาก Bride Wars (2009)
She can read the terrain, search for signs of passing, run her quarry to ground and close in for the kill.เธออ่านรอยได้ ค้นหาสัญญาณที่ชี้ว่ามีการผ่านทาง แล้วตามประชิดเพื่อฆ่า Centurion (2010)
Get as close in as you can.เข้าไปให้ใกล้ที่สุด Despicable Me (2010)
They close in seven minutes.แต่ร้านจะปิดในอีก 7 นาที Communication Studies (2010)
My sister and I were close in age, but... we fought over everything.ฉันกับน้องสาวอายุไล่ๆกัน แต่... เราทะเลาะกันแทบทุกเรื่องเลย The Plateau (2010)
She may be trying to close in on his position.เธออาจหาทางเข้าใกล้ตำแหน่งของเขา The Guardian (2010)
I just thought that Mo Ne's very close in resemblance to her mother.ผมแค่คิดว่าโมเน่ค่อนข้างจะเหมือนกับแม่ของเธอ Episode #1.8 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
close inFor nothing is so beautiful but it betrays some defect on close inspection.
close inThe walls close in on me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขะยุก[V] close in on step by step, See also: push one's way gradually through a crowd, Thai definition: ดันเข้าไปทีละน้อยๆ
ขะยิก[V] close in on step by step, See also: draw nearer, move towards, Syn. กระยิก, Example: ผู้ชายคนนั้นขะยิกเข้าไปใกล้หล่อนจนน่าเกลียด, Thai definition: ขยับเข้าไปทีละน้อยๆ

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside [Add to Longdo]
攻め寄せる;攻寄せる[せめよせる, semeyoseru] (v1,vi) to make an onslaught (on); to close in (on) [Add to Longdo]
細見[さいけん, saiken] (n,vs) (visual) scrutiny; close inspection [Add to Longdo]
真実に迫る[しんじつにせまる, shinjitsunisemaru] (exp,v5r) to close in on the truth [Add to Longdo]
垂んとす[なりなんとす;なんなんとす, narinantosu ; nannantosu] (exp) (arch) (See 垂んとする) to close in on (30 years of age, etc.); to approach; to get close to [Add to Longdo]
垂んとする[なんなんとする, nannantosuru] (vs-s,vi) (uk) (See 垂んとす) to close in on (30 years of age, etc.); to approach; to get close to [Add to Longdo]
精査[せいさ, seisa] (n,vs) close investigation; careful examination; scrutiny [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 close in
   v 1: advance or converge on; "The police were closing in on him"
      [syn: {close in}, {draw in}]
   2: surround completely; "Darkness enclosed him"; "They closed in
     the porch with a fence" [syn: {enclose}, {close in},
     {inclose}, {shut in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top