ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contiguity

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contiguity-, *contiguity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contiguity[N] การติดกัน, See also: การใกล้กัน, Syn. nearness, contact

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contiguity(คอนทะกิว'อิที) n. การเชื่อมติดกัน,การประชิดกัน,การติดต่อ,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, Syn. contact

English-Thai: Nontri Dictionary
contiguity(n) ความใกล้ชิด,การประชิด,การเชื่อมติด,การติดต่อกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contiguity    (n) kˌɒntɪgjˈuːɪtiː (k o2 n t i g y uu1 i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contiguity \Con`ti*gu"i*ty\, n. [Cf. F. contiguit['e], LL.
   contiguitas.]
   The state of being contiguous; intimate association;
   nearness; proximity.
   [1913 Webster]
 
      The convicinity and contiguity of the two parishes.
                          --T. Warton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contiguity
   n 1: the attribute of being so near as to be touching [syn:
      {adjacency}, {contiguity}, {contiguousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top