ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be contiguous

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be contiguous-, *be contiguous*, be contiguou
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จด[V] be contiguous, See also: adjoin, border, Syn. ติด, เชื่อม, Ant. ห่าง, แยก, Example: ทิศเหนือของประเทศไทยจดประเทศพม่า, Thai definition: จ่อให้ถึงกัน, ถึง, จนถึง
ติดกับ[CONJ] adjoin, See also: be contiguous, close to, connect, be adjacent to, border on, join to, Syn. ใกล้กับ, ติด, ชิดกับ, Ant. ห่าง, Example: เขาสร้างบ้านใหม่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา, Thai definition: อยู่ชิดกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จด[v.] (jot) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with   FR: être limitrophe ; border ; se toucher
ติดกัน[v. exp.] (tit kan) EN: adjoin ; stick together ; be contiguous   FR: adhérer ; s'agglutiner
ติดกับ[v.] (tit kap) EN: adjoin ; be contiguous ; close to ; connect ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; get trapped by   FR: fixer (à)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top