ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แตะต้อง

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แตะต้อง-, *แตะต้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตะต้อง[V] touch, See also: handle, Syn. แตะ, ต้อง, สัมผัส, Example: คุณพ่อไม่กล้าแตะต้องสมบัติของคุณแม่ไม่ว่าชิ้นใดๆ, Thai definition: ถูกต้องแต่เพียงเบาๆ หรือนิดหน่อย, โดยปริยายหมายความว่ายุ่งเกี่ยว เกี่ยวข้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แตะต้องก. ถูกต้องแต่เบา ๆ หรือเพียงนิดหน่อย, โดยปริยายหมายความว่า ยุ่งเกี่ยว, เกี่ยวข้อง, เช่น ผมไม่เคยแตะต้องการพนัน.
แจะ ๑แตะต้อง เช่น มือไปแจะหน้าขนม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hynkel with all his power can never touch that.อำนาจทั้งหมดอยู่ที่ เฮนเคิล ไม่มีใครแตะต้องได้ The Great Dictator (1940)
If I get killed you'll never get your hands on all that beautiful money.ถ้าฉันตาย นายไม่มีวันได้แตะต้องเงินนั่นแน่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
"Untouched."มิได้ถูกแตะต้อง I Spit on Your Grave (1978)
Untouched.มิได้ถูกแตะต้อง I Spit on Your Grave (1978)
- Untouched!แตะต้องI Spit on Your Grave (1978)
- Untouched.มิได้ถูกแตะต้อง I Spit on Your Grave (1978)
Don't you touch me.อย่าแตะต้องฉัน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You won't touch the meat.คุณจะไม่แตะต้องเนื้อสัตว์ Idemo dalje (1982)
Don't you touch me!อย่ามาแตะต้องฉันนะ! Clue (1985)
Don't touch it!- อย่าแตะต้องนะ *batteries not included (1987)
Stop touching me!อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะ! Mannequin (1987)
Please don't touch me!อย่ามาแตะต้องตัวฉัน! Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แตะต้อง[v.] (taetǿng) EN: touch   FR: toucher ; tripoter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be at[PHRV] แตะต้อง, Syn. meddle with
lay a finger on[IDM] แตะต้อง, Syn. set on
lay a hand on[IDM] แตะต้อง, Syn. set on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hands-offadj. อย่าแตะต้อง,อย่ายุ่ง
touch(ทัชฺ) vt.,vi.,n. (การ) สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดการ,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประทับใจ,ละเมิด,ล่วงเกิน,ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ ,ขอ,ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ,ทำให้ระเบิด)
untouchable(อันทัช'ชะเบิล) adj. แตะต้องไม่ได้,แตะไม่ถึง,ห้ามแตะ,ห้ามยุ่ง,ห้ามสัมผัส. n. วรรณะจัณฑาล,สมาชิกวรรณะจัณฑาล.

English-Thai: Nontri Dictionary
intact(adj) ไม่ถูกแตะต้อง,ไม่บุบสลาย,ไม่เป็นอันตราย,ครบถ้วน
intangible(adj) สัมผัสไม่ได้,แตะต้องไม่ได้,ไม่มีตัวตน

German-Thai: Longdo Dictionary
anfassen(vt) |fasste/faßte an, hat angefassen/angefaßt| จับ, แตะต้อง, ฉวย เช่น Natur zum Anfassen., Man wird doch heute überall im Labor nur noch mit Handschuhen angefasst, oder nicht? , See also: S. ergreifen, berühren

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top