Search result for

neighboring

(42 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neighboring-, *neighboring*, neighbor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neighboring[ADJ] ที่อยู่ใกล้เคียง, See also: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง, ที่อยู่ข้างเคียง, Syn. adjacent, near

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neighboring(เน'เบอริง) adj. ใกล้เคียง,ข้างเคียง,ถัดไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And, the guest list for your wedding will include all the neighboring countries' leaders and the chiefs of the various clans.และ แขกที่จะมาร่วมในงานอภิเษกของเจ้าจะมีทั้ง ผู้นำของประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด และหัวหน้าชนเผ่าต่างๆ Episode #1.42 (2006)
This neighboring province right next door had a severe drought at the same time these areas were flooding.จังหวัดข้างเคียงถัดไป เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกับที่พื้นที่นี้กำลังถูกน้ำท่วม An Inconvenient Truth (2006)
And for generations, her elite warriors, called the Black Scorpions, held sway over all the neighboring tribes.และในยุคนั้น นักรบที่เก่งที่สุด ชื่อ แมงป่องดำ พวกเขาเหนือกว่าเผ่าอื่นใด The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Exactly-- he would have had to go higher up, so he would have had to been on a neighboring rooftop or something.ทุกอย่างมีอยู่ในอินเตอร์เนท ผมเลย... ...ไปขโมยรีโมทมา Wrecking Crew (2008)
I shall meet the lords of the neighboring fortresses, and alert them to Baegeuk's treason and King Daeso's tyranny, asking them to support us against them.ข้าจะไปพบกับหัวหน้าในป้อมใกล้เคียง และเตือนพวกเขาให้รู้ถึงเรื่องที่แบกิอุคสมคบคิดกับ กษัตริย์ก่อการกบฎ และขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา The Kingdom of the Winds (2008)
I would invade a neighboring country and impose my own ideology, even if they didn't want it!แล้วตั้งลัทธิของเราเอง ถึงเขาจะไม่อยากได้ก็เถอะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
So based on our findings, we developed a window of sorts, a way of looking into this neighboring world.จากที่เราได้ค้นพบ เราพัฒนาสิ่งที่เหมือนหน้าต่าง ที่ใช้ดูไปยังอีกโลกหนึ่ง Peter (2010)
A hospital blood bank in the neighboring county of Amherst has reported several break-ins over the past 2 weeks.ธนาคารเลือดที่โรงพยาบาล ใกล้ๆ กับเขตแอมเฮิร์ต ได้รายงานว่าเกิดการบุกรุกหลายครั้ง ในรอบ 2 สัปดาห์ก่อน Under Control (2010)
We're able to widen our search here to neighboring statesเราสามารถขยายการค้นหา ไปยังรัฐใกล้เคียง To Keep Us Safe (2010)
THE NEIGHBORING STAR CAN PROVIDE THAT FUEL.และคุณกำลังมองหาที่ ประภาคารไกลผ่านหมอก, คุณไม่ทราบว่าจะเป็น ประภาคารที่สว่างมาก Beyond the Darkness (2010)
Of anti-witch hysteria. It broke out in the neighboringต่อต้านแม่มด บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ The Dinner Party (2011)
I brought the magistrate from the neighboring district.ข้าพาข้าหลวงจากเขตใกล้ๆกันมา Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neighboringFor the time being he is staying at a neighboring hotel.
neighboringThat country broke off diplomatic relations with the neighboring countries.
neighboringThe army made inroads into the neighboring country.
neighboringThe fire spread and licked the neighboring house.
neighboringThe neighboring countries never submitted to his terrorism.
neighboringThe police charged him with leaking information to a neighboring country.
neighboringThe Prime Minister became all the more popular because he never gave way to pressure from the neighboring country.
neighboringThis country was subject to a neighboring country.
neighboringWe must promote commerce with neighboring countries.
neighboringWe should keep up friendly relations with neighboring countries.

CMU English Pronouncing Dictionary
NEIGHBORING    N EY1 B ER0 IH0 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anliegerstaat {m}neighboring state; bordering (border) state; riparian state [Add to Longdo]
angrenzend; benachbart {adj}neighboring [Am.]; neighbouring [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
近郷[きんごう, kingou] (n) neighboring districts; neighbouring districts; countryside [Add to Longdo]
近郷近在[きんごうきんざい, kingoukinzai] (n) surrounding country; neighboring villages [Add to Longdo]
近県[きんけん, kinken] (n) neighboring prefectures; neighbouring prefectures [Add to Longdo]
近郊都市[きんこうとし, kinkoutoshi] (n) neighboring towns; neighbouring towns [Add to Longdo]
近国[きんごく, kingoku] (n) (1) neighboring country; neighbouring country; (2) lands outlying Kyoto [Add to Longdo]
近在[きんざい, kinzai] (n) neighboring villages; neighbouring villages; suburban districts [Add to Longdo]
近接[きんせつ, kinsetsu] (n,vs,adj-no) neighboring; neighbouring; adjacent; adjoin [Add to Longdo]
近村[きんそん, kinson] (n) neighboring villages [Add to Longdo]
近隣諸国[きんりんしょこく, kinrinshokoku] (n) neighboring countries; neighbouring countries; surrounding countries [Add to Longdo]
最寄り(P);最寄(io)[もより, moyori] (n,adj-no) nearest; neighbouring; neighboring; nearby; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邻近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] neighboring; adjacent; near; vicinity, #13,584 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 neighbor \neigh"bor\, v. t. [imp. & p. p. {Neighbored}; p. pr. &
   vb. n {Neighboring}.]
   1. To adjoin; to border on; to be near to.
    [1913 Webster]
 
       Leisurely ascending hills that neighbor the shore.
                          --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   2. To associate intimately with. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neighboring \Neigh"bor*ing\, a.
   Living or being near; adjacent; as, the neighboring nations
   or countries.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neighboring
   adj 1: having a common boundary or edge; abutting; touching;
       "Rhode Island has two bordering states; Massachusetts and
       Conncecticut"; "the side of Germany conterminous with
       France"; "Utah and the contiguous state of Idaho";
       "neighboring cities" [syn: {adjacent}, {conterminous},
       {contiguous}, {neighboring(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top