ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใกล้กัน

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใกล้กัน-, *ใกล้กัน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A little closer - And closer- ใกล้กันมากขึ้น The Little Prince (1974)
A little closer and closerอยู่ใกล้กันมากขึ้น มากขึ้น มากขึ้น The Little Prince (1974)
And closer and closer And closer and closerใกล้กันมากขึ้น มากขึ้น มากขึ้น The Little Prince (1974)
And closer and closer All the timeใกล้กันมากขึ้น มากขึ้นตลอดเวลา The Little Prince (1974)
And closer and closerใกล้กันมากขึ้น มากขึ้น มากขึ้น The Little Prince (1974)
And closer and closer All the timeใกล้กันมากขึ้นตลอดเวลา The Little Prince (1974)
Plus Tiffany lives right next door to them and seeing you date her neighbor would kill her.เธอก็อยู่บ้านใกล้กันกับเรา ไปรับ-ส่ง มันก็เป็นความรับผิดชอบ Eating Out (2004)
- To be closer.เพื่อให้ได้ใกล้กัน Hotel Rwanda (2004)
Though the 86 can't pass him, they are getting closer and closer.86 ยังขึ้นหน้าไม่ได้ ทั้งสองคันใกล้กันขึ้นเรื่อยๆ แล้ว Initial D (2005)
OK, stick closer. I'll take a beautiful picture.ได้ๆ กรุณาอยู่ใกล้กัน เราจะถ่ายรูปสวยๆ Sad Movie (2005)
Benji, lead me to the signal.โอ้, นายอยู่นั่น ใกล้กันซะด้วย Mission: Impossible III (2006)
So no matter how far away we are, we'll be thinking about each other.ถึงแม้ว่าเราจะไกลกันแค่ไหนแต่ใจเราก็ยังอยู่ใกล้กันและกัน Black Snake Moan (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approximate to[PHRV] ใกล้กันมากกับ (ปกติใช้รูป simple tenses และไม่ใช้ในรูป passive voice), See also: คล้ายกับ, เหมือนกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
propinquity(โพรพิง'ควิที) n. ความใกล้กัน,ความใกล้ชิด,ความสัมพันธ์,ความเป็นญาติ,ความคล้ายคลึงกัน, Syn. proximity,kinship

English-Thai: Nontri Dictionary
adjacent(adj) ใกล้กัน,ติดกัน,ถัดไป,ชิด
adjoin(vi,vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ
neighbouring(adj) อยู่ใกล้กัน,อยู่ถัดไป,อยู่ข้างเคียงกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top