ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สัมผัส

   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัมผัส-, *สัมผัส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมผัส[N] rhyme, Syn. จังหวะ
สัมผัส[V] feel, See also: perceive, Syn. รับรู้, รู้สึก
สัมผัส[N] sense
สัมผัส[V] touch, Syn. จับต้อง, แตะ, แตะต้อง
สัมผัส[V] touch, See also: impact, be contiguous, be in control, perceive, Syn. ถูกต้อง, แตะต้อง, กระทบ, Example: ผมก็ได้แต่อยู่ห่างๆ เธอ แม้ว่าอยากจะไปสัมผัสชิดใกล้
สัมผัส[V] rhyme, See also: alliterate, Example: กลอนบทนี้สัมผัสกันได้ไพเราะมาก, Thai definition: คล้องจองกัน
สัมผัส[V] connect, See also: relate, be close, Syn. ใกล้ชิด, คลุกคลี, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นเนืองนิตย์ ทรงสัมผัสกับปัญหาต่อเนื่องยาวนาน
สัมผัสใน[N] internal rhyme, Ant. สัมผัสนอก, Example: บทประพันธ์นี้มีจุดเด่นที่เล่นสัมผัสในได้ลงตัวไพเราะมาก, Count unit: แห่ง, Thai definition: คำคล้องจองที่อยู่ในวรรค
สัมผัสนอก[N] external rhyme, Ant. สัมผัสใน, Example: เราไม่นิยมใช้คำตายในสัมผัสนอกของบทกลอน, Count unit: แห่ง, Thai definition: คำคล้องจองแห่งคำประพันธ์ที่อยู่ต่างวรรคกันตามข้อบังคับ
สัมผัสมือ[V] shake hands, See also: wring hands, Syn. จับมือ, Example: เขาสัมผัสมือกับนักลงทุนชาวต่างชาติเพื่อแสดงความเป็นมิตรด้วย, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาการที่เอามือมาจับกันไว้เพื่อแสดงการทักทายตามธรรมเนียมเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัมผัสก. ถูกต้อง, แตะต้อง, กระทบกัน, เช่น มีใครมาสัมผัสไหล่ พยายามให้เท้าสัมผัสหญ้าเสียบ้าง จะได้มีสุขภาพดี สัมผัสมือกัน
สัมผัสคล้องจองกัน เช่น คำในกลอนบทนี้สัมผัสกันดี.
สัมผัสน. การถูกต้องที่ให้เกิดความรู้สึก เช่น ประสาทสัมผัส, การแตะต้อง, การกระทบกัน, เช่น พอออกไปข้างนอกก็สัมผัสอากาศเย็นเฉียบ
สัมผัสความคล้องจองของถ้อยคำ เช่น ในนํ้ามีปลาในนามีข้าว
สัมผัสข้อบังคับที่ใช้ในฉันทลักษณ์เพื่อให้เสียงรับกัน.
สัมผัสนอกน. สัมผัสนอกวรรคหรือระหว่างวรรคตามข้อบังคับแห่งฉันทลักษณ์ซึ่งเป็นสัมผัสสระและไม่ซ้ำเป็นคำเดียวกัน เช่น
(อภัย),
(ตะเลงพ่าย).

สัมผัสสระน. สัมผัสที่มีเสียงสระหรือเสียงสระกับตัวสะกดในมาตราเดียวกัน เช่น อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ (เพลงยาวถวายโอวาท), คนใจจืดชืดชื้อเหมือนชื่อบาง ควรตีห่างเหินกันจนวันตาย (นิ. วัดสิงห์)
สัมผัสอักษรน. สัมผัสพยัญชนะที่มีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน เช่น จำใจจำจากเจ้า จำจร (ตะเลงพ่าย), คูนแคขิงข่าขึ้น เคียงคาง (หลักภาษาไทยของกำชัย ทองหล่อ).
สัมผัสในน. สัมผัสที่อยู่ภายในวรรคเพื่อเพิ่มเสียงไพเราะ มีได้ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร เช่น ถึงโคกฆ้องหนองสะพานบ้านกะเหรี่ยง เห็นโรงเรียงไร่ฝ้ายทั้งซ้ายขวา (ขุนช้างขุนแผน), ในโคลงหมายรวมถึงสัมผัสสระและสัมผัสอักษรที่อยู่ระหว่างวรรคในบาทเดียวกันด้วย คือ คำสุดท้ายของวรรคแรกสัมผัสกับคำแรกของวรรคหลัง เช่น อ้าศรีเสาวภาคย์เพี้ยง เพ็ญแข (ตะเลงพ่าย).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhymeสัมผัส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
expose to (disease)สัมผัส (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expose to (disease)สัมผัส (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crossed rhyme; interlaced rhymeสัมผัสกลางบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
interlaced rhyme; crossed rhymeสัมผัสกลางบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
touch externallyสัมผัสกันภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
touch internallyสัมผัสกันภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coupletสัมผัสคู่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed coupletสัมผัสคู่ปิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic pentameter coupletสัมผัสคู่มาตราไอแอมบ์ห้าคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditory Senseสัมผัสทางเสียง [การแพทย์]
Contact, Doubleสัมผัสพื้นทั้ง2เท้า [การแพทย์]
Discriminative Functionสัมผัสละเอียด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't touch it, you fools!ไม่ได้สัมผัสมันคุณคนโง่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The aeroplane and radio have brought us closer.เครื่องบินและวิทยุ เราทุกคนจะได้สัมผัส The Great Dictator (1940)
A slight touch of monetary complications... with bucolic semi-lunar contraptions of the flying trapezes.สัมผัสเล็กน้อยของ ภาวะแทรกซ้อนทางการเงิน กับบ้านนอกโคนทแรปชนกึ่ง จันทรคติของ Pinocchio (1940)
Feel this.สัมผัสสิ Rebecca (1940)
Whenever you touched me, I knew you were comparing me with Rebecca.ตอนที่คุณสัมผัสฉัน ฉันรู้ว่าคุณเอาฉันไปเปรียบกับรีเบคคา Rebecca (1940)
I can hardly touch my nose. Know what I mean?ฉันแทบจะไม่สามารถสัมผัสจมูกของฉัน รู้ว่าสิ่งที่ฉันหมายความว่าอย่างไร 12 Angry Men (1957)
You can reach out and almost touch the el tracks, right?คุณสามารถเข้าถึงและเกือบสัมผัสเอลแทร็คใช่มั้ย? 12 Angry Men (1957)
I wouldn't touch you with a plastic one.ฉันจะได้สัมผัสคุณด้วยของพลาสติก คุณกำลังทำอะไรอยู่บนพื้น? Help! (1965)
I used to gulp like a fish every time a general touched me.ทุกครั้งที่มีทั่วไปสัมผัสฉัน How I Won the War (1967)
It is impossible to tell all the touching and heroic stories of courage and patience...มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกทุก สัมผัส และเรื่องราวของความกล้าหาญ ที่กล้าหาญและความอดทน How I Won the War (1967)
- You? - Never touch the stuff, I'm excused hair.ไม่เคยได้สัมผัสสิ่งที่ฉัน ฉัน กำลังขอผม How I Won the War (1967)
The Glove is losing his touch.! ถุงมือจะสูญเสียสัมผัสของเขา Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัมผัส[n.] (samphat) EN: sense   FR: toucher [m]
สัมผัส[n.] (samphat) EN: touch ; feel ; come into contact : perceive   FR: toucher ; palper ; sentir
สัมผัส[v.] (samphat) EN: rhyme   FR: rimer
สัมผัสนอก[n. exp.] (samphat nøk) EN: external rhyme   
สัมผัสมือ[v. exp.] (samphat meū) EN: shake hands ; wring hands   FR: serre la main
สัมผัสสระ[n. exp.] (samphat sara) EN: vowel rhyme   
สัมผัสอักษร[n. exp.] (samphat aksøn) EN: alliteration ; initial rhyme ; beginning rhyme ; head rhyme   
สัมผัสเพี้ยน[n. exp.] (samphat phīen) EN: assonance   FR: assonance [f]
สัมผัสใน[n. exp.] (samphat nai) EN: internal rhyme   

English-Thai: Longdo Dictionary
haptic(adj) เกี่ยวกับการสัมผัส ระบบสัมผัส

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alliterate[VI] สัมผัสอักษร
alliterate[VT] สัมผัสอักษร
brush past[PHRV] สัมผัส (บางสิ่ง) เบาๆ, See also: แตะ(บางสิ่ง)เบาๆ
caress[VT] สัมผัสอย่างรักใคร่เอ็นดู, Syn. cuddle, embrace
contact[VT] สัมผัส
contact[VI] สัมผัส, Syn. touch
dab at[PHRV] แตะเบาๆ, See also: สัมผัสเบาๆ
feel with[PHRV] คลำว่ามี...ด้วย, See also: สัมผัสได้ว่ามีด้วย, รู้สึกว่ามีด้วย
find[VT] รู้สึก (ความพึงพอใจ), See also: สัมผัสรู้, สำนึก, Syn. feel, perceive
finger[VT] แตะด้วยนิ้ว, See also: สัมผัสด้วยนิ้ว, ลูบ, ไล้, Syn. touch, feel, handle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alliterate(อะลิท' เทอเรท) vt.,vi. สัมผัสอักษรพยางค์, ทำให้คำแรกสัมผัสอักษรกัน
alliteration(อะลิทเทอเร' เชิน) n. การสัมผัสอักษร, วิธีสัมผัสอักษรพยางค์ (of a word group)
antenna(แอนเทน' นะ) n., (pl. -nas,-nae) สายอากาศ, หนวดบนหัวแมลงที่เกี่ยวกับการรับของประสาทสัมผัส. -an- tennal adj.
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง,ภาวะสัมผัสเพี้ยน,ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
card readerเครื่องอ่านบัตรหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้การอ่านรูที่เจาะในบัตรแล้วถอดออกมาเป็นรหัส การอ่านรูเหล่านั้นทำได้ด้วยการใช้แปรงไฟฟ้าสัมผัส แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นส่งเข้าไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อนำไปประมวลผลต่อไป
caress(คะเรส') vt.,n. (การ) สัมผัส,ลูบ,กอดจูบ,ประเล้าประโลม, See also: caressingly adv. ดูcaress caressive adj. ดูcaress caressing adj. ดูcaress, Syn. pamper,embrace
chord(คอร์ด) n. สายเครื่องดนตรีดีดสี,สายซอ,เส้นตรงระหว่างจุด1จุดบนเส้นรอบวง,เอ็น,เส้น,ความรู้สึก,อารมณ์,เสียงที่คล้ายเส้นเชือก,เสียงประสาน vi. ประสาน,สัมผัส vt. ดีดสายให้เสียงสัมผัสกัน, See also: chordal adj. ดูchord
cirroseadj. มีหนวดสัมผัส

English-Thai: Nontri Dictionary
alliteration(n) การเล่นอักษร,การสัมผัสอักษร
assonance(n) สัมผัสสระ
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
contact(vt) ติดต่อ,พบปะ,คบหาสมาคม,สัมผัส
emblazon(vt) พรรณนา,เล่นสัมผัส,ตบแต่ง,สรรเสริญ,เยินยอ
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
impalpable(adj) สัมผัสไม่ได้,ไม่มีตัวตน,ยากจะเข้าใจ
intangible(adj) สัมผัสไม่ได้,แตะต้องไม่ได้,ไม่มีตัวตน
palpable(adj) ซึ่งสัมผัสได้,ชัดเจน,เห็นได้ชัด,โจ่งแจ้ง
palpably(adv) อย่างโจ่งแจ้ง,อย่างสัมผัสได้,อย่างชัดแจ้ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
触れる[ふれる, fureru] Thai: สัมผัส

French-Thai: Longdo Dictionary
sous(prep) ข้างบน หรือ สัมผัสกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top