Search result for

สัมผัส

(86 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัมผัส-, *สัมผัส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมผัส[N] rhyme, Syn. จังหวะ
สัมผัส[V] feel, See also: perceive, Syn. รับรู้, รู้สึก
สัมผัส[N] sense
สัมผัส[V] touch, Syn. จับต้อง, แตะ, แตะต้อง
สัมผัส[V] touch, See also: impact, be contiguous, be in control, perceive, Syn. ถูกต้อง, แตะต้อง, กระทบ, Example: ผมก็ได้แต่อยู่ห่างๆ เธอ แม้ว่าอยากจะไปสัมผัสชิดใกล้
สัมผัส[V] rhyme, See also: alliterate, Example: กลอนบทนี้สัมผัสกันได้ไพเราะมาก, Thai definition: คล้องจองกัน
สัมผัส[V] connect, See also: relate, be close, Syn. ใกล้ชิด, คลุกคลี, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นเนืองนิตย์ ทรงสัมผัสกับปัญหาต่อเนื่องยาวนาน
สัมผัสใน[N] internal rhyme, Ant. สัมผัสนอก, Example: บทประพันธ์นี้มีจุดเด่นที่เล่นสัมผัสในได้ลงตัวไพเราะมาก, Count unit: แห่ง, Thai definition: คำคล้องจองที่อยู่ในวรรค
สัมผัสนอก[N] external rhyme, Ant. สัมผัสใน, Example: เราไม่นิยมใช้คำตายในสัมผัสนอกของบทกลอน, Count unit: แห่ง, Thai definition: คำคล้องจองแห่งคำประพันธ์ที่อยู่ต่างวรรคกันตามข้อบังคับ
สัมผัสมือ[V] shake hands, See also: wring hands, Syn. จับมือ, Example: เขาสัมผัสมือกับนักลงทุนชาวต่างชาติเพื่อแสดงความเป็นมิตรด้วย, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาการที่เอามือมาจับกันไว้เพื่อแสดงการทักทายตามธรรมเนียมเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัมผัสก. ถูกต้อง, แตะต้อง, กระทบกัน, เช่น มีใครมาสัมผัสไหล่ พยายามให้เท้าสัมผัสหญ้าเสียบ้าง จะได้มีสุขภาพดี สัมผัสมือกัน
สัมผัสคล้องจองกัน เช่น คำในกลอนบทนี้สัมผัสกันดี.
สัมผัสน. การถูกต้องที่ให้เกิดความรู้สึก เช่น ประสาทสัมผัส, การแตะต้อง, การกระทบกัน, เช่น พอออกไปข้างนอกก็สัมผัสอากาศเย็นเฉียบ
สัมผัสความคล้องจองของถ้อยคำ เช่น ในนํ้ามีปลาในนามีข้าว
สัมผัสข้อบังคับที่ใช้ในฉันทลักษณ์เพื่อให้เสียงรับกัน.
สัมผัสนอกน. สัมผัสนอกวรรคหรือระหว่างวรรคตามข้อบังคับแห่งฉันทลักษณ์ซึ่งเป็นสัมผัสสระและไม่ซ้ำเป็นคำเดียวกัน เช่น
(อภัย),
(ตะเลงพ่าย).

สัมผัสสระน. สัมผัสที่มีเสียงสระหรือเสียงสระกับตัวสะกดในมาตราเดียวกัน เช่น อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ (เพลงยาวถวายโอวาท), คนใจจืดชืดชื้อเหมือนชื่อบาง ควรตีห่างเหินกันจนวันตาย (นิ. วัดสิงห์)
สัมผัสอักษรน. สัมผัสพยัญชนะที่มีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน เช่น จำใจจำจากเจ้า จำจร (ตะเลงพ่าย), คูนแคขิงข่าขึ้น เคียงคาง (หลักภาษาไทยของกำชัย ทองหล่อ).
สัมผัสในน. สัมผัสที่อยู่ภายในวรรคเพื่อเพิ่มเสียงไพเราะ มีได้ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร เช่น ถึงโคกฆ้องหนองสะพานบ้านกะเหรี่ยง เห็นโรงเรียงไร่ฝ้ายทั้งซ้ายขวา (ขุนช้างขุนแผน), ในโคลงหมายรวมถึงสัมผัสสระและสัมผัสอักษรที่อยู่ระหว่างวรรคในบาทเดียวกันด้วย คือ คำสุดท้ายของวรรคแรกสัมผัสกับคำแรกของวรรคหลัง เช่น อ้าศรีเสาวภาคย์เพี้ยง เพ็ญแข (ตะเลงพ่าย).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhymeสัมผัส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
expose to (disease)สัมผัส (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expose to (disease)สัมผัส (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crossed rhyme; interlaced rhymeสัมผัสกลางบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
interlaced rhyme; crossed rhymeสัมผัสกลางบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
touch externallyสัมผัสกันภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
touch internallyสัมผัสกันภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coupletสัมผัสคู่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed coupletสัมผัสคู่ปิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic pentameter coupletสัมผัสคู่มาตราไอแอมบ์ห้าคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditory Senseสัมผัสทางเสียง [การแพทย์]
Contact, Doubleสัมผัสพื้นทั้ง2เท้า [การแพทย์]
Discriminative Functionสัมผัสละเอียด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Could be q fever if he's had exposure to goats.อาจเป็น"ไข้ คิว" ถ้าเขาเคยสัมผัสแพะ Last Resort (2008)
I'm afraid to touch it, just...ฉันเกรงว่าเพื่อสัมผัสเพียง ... Gas Pills (2008)
I can sense it.ข้าสัมผัสได้ Rising Malevolence (2008)
- She's here, master. I sense it.- เธออยู่ที่นี่ อาจารย์ ข้าสัมผัสได้ Destroy Malevolence (2008)
It suggests that the disease is not spread by contact.ใช่เลย นั่นแสดงว่าโรคระบาดนี้ไม่ได้แพร่โดยการสัมผัส The Mark of Nimueh (2008)
I sense there's something here.ข้าสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งอยู่ที่นี่ Lair of Grievous (2008)
I can sense your concern, the fear that you will lose the wealth and the power that the war has given youข้าสัมผัสได้ถึงความหวาดวิตก ความหวาดกลัวว่าจะเสียทรัพย์สมบัติ และอำนาจที่สงครามนี้มอบให้ท่าน Cloak of Darkness (2008)
I'm touched at the thoughtข้าสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เจ้าพูด Portrait of a Beauty (2008)
I touched his body and felt his heartหม่อมฉันสัมผัสร่างกายของเขา รู้สึกได้ถึงนัยในใจของเขา Portrait of a Beauty (2008)
Women have a sixth sense, you know?สวัสดีค่ะ คุณรู้ใช่มั้ยว่าผู้หญิงมีสัมผัสที่หก? Scandal Makers (2008)
So I decided to stop being a nuisance, and stop burdening my dad!ฉัน ผู้ซึ่งไม่เคยสัมผัสถึงความรักระหว่างพ่อลูกมาก่อน และแทบจะไม่รู้ค่าของเงินเลย ได้ตัสินใจแล้วว่า จะหางานและเลิกเป็นภาระให้พ่อสักที Scandal Makers (2008)
the less contact she has with the outside world, the better.ยิ่งเธอสัมผัสกับโลกภายนอกยิ่งน้อยยิ่งดี Babylon A.D. (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัมผัส[n.] (samphat) EN: sense   FR: toucher [m]
สัมผัส[n.] (samphat) EN: touch ; feel ; come into contact : perceive   FR: toucher ; palper ; sentir
สัมผัส[v.] (samphat) EN: rhyme   FR: rimer
สัมผัสนอก[n. exp.] (samphat nøk) EN: external rhyme   
สัมผัสมือ[v. exp.] (samphat meū) EN: shake hands ; wring hands   FR: serre la main
สัมผัสสระ[n. exp.] (samphat sara) EN: vowel rhyme   
สัมผัสอักษร[n. exp.] (samphat aksøn) EN: alliteration ; initial rhyme ; beginning rhyme ; head rhyme   
สัมผัสเพี้ยน[n. exp.] (samphat phīen) EN: assonance   FR: assonance [f]
สัมผัสใน[n. exp.] (samphat nai) EN: internal rhyme   

English-Thai: Longdo Dictionary
haptic(adj) เกี่ยวกับการสัมผัส ระบบสัมผัส

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alliterate[VI] สัมผัสอักษร
alliterate[VT] สัมผัสอักษร
brush past[PHRV] สัมผัส (บางสิ่ง) เบาๆ, See also: แตะ(บางสิ่ง)เบาๆ
caress[VT] สัมผัสอย่างรักใคร่เอ็นดู, Syn. cuddle, embrace
contact[VT] สัมผัส
contact[VI] สัมผัส, Syn. touch
dab at[PHRV] แตะเบาๆ, See also: สัมผัสเบาๆ
feel with[PHRV] คลำว่ามี...ด้วย, See also: สัมผัสได้ว่ามีด้วย, รู้สึกว่ามีด้วย
find[VT] รู้สึก (ความพึงพอใจ), See also: สัมผัสรู้, สำนึก, Syn. feel, perceive
finger[VT] แตะด้วยนิ้ว, See also: สัมผัสด้วยนิ้ว, ลูบ, ไล้, Syn. touch, feel, handle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alliterate(อะลิท' เทอเรท) vt.,vi. สัมผัสอักษรพยางค์, ทำให้คำแรกสัมผัสอักษรกัน
alliteration(อะลิทเทอเร' เชิน) n. การสัมผัสอักษร, วิธีสัมผัสอักษรพยางค์ (of a word group)
antenna(แอนเทน' นะ) n., (pl. -nas,-nae) สายอากาศ, หนวดบนหัวแมลงที่เกี่ยวกับการรับของประสาทสัมผัส. -an- tennal adj.
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง,ภาวะสัมผัสเพี้ยน,ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
card readerเครื่องอ่านบัตรหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้การอ่านรูที่เจาะในบัตรแล้วถอดออกมาเป็นรหัส การอ่านรูเหล่านั้นทำได้ด้วยการใช้แปรงไฟฟ้าสัมผัส แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นส่งเข้าไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อนำไปประมวลผลต่อไป
caress(คะเรส') vt.,n. (การ) สัมผัส,ลูบ,กอดจูบ,ประเล้าประโลม, See also: caressingly adv. ดูcaress caressive adj. ดูcaress caressing adj. ดูcaress, Syn. pamper,embrace
chord(คอร์ด) n. สายเครื่องดนตรีดีดสี,สายซอ,เส้นตรงระหว่างจุด1จุดบนเส้นรอบวง,เอ็น,เส้น,ความรู้สึก,อารมณ์,เสียงที่คล้ายเส้นเชือก,เสียงประสาน vi. ประสาน,สัมผัส vt. ดีดสายให้เสียงสัมผัสกัน, See also: chordal adj. ดูchord
cirroseadj. มีหนวดสัมผัส

English-Thai: Nontri Dictionary
alliteration(n) การเล่นอักษร,การสัมผัสอักษร
assonance(n) สัมผัสสระ
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
contact(vt) ติดต่อ,พบปะ,คบหาสมาคม,สัมผัส
emblazon(vt) พรรณนา,เล่นสัมผัส,ตบแต่ง,สรรเสริญ,เยินยอ
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
impalpable(adj) สัมผัสไม่ได้,ไม่มีตัวตน,ยากจะเข้าใจ
intangible(adj) สัมผัสไม่ได้,แตะต้องไม่ได้,ไม่มีตัวตน
palpable(adj) ซึ่งสัมผัสได้,ชัดเจน,เห็นได้ชัด,โจ่งแจ้ง
palpably(adv) อย่างโจ่งแจ้ง,อย่างสัมผัสได้,อย่างชัดแจ้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
触れる[ふれる, fureru] Thai: สัมผัส

French-Thai: Longdo Dictionary
sous(prep) ข้างบน หรือ สัมผัสกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top