Search result for

กระทบ

(82 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระทบ-, *กระทบ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระทบ[V] hit, See also: collide with, strike against, bump against, smash against, Syn. ปะทะ, โดน, กระแทก, Example: เสียงคนฝึกฟันดาบกระทบกันดังสนั่น
กระทบ[V] affect, See also: touch, influence, sway, modify, impress, Syn. มีผลกระทบ, Example: เรื่องฆาตกรรมสองแม่ลูกที่เป็นข่าวครึกโครมอยู่ในขณะนี้กระทบความรู้สึกคนทั่วไป
กระทบใจ[V] hurt one's feelings, See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one's feeling, be hurt, Syn. สะเทือนใจ, กระทบกระเทือนใจ, Example: เนื้อเรื่องของละครเรื่องนี้เศร้าโศกจนกระทบใจคนทั้งเมือง, Thai definition: พาดพิงไปถึงให้รู้สึกสะเทือนใจ
กระทบไหล่[V] meet, See also: associate, talk, Example: ความฝันของเขาก็มีเพียงแค่ ขอให้ได้กระทบไหล่กับดาราฮอลลีวูดสักคน, Thai definition: ได้พบปะและวิสาสะกับบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างใกล้ชิดและอย่างไม่เป็นทางการ, Notes: (ปาก)
กระทบกระแทก[V] be sarcastic, See also: disparage, be ironical, Syn. แดกดัน, Example: ทำไมเธอจึงชอบพูดกระทบกระแทกแดกดันฉันจังเลย, Thai definition: ลักษณะการพูดว่าร้ายผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลที่ยู่ร่วมในที่นั้น แต่ไม่เจาะจงว่าพูดถึงใคร
กระทบกระทั่ง[V] conflict, See also: oppose, disagree, dispute, Example: ระบบความเชื่อทางศาสนาต่างกันไม่จำเป็นจะเป็นเหตุให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเสมอไป, Thai definition: ไม่ลงรอยกัน, ไม่เห็นพ้องกัน
กระทบกระเทียบ[ADV] sarcastically, See also: ironically, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: อ้อยไม่อยากกลับบ้านเท่าใดนักเพราะกลับมาทีไรพ่อต้องหาเรื่องพูดจากระทบกระเทียบ
กระทบกระเทียบ[V] satirize, See also: ridicule, be sarcastic, be ironic, mock, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: ผมต้องการให้คุณพูดคุยกับผมดีๆ ไม่แดกดัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย ไม่ด่า ไม่ซ้ำเติม ผมขอแค่นี้
กระทบกระเทือน[V] affect, See also: impact, influence, effect, have an impact on, have a repercussion, Syn. กระเทือน, กระทบ, Example: การที่อังกฤษจะเข้ามีส่วนในตลาดร่วมยุโรปย่อมกระทบกระเทือนถึงประเทศอื่นด้วย, Thai definition: มีผลไปถึง
กระทบกระเทือนใจ[V] hurt one's feelings, See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one's feeling, be hurt, Syn. สะเทือนใจ, Example: ปัญหาครอบครัวแตกแยกส่งผลกระทบกระเทือนใจต่อเด็ก, Thai definition: พาดพิงไปถึงให้รู้สึกสะเทือนใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทบก. โดน, ถูกต้อง, ปะทะ, ในบทกลอนใช้ว่า ทบ ก็มี เช่น ของ้าวทบประทะกัน (ตะเลงพ่าย), หรือ ประทบ ก็มี เช่น ประทบประทะอลวน (ตะเลงพ่าย), พูดหรือทำให้กระเทือนไปถึงผู้อื่น เช่น พูดกระทบเขา ตีวัวกระทบคราด.
กระทบกระทั่งก. แตะต้อง, ทำให้กระเทือนถึง, ทำให้กระเทือนใจ.
กระทบกระเทียบว. เปรียบเปรยให้กระทบถึง.
กระทบกระเทือนก. กระเทือนไปถึง, พาดพิงไปถึงให้รู้สึกสะเทือนใจ.
กระทบกระแทกว. อาการที่กล่าวเปรย ๆ ให้กระทบไปถึงผู้ใดผู้หนึ่งอย่างแรง.
กระทบไหล่ก. ได้เข้าไปใกล้ผู้มีชื่อเสียงอย่างในงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นต้น เช่น วันนี้มีโอกาสได้กระทบไหล่นักการเมืองหลายคน.
ชน ๑กระทบ, กระแทก, ปะทะ, เช่น รถยนต์ชนต้นไม้
ปัด ๑กระทบเรียดไป เช่น กิ่งไม้ปัดหลังคา
ฟัดกระทบ เช่น ท้ายเรือฟัดกัน นมยานฟัดอก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affectกระทบกระเทือน, อารมณ์, ผลกระทบ, สภาพอารมณ์, ลักษณะอารมณ์ [การแพทย์]
Emotional Disturbedกระทบกระเทือนทางอารมณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The effects of the Marker are like nothing documented in the religious texts.ผลกระทบของสัญลักษณ์ไม่เหมือนกับในคำถีร์ Dead Space: Downfall (2008)
It affected me.มันมีผลกระทบต่อฉัน The Itch (2008)
He probably has post traumatic stress disorder.เขาอาจมีผลกระทบหลังการบาดเจ็บ มีความเครียดที่ควบคุมไม่ได้ The Itch (2008)
It still affects me.และมันยังคงมีผลกระทบต่อฉัน The Itch (2008)
Prinzmetal Angina doesn't affect--Prinzmetal Angina ไม่มีผลกระทบ Emancipation (2008)
Disengagement is neither artful nor effective.การแยกตัวต้องมีผลกระทบทั้งดีและเลว Emancipation (2008)
Tell her the thing about emotional reactions is they're definitionally irrational.บอกเธอเกี่ยวกับ ผลกระทบทางอารมณ์ ความแตกต่างกัน หรือความสัมพันธุ์กัน Emancipation (2008)
{\I know }You told us it was none of our business, but if{\ House thinks that} your Huntington's is affecting you,คุณบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องของเรา แต่ถ้าโรคฮันติงตันของคุณ มีผลกระทบกับคุณ Dying Changes Everything (2008)
The trees and hedges around the crop fields are unharmed.ต้นไม้เเละพุ่มไม้ไม้ได้รับผลกระทบเลย The Labyrinth of Gedref (2008)
Although my life has been full of bumps...ถึงแม้ว่าชีวิตผมจะเต็มไปด้วยการกระทบกระทั้ง... Episode #1.9 (2008)
[Coins jingle][เสียงเหรียญกระทบกัน] New York, I Love You (2008)
Nothing that threatens our national security.ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 24: Redemption (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทบ[v.] (krathop) EN: affect ; touch ; influence ; sway ; modify ; impress   FR: toucher ; affecter
กระทบ[v.] (krathop) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock   FR: frapper ; percuter
กระทบกระทั่ง[v.] (krathopkrathang) EN: conflict ; oppose ; disagree ; dispute ; affect   FR: se mettre quelqu'un à dos ; entrer en conflit
กระทบกระทั่ง[adj.] (krathopkrathang) FR: heurté ; choqué
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrathīep) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic   FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser
กระทบกระเทือน[v.] (krathopkratheūoen) EN: affect ; impact ; influence ; have an impact on ; have a repercussion   FR: affecter ; toucher
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathopkratheūoenjai) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt   FR: être affecté ; être touché
กระทบกระแทก[v.] (krathopkrathaēk) FR: cogner ; heurter
กระทบกัน[v. exp.] (krathop kan) FR: s'entrechoquer
กระทบไหล่[v. exp.] (krathop lai) EN: meet ; associate ; talk   

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affect[VT] กระทบ, See also: ส่งผล, มีผลต่อ, Syn. influence, sway, work on
against[PREP] ปะทะกับ, See also: กระทบกับ
biting[ADJ] กระทบกระเทียบ, See also: ประชดประชัน, Syn. sarcastic, mordant
bump[VT] กระทบ
bear on[PHRV] มีผลต่อ, See also: กระทบกับ, ส่งผลต่อ, Syn. have on, touch on
bear upon[PHRV] มีผลต่อ, See also: กระทบกับ, ส่งผลต่อ, Syn. bear on
glance off[PHRV] กระทบแล้วกระเด้งออกไป
impinge on[PHRV] กระทบกระแทก, See also: กระทบ, กระแทก, ปะทะ
impinge upon[PHRV] กระทบกระแทก, See also: กระทบ, กระแทก, ปะทะ
ground[VI] กระทบพื้น, See also: ถึงพื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill)
affricate(แอฟ' ริเคท) n. เสียงกระทบของลิ้น
available lightแสงสว่างปกติหรือแสงธรรมชาติที่มีมากระทบ (natural light on a subject)
awash(อะวอช') adj.,adv. ถูกคลื่นกระทบ,จุ่มอยู่ใต้น้ำ,เสมอกับระดับน้ำ,น้ำซัดถึง,เปียกน้ำ,ท่วมน้ำ, Syn. washing about)
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
brunt(บรันทฺ) n. แรงกดดันที่หนักที่สุด,ส่วนหนักที่สุดที่ได้รับหรือกระทบ,การโจมตีอย่างรุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
bounce(vt) กระทบ,กระแทก,โยน,ไล่ออก,ขับออก,ทำให้เด้งกลับ
chink(n) รอยร้าว,รู,ร่อง,ช่องโหว่,รอยแยก,เสียงกระทบ
chink(vi) ทำเสียงกระทบ
clash(vt) ปะทะกัน,ชนกัน,กระทบกัน,ขัดแย้งกัน,โต้แย้งกัน,ทะเลาะกัน
clatter(n) เสียงกระทบกัน,เสียงดัง,เสียงกระดกลิ้น
clatter(vi) ดังกระทบกัน,กระดกลิ้น
collision(n) การปะทะกัน,การกระทบกัน,ความขัดแย้ง
effect(n) ผล,ผลกระทบ,ประสิทธิภาพ,อิทธิพล,ปรากฏการณ์,ทรัพย์สิน
friction(n) การขัดถู,การกระทบกระเทือน,ความฝืด,การเสียดสี
gnash(vi,vt) กระทบกัน,ขบ(ฟัน), กัด(ฟัน)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prejudiceกระทบ
reconcile (n ) กระทบยอด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
障る[さわる, sawaru] Thai: กระทบ English: affect

German-Thai: Longdo Dictionary
Einfluss auf etw. nehmen(phrase) มีผลกระทบต่อ, See also: beeinflussen
stolpern über etw.(akk)(vt phrase) |stolperte, ist gestolpert| สะดุดหรือ กระทบอะไรบางอย่าง
betroffen(adv) |von etw.(D), über etw.(A)| ได้รับผลกระทบ เช่น Manche Mitarbeiter in der Firma sind vom Streik der Bahn betroffen. พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทได้รับผลกระทบจากการประท้วงของการรถไฟ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top