ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adjacent

AH0 JH EY1 S AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adjacent-, *adjacent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjacent(adj) ติดกัน, See also: ประชิดกัน, ประกบ, ข้างเคียง, ข้างๆ, Syn. adjoining, close, near

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjacent(อะเจ' เซินทฺ) adj. ใกล้, ชิด, ติดต่อกัน, ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน, Syn. adjoining

English-Thai: Nontri Dictionary
adjacent(adj) ใกล้กัน, ติดกัน, ถัดไป, ชิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjacentประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjacent angleมุมประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjacent channelช่องสัญญาณประชิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjacent sideด้านประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjacent sidesด้านคู่ประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjacent; adjoiningข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
adjacentจุดยอดประชิด, จุดยอด u และ จุดยอด v ของกราฟเป็น จุดยอดประชิด (adjacent vertices) ก็ต่อเมื่อมีเส้นเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
adjacent anglesมุมประชิด, มุมสองมุมที่มีจุดยอดมุมร่วมกัน มีแขนร่วมกันเพียงแขนเดียว และอยู่คนละข้างของแขนร่วม จากรูป    และ    คือมุมประชิด   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were able to procure you a single at a table on the floor adjacent to Mr. Marshall's.We were able to procure you a single at a table adjacent to Mr. Marshall's. Maid in Manhattan (2002)
I will observe them from Gae-Ma Nation, which is adjacent to Gu-Da.ข้าจะคอยสังเกตพวกเขาจากเมืองแกมา ที่อยู่ติดกับกูดา Episode #1.8 (2006)
It's a one-way street adjacent to the Vatican wall.ถนนวัน-เวย์ ติดกับกำแพงวาติกัน Mission: Impossible III (2006)
By their homeowners, adjacent neighborsโดยเจ้าของบ้าน และบ้านใกล้เคียง The Ten (2007)
Well, unfortunately there were no cameras at Arago Fuels, but in this digital age, we're always being watched, so I checked with the bank that's adjacent to the station, and they lent us the footage from the security cameras at their ATM.เออ โชคไม่ดีที่ปั๊มอะราโก ไม่มีกล้องวงจรปิด แต่ในยุคนี้ เราต้องจับตาดูตลอดเวลา ดังนั้นผมเลยไปเช็คกับธนาคารที่ติดกับปั๊ม Won't Get Fueled Again (2008)
Bacon is the juicy, fatty part of the pig right adjacent to the rear.เบคอนคือเนื้อส่วนที่หอมมันที่สุด ของหมูติดอยู่ตรงก้น Bedtime Stories (2008)
However, the area is adjacent to the ground floor lockdown, which we know the president was en route to.อย่างไรก็ตาม พื้นที่นั้นอยู่ติดกับชั้นที่มีห้องล็อคดาวน์ ห้องที่เรารู้ว่าท่าน ปธน. อยู่ในนั้น Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Those are pictures from the surveillance camera in the parking structure adjacent to the accident site.ตรงโน้นคือพวกรูปถ่าย ได้มาจากกล้องวงจรปิด ในตัวอาคารที่จอดรถ ด้านที่ติดกับพื้นที่เกิดเหตุ A New Day in the Old Town (2009)
This is the adjacent hallway to the crime scene.นี่ภาพมุมประชิดตรง ทางเดินเข้ามาในที่เกิดเหตุ Earthling (2009)
Here we see a bone laceration on the victim's proximal humerus adjacent to the greater tubercle.ตรงนี้เรามองเห็น การฉีกขาดของกระดูก ตรงกระดูกหัวไหล่ของเหยื่อ มุมประชิดกับปุ่มใหญ่ ตรงกระดูกต้นแขน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I told him that I could not only beam a grapefruit... from one planet to the adjacent planet... in the same system, which is easy by the way...ผมบอกเขา ผมไม่ใช่แค่บีมส่งเกรปฟรุตจากดาวดวงหนึ่ง ไปยังดาวใกล้เคียงในระบบเดียวกันได้ แต่อันนั้นมันหมูเกินไป Star Trek (2009)
Mobile HQ is being set up on the first floor, adjacent to the high commissioner's offices.ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่จะเตรียมการที่ชั้นหนึ่ง ติดกับที่ทำการของเจ้าหน้าที่ระดับสูง Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adjacentFrance is adjacent to Spain.
adjacentI'd like you to get two adjacent rooms.
adjacentMy hometown is adjacent to the ocean.
adjacentMy home town is adjacent to the ocean.
adjacentThe dining hall is directly adjacent to the lobby ... or rather, from where you are it's just three steps away?
adjacentThe lake was adjacent to his house.
adjacentThe post office is adjacent to the library.
adjacentThe stadium is adjacent to the school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างเคียง(adj) adjacent, See also: nearby, adjoining, close, near, next, Syn. ข้างๆ, ใกล้กัน, Example: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพักในห้องข้างเคียงกับห้องของท่านรองผู้ว่าฯ, Thai Definition: ที่อยู่ชิดกัน, ที่อยู่ใกล้กันโดยไม่มีสิ่งอื่นคั่น
เคียงคู่(adv) closely, See also: adjacently, Syn. คู่, เคียง, คู่เคียง, เคียงข้าง, Example: เมื่ออาทิตย์ก่อนฉันเห็นเขาสองคนเดินเคียงคู่กันไปดูหนังด้วยล่ะ, Thai Definition: อยู่ใกล้กันเป็นคู่
มุมประชิด(n) supplementary angles, See also: adjacent angle, angle of approach, Example: สมศักดิ์กำลังวาดสามเหลี่ยมมุมประชิดบนกระดาน, Count Unit: มุม, Thai Definition: มุม 1 ใน 2 มุมที่มีแขนข้างหนึ่งร่วมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิด[chit] (v) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to  FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ข้างเคียง[khāngkhīeng] (adj) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside  FR: adjacent ; proche ; voisin
เคียง[khieng] (adj) EN: close ; adjacent  FR: contigu ; adjacent ; proche
เคียง[khīeng] (adv) EN: closely ; near ; adjacently ; side by side  FR: côte à côte
ใกล้[klai] (adj) EN: close ; adjacent ; immediate ; near  FR: proche
ใกล้เคียง[klaikhīeng] (adj) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; in the vicinity  FR: voisin ; proche ; avoisinant
มุมประชิด[mum prachit] (n, exp) EN: adjacent angle ; supplementary angles  FR: angle adjacent [ m ]
ประชิด[prachit] (v) EN: adjoin ; come very close to ; come up against ; be adjacent to  FR: s'approcher de
ประชิด[prachit] (adj) EN: adjacent  FR: adjacent
ประตูลม[pratūlom] (n) EN: passage for the wind ; space between adjacent fingers ; part of hand between thumb and forefinger

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADJACENT AH0 JH EY1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjacent (j) ˈəʤˈɛɪsnt (@1 jh ei1 s n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邻接[lín jiē, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝ, / ] adjacent; next to, #71,983 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankathete { f } [ math. ]adjacent (of a right-angled triangle) [Add to Longdo]
Nebenwinkel { m }adjacent angle [Add to Longdo]
angrenzend; benachbart; anliegend; anschließend { adj } | angrenzendes Feld; nachfolgendes Feld | benachbarte Kanten | benachbarter Kanaladjacent | adjacent cell | adjacent edges | adjacent channel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジェイサント;アジェイスント[ajieisanto ; ajieisunto] (adj-f) adjacent [Add to Longdo]
割り印;割印[わりいん, wariin] (n) seal over the edges of adjacent sheets; tally impression [Add to Longdo]
割り判[わりばん, wariban] (n) seal over the edges of adjacent sheets [Add to Longdo]
近海[きんかい, kinkai] (n, adj-no) coastal waters; adjacent seas; (P) [Add to Longdo]
近接[きんせつ, kinsetsu] (n, vs, adj-no) neighboring; neighbouring; adjacent; adjoin [Add to Longdo]
四色定理[ししょくていり;よんしょくていり, shishokuteiri ; yonshokuteiri] (n) four-color theorem (colour) (theorem stating that any map can be colored such that no two adjacent segments have the same color, if only four colors are used) [Add to Longdo]
真隣[まとなり, matonari] (n, adj-no) immediately adjacent [Add to Longdo]
水屋[みずや, mizuya] (n) purificatory font at shrines and temples; room adjacent to a tea ceremony room, where utensils are washed; vendor of drinking water; cupboard [Add to Longdo]
相接する[あいせっする, aisessuru] (vs-s) to be adjacent (with each other); to neighbor (neighbour); to border [Add to Longdo]
臨空[りんくう, rinkuu] (adj-no, n-pref) airport site; adjacent to airport [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
隣接ドメイン[りんせつドメイン, rinsetsu domein] adjacent domain [Add to Longdo]
隣接ノード[りんせつノード, rinsetsu no-do] adjacent node [Add to Longdo]
隣接節点[りんせつせってん, rinsetsusetten] adjacent node [Add to Longdo]
隣接単位料金区域[りんせつたんいりょうきんくいき, rinsetsutan'iryoukinkuiki] adjacent message area [Add to Longdo]
隣接定義域[りんせつていぎいき, rinsetsuteigiiki] adjacent domain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjacent \Ad*ja"cent\, a. [L. adjacens, -centis, p. pr. of
   adjacere to lie near; ad + jac[=e]re to lie: cf. F.
   adjacent.]
   Lying near, close, or contiguous; neighboring; bordering on;
   as, a field adjacent to the highway. "The adjacent forest."
   --B. Jonson.
   [1913 Webster]
 
   {Adjacent} or {contiguous angle}. (Geom.) See {Angle}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Adjoining; contiguous; near.
 
   Usage: {Adjacent}, {Adjoining}, {Contiguous}. Things are
      adjacent when they lie close each other, not necessary
      in actual contact; as, adjacent fields, adjacent
      villages, etc.
 
         I find that all Europe with her adjacent isles
         is peopled with Christians.    --Howell.
      [1913 Webster] Things are adjoining when they meet at
      some line or point of junction; as, adjoining farms,
      an adjoining highway. What is spoken of as contiguous
      should touch with some extent of one side or the whole
      of it; as, a row of contiguous buildings; a wood
      contiguous to a plain.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjacent \Ad*ja"cent\, n.
   That which is adjacent. [R.] --Locke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angle \An"gle\ ([a^][ng]"g'l), n. [F. angle, L. angulus angle,
   corner; akin to uncus hook, Gr. 'agky`los bent, crooked,
   angular, 'a`gkos a bend or hollow, AS. angel hook, fish-hook,
   G. angel, and F. anchor.]
   1. The inclosed space near the point where two lines meet; a
    corner; a nook.
    [1913 Webster]
 
       Into the utmost angle of the world.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       To search the tenderest angles of the heart.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.)
    (a) The figure made by. two lines which meet.
    (b) The difference of direction of two lines. In the lines
      meet, the point of meeting is the vertex of the angle.
      [1913 Webster]
 
   3. A projecting or sharp corner; an angular fragment.
    [1913 Webster]
 
       Though but an angle reached him of the stone.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Astrol.) A name given to four of the twelve astrological
    "houses." [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. [AS. angel.] A fishhook; tackle for catching fish,
    consisting of a line, hook, and bait, with or without a
    rod.
    [1913 Webster]
 
       Give me mine angle: we 'll to the river there.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A fisher next his trembling angle bears. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Acute angle}, one less than a right angle, or less than
    90[deg].
 
   {Adjacent} or {Contiguous angles}, such as have one leg
    common to both angles.
 
   {Alternate angles}. See {Alternate}.
 
   {Angle bar}.
    (a) (Carp.) An upright bar at the angle where two faces of
      a polygonal or bay window meet. --Knight.
    (b) (Mach.) Same as {Angle iron}.
 
   {Angle bead} (Arch.), a bead worked on or fixed to the angle
    of any architectural work, esp. for protecting an angle of
    a wall.
 
   {Angle brace}, {Angle tie} (Carp.), a brace across an
    interior angle of a wooden frame, forming the hypothenuse
    and securing the two side pieces together. --Knight.
 
   {Angle iron} (Mach.), a rolled bar or plate of iron having
    one or more angles, used for forming the corners, or
    connecting or sustaining the sides of an iron structure to
    which it is riveted.
 
   {Angle leaf} (Arch.), a detail in the form of a leaf, more or
    less conventionalized, used to decorate and sometimes to
    strengthen an angle.
 
   {Angle meter}, an instrument for measuring angles, esp. for
    ascertaining the dip of strata.
 
   {Angle shaft} (Arch.), an enriched angle bead, often having a
    capital or base, or both.
 
   {Curvilineal angle}, one formed by two curved lines.
 
   {External angles}, angles formed by the sides of any
    right-lined figure, when the sides are produced or
    lengthened.
 
   {Facial angle}. See under {Facial}.
 
   {Internal angles}, those which are within any right-lined
    figure.
 
   {Mixtilineal angle}, one formed by a right line with a curved
    line.
 
   {Oblique angle}, one acute or obtuse, in opposition to a
    right angle.
 
   {Obtuse angle}, one greater than a right angle, or more than
    90[deg].
 
   {Optic angle}. See under {Optic}.
 
   {Rectilineal} or {Right-lined angle}, one formed by two right
    lines.
 
   {Right angle}, one formed by a right line falling on another
    perpendicularly, or an angle of 90[deg] (measured by a
    quarter circle).
 
   {Solid angle}, the figure formed by the meeting of three or
    more plane angles at one point.
 
   {Spherical angle}, one made by the meeting of two arcs of
    great circles, which mutually cut one another on the
    surface of a globe or sphere.
 
   {Visual angle}, the angle formed by two rays of light, or two
    straight lines drawn from the extreme points of an object
    to the center of the eye.
 
   {For Angles of commutation}, {draught}, {incidence},
   {reflection}, {refraction}, {position}, {repose}, {fraction},
    see {Commutation}, {Draught}, {Incidence}, {Reflection},
    {Refraction}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adjacent
   adj 1: nearest in space or position; immediately adjoining
       without intervening space; "had adjacent rooms"; "in the
       next room"; "the person sitting next to me"; "our rooms
       were side by side" [syn: {adjacent}, {next}, {side by
       side(p)}]
   2: having a common boundary or edge; abutting; touching; "Rhode
     Island has two bordering states; Massachusetts and
     Conncecticut"; "the side of Germany conterminous with
     France"; "Utah and the contiguous state of Idaho";
     "neighboring cities" [syn: {adjacent}, {conterminous},
     {contiguous}, {neighboring(a)}]
   3: near or close to but not necessarily touching; "lands
     adjacent to the mountains"; "New York and adjacent cities"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 adjacent /adʒasɑ̃/ 
  adjoining; adjacent; nearby; neighbouring

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top