ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adjacency

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adjacency-, *adjacency*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา adjacency มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *adjacency*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjacency[N] ความใกล้, Syn. nearness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjacency(อะเจ' เซินซี) n., (pl. -cies) ภาวะที่อยู่ชิดกัน, ภาวะประชิดกัน, การอยู่ติดต่อกัน, ของที่ติดต่อกัน., Syn. juxtaposition

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angrenzento adjacency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjacence \Ad"ja"cence\, Adjacency \Ad*ja"cen*cy\, [Cf. LL.
   adjacentia.]
   1. The state or attribute of being adjacent or contiguous;
    contiguity; the attribute of being so near as to be
    touching; as, the adjacency of lands or buildings.
 
   Syn: contiguousness
     [1913 Webster]
 
   2. That which is adjacent. [R.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adjacency
   n 1: the attribute of being so near as to be touching [syn:
      {adjacency}, {contiguity}, {contiguousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top