ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hyperventilate

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hyperventilate-, *hyperventilate*
English-Thai: Longdo Dictionary
hyperventilate(vi ) หายใจลึก ยาว และเร็วกว่าปกติ บางครั้งทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They also don't care for it if you stare at them and hyperventilate.พวกเขาไม่แคร์หรอกถ้าเราจะจ้องพวกหล่อนแล้วถอนหายใจ The Bad Fish Paradigm (2008)
I began to hyperventilate.ฉันเริ่มจะหายใจหอบ The Pants Alternative (2010)
Kept going on it, hyperventilated, and... then you found me.เดินต่อไม่ยอมหยุด จนเริ่มหายใจหอบลึก แล้ว... แล้วคุณก็เจอฉัน The Long Way Down Job (2011)
I could faint. Or hyperventilate and strain my veins.ฉันจะเป็นลม หรือหลอดเลือดแตกได้ Episode #1.15 (2011)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hyperventilate \hyperventilate\ v. i.
   to breathe rapidly and deeply; to breathe excessively; as,
   The mountain climber started to hyperventilate.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hyperventilate
   v 1: produce hyperventilation in; "The nurses had to
      hyperventilate the patient"
   2: breathe excessively hard and fast; "The mountain climber
     started to hyperventilate"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top