ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

venter

V EH1 N T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -venter-, *venter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
venter๑. ท้อง๒. กระเพาะ(อาหาร) [ มีความหมายเหมือนกับ stomach ]๓. โพรง (อวัยวะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venterกระเปาะอาร์คิโกเนียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดค้น[khitkhon] (v) EN: invent ; create ; make ; evolve  FR: inventer ; découvrir ; développer
ปั้นเรื่อง[pan reūang] (v, exp) FR: inventer une histoire
พัด[phat] (v) EN: fan ; blow  FR: souffler ; venter ; éventer ; attiser
เปิดเผยความลับ[poētphoēi khwāmlap] (v, exp) EN: let the cat out of the bag  FR: divulguer un secret ; révéler un secret ; éventer un secret ; livrer un secret ; vendre la mèche (fam.)
ประดิษฐ์[pradit] (v) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin  FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
ปรับ[prap] (v) EN: tell ; relate ; vent ; reveal  FR: dire ; relater ; raconter ; éventer
สร้างเรื่อง[sāng reūang] (v) EN: play up  FR: inventer des histoires
สร้างสรรค์[sāngsan] (v) EN: create ; invent  FR: créer ; inventer
เตี๊ยม[tīem] (v) EN: suppose ; invent ; concoct ; trump up ; fabricate ; fake ; make up  FR: inventer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VENTER V EH1 N T ER0
VENTERS V EH1 N T ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venter \Vent"er\, n.
   One who vents; one who utters, reports, or publishes. [R.]
   --Barrow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venter \Vent"er\, n. [L.]
   1. (Anat.)
    (a) The belly; the abdomen; -- sometimes applied to any
      large cavity containing viscera.
    (b) The uterus, or womb.
    (c) A belly, or protuberant part; a broad surface; as, the
      venter of a muscle; the venter, or anterior surface,
      of the scapula.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The lower part of the abdomen in insects.
    [1913 Webster]
 
   3. (Rom. & O. E. Law) A pregnant woman; a mother; as, A has a
    son B by one venter, and a daughter C by another venter;
    children by different venters.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 venter
   n 1: a speaker who expresses or gives vent to a personal opinion
      or grievance
   2: the region of the body of a vertebrate between the thorax and
     the pelvis [syn: {abdomen}, {venter}, {stomach}, {belly}]
   3: the womb; "`in venter' is legal terminology for `conceived
     but not yet born'"
   4: a bulging body part (as the belly of a muscle)

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 venter
  1. stomach
  2. abdomen; belly; tummy

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top