ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

イベント

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -イベント-, *イベント*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
イベント[いべんと, ibento] Thai: งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ English: event

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベント(P);エベント[, ibento (P); ebento] (n) event; (P) [Add to Longdo]
イベントを生成する[イベントをせいせいする, ibento woseiseisuru] (exp,vs-i) {comp} to generate an event; to trigger an event [Add to Longdo]
イベントカテゴリ[, ibentokategori] (n) {comp} event category [Add to Longdo]
イベントキュー[, ibentokyu-] (n) {comp} event queue [Add to Longdo]
イベントクラス[, ibentokurasu] (n) {comp} event class [Add to Longdo]
イベントコンパニオン;イベント・コンパニオン[, ibentokonpanion ; ibento . konpanion] (n) promotional model (e.g. at a trade show) (wasei [Add to Longdo]
イベントサークル[, ibentosa-kuru] (n) special-event club (esp. at university) (wasei [Add to Longdo]
イベントスケジューリング[, ibentosukeju-ringu] (n) event-scheduling [Add to Longdo]
イベントドリブン[, ibentodoribun] (n) {comp} event driven [Add to Longdo]
イベントドリブンプログラミング[, ibentodoribunpuroguramingu] (n) {comp} event-driven programming [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It was your tireless efforts and devotion that made the event successful.イベントが成功したのは貴殿のたゆみ無い努力と献身のおかげです。
We postponed the event.イベントを延期しました。
On the whole, the event was successful.おおむね、そのイベントは成功した。
Would you take part in this event?このイベントに参加しませんか。
The article covers all the events at the fair.その記事には、御祭の全てのイベントが書かれている。
Prof. K is going to be a major attraction at this event right? I can hardly wait.今度のイベントのアトラクションにはK先生が出るんでしょ?楽しみだなあ実に。
I never drink unless there's a big event of some kind.大きなイベントがない限り、私はお酒を飲まない。
Another event that has the same behaviour would also be fine. (computer)同様の挙動をするイベントでも結構です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Special events such as senior prom place added pressure on young teens to lose their virginity and engage in unprotected sex.[JA] 卒業パーティーのようなイベントの勢いで 避妊なしの初体験をしてしまうことがあります The Girl Next Door (2004)
Fine. Selfish bitch. For teenagers, sexual intercourse can be dangerous.[JA] 卒業パーティーのようなイベントによって 若者に避妊なしの初体験を強いられ... The Girl Next Door (2004)
Rita thinks it'd be a great idea to stay for other events.[JA] リタは滞在を延ばして― 楽しいイベントを いろいろ― Groundhog Day (1993)
For this event.[JA] このイベント Live for Life (1967)
Hello my friend, are you ready for the big event?[JA] ようダチ公、準備は出来てるな? 今日はビックイベントだぜ。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
Some say these strange events are the work of foxes or raccoons.[JA] いくつかは言うこれらの奇妙なイベント キツネやアライグマの仕事である。 Pom Poko (1994)
However, local residents confirm that it didn't look like a publicity event.[JA] しかし、地元住民がいることを確認 それは宣伝イベントのようには見えませんでした。 Pom Poko (1994)
- You.[JA] イベントだよ 取材が来て ファンが集まって The Girl Next Door (2004)
You see, tonight, the really special event is that we will be singing, her and I, a duet.[JA] 今夜のスペシャルイベントです 2人でデュエットを歌います How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
Every year, a big event sets the publishing world in a whirl.[JA] 毎年出版される、とあるビッグイベント・・・ The Wing or The Thigh? (1976)
I'll bet you have, visiting the museums no doubt.[JA] 何か面白いイベントでも? D.O.A. (1949)
All right. Today is the main event.[JA] よし、本日のメインイベント Episode #1.1 (2003)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イベント[いべんと, ibento] event [Add to Longdo]
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top