ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ระบายอากาศ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระบายอากาศ-, *ระบายอากาศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบายอากาศ[V] ventilate, See also: air, Example: สถาปนิกออกแบบช่องบันได เพื่อใช้ระบายอากาศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The air vents were not soundproof.และช่องระบายอากาศก็ไม่มีการเก็บเสียง Night and Fog (1956)
The ventilation shaft on the rightท่อระบายอากาศอยู่ทางขวาแนะ Uninvited (2003)
Through a ventilation fan, I saw her in a school uniform.ฉันเห็นเธอใส่ชุดนักเรียนผ่านช่องพัดลมระบายอากาศ Cinderella (2006)
He's made it impossible to get out of here, but we can get through the vents, I find the nail file, the car...มันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอกไปจากที่นี่ แต่เราออกไปทางช่องระบายอากาศได้นี่ ฉันเจอที่ตะไบเหล็ก รถยนต์... Captivity (2007)
One time you complained that they didn't give you the right kind of I don't know, some kind of ventilation hood or something and then the headaches.มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณบ่น พวกเขาไม่ให้คุณชุดอุปกรณ์สักอย่าง ฉันไม่รู้สิ ดูเหมือนจะเป็น เครื่องดูดควันระบายอากาศสารเคมี หรืออะไรสักอย่างแล้วก็ปวดหัวรุนแรงN Cancer Man (2008)
We'll just enter through the ventilation system.เราแค่ต้องคลานไปตามช่องระบายอากาศ Chuck Versus the Fat Lady (2008)
The vent!ช่องระบายอากาศChapter Four 'I Am Become Death' (2008)
Used to be an exhaust fan.เคยเป็นช่องระบายอากาศ Giving Back (2008)
This is the main cooling duct for the personnel barracks.นี่เป็นท่อระบายอากาศหลักของโรงนอน Dead Space: Downfall (2008)
You two enter through the cooling vent and get the survivors moving towards the bridge.พวกนายเข้าไปที่ท่อระบายอากาศ และพาพวกนั้นไปที่ห้องควบคุมเลย Dead Space: Downfall (2008)
Warning, venting in 20 seconds.คำเตือน ระบายอากาศภายใน 20 วินาที Dead Space: Downfall (2008)
Venting sequence initiated.เปิดระบบระบายอากาศ Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบายอากาศ[v. exp.] (rabāi akāt) EN: ventilate ; air   FR: ventiler ; aérer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก,ผู้หายใจ,คนที่ชีวิต,หลอดหายใจ,หลอดระบายอากาศ, Syn. pause
tunnel(ทัน'เนิล) n.,vt.,vi. (ทำ,ขุด) อุโมงค์,ปล่องระบายอากาศ,ท่อปล่องไฟ,โพรงที่สัตว์ขุดขึ้น,กรวย, See also: tunneler n. tunneller n., Syn. subway,tube,underground,dig,
ventilate(เวน'ทะเลท) vt. ระบายลม,ระบายอากาศ,ทำให้มีอากาศเข้าได้,เปิดเผย,เปิดให้ตรวจสอบ,เปิดอภิปราย,แสดงออก,แสดงข้อคิดเห็น., See also: ventilable adj. ventilative adj.
ventilation(เวนทะเล'เชิน) n. การระบายลม,การระบายอากาศ,การมีอากาศหมุนเวียน,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทำให้มีอากาศหมุนเวียน., See also: ventilative adj. ventilatory adj.
ventilator(เวน'ทะเลเทอะ) n. ผู้ระบายอากาศ,เครื่องระบายอากาศ,อุปกรณ์ระบายอากาศ,ช่องระบายอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
tunnel(n) อุโมงค์,โพรง,ทางใต้ดิน,ปล่องระบายอากาศ
vent(n) ช่องว่าง,ทางออก,ช่องระบายอากาศ,ทวารหนัก
ventilate(vt) ระบายลม,ระบายอากาศ,แสดงออก,เปิดเผย
ventilation(n) การระบายลม,การระบายอากาศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top