Search result for

บำบัด

(50 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บำบัด-, *บำบัด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อรรถบำบัดSpeech Therapy

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บำบัด[V] assuage, See also: treat, cure, heal, remedy, Syn. รักษา, เยียวยา, แก้โรค, บรรเทา, Example: คณะแพทย์นำวิธีใหม่มาบำบัดคนไข้โรคจิตที่โรงพยาบาล, Thai definition: ทำให้เสื่อมคลาย, ทำให้ทุเลาลง
บำบัด[V] prevent, See also: avert, Syn. ขับไล่, ขจัด
บำบัดรักษา[V] treat, See also: cure, heal, Syn. รักษา, เยียวยา, แก้โรค, บรรเทา, Example: สมาธิจะช่วยบำบัดรักษาโรคร้ายทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้, Thai definition: เยียวยาให้คลายหรือทุเลาลงจากอาการที่เป็นอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บำบัดก. ทำให้คลาย, ทำให้หาย, เช่น บำบัดทุกข์, ทำให้ทุเลาลง เช่น บำบัดโรค.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
บำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช, มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการให้ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้ามามีบทบาทในการ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนัก หรือผู้ป่วยจิตเวชมีอาการทุเลา หรือหายจากปัญหาหรือโรคที่ท [สุขภาพจิต]
Masturbationบำบัดความใคร่ด้วยตนเอง [การแพทย์]
Methadone Maintenance Therapyบำบัดการเสพติดโดยใช้เมทาโดนเป็นยาแทน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of contemporary psychiatry.ในการบำบัดรักษาโรคจิต. Suspiria (1977)
Physical therapy?กายภาพบำบัด2010: The Year We Make Contact (1984)
They sobered him up.เขากำลังบำบัดอยู่ Goodfellas (1990)
Are you saying you'd like to go into treatment?คุณกำลังบอกว่าคุณอยากรับการบำบัดใช่ไหม? Basic Instinct (1992)
It's not advisable for a doctor who's done a forensic evaluation to then become that person's therapist.มันไม่ควรสำหรับหมอที่ อยู่ในศาลการพิจารณาคดี ...แล้วมาเป็นหมอบำบัด ให้กับคนคนนั้น Basic Instinct (1992)
Therapy requires a great deal of trust, which is difficult for most people.การบำบัดจำต้องอาศัยความเชื่อใจ ซึ่งเป็นเรื่องยากของคนส่วนใหญ่ Basic Instinct (1992)
I'm terminating therapy.การบำบัดฉันสิ้นสุดแล้ว Basic Instinct (1992)
You have to terminate this therapy, right away.คุณต้องหยุดการบำบัดนี้ โดยเร็วเลย Basic Instinct (1992)
She asked me to take over her treatment.เธอขอให้ฉัน รับหน้าที่บำบัดเธอต่อ Basic Instinct (1992)
He's already been exhibiting behavioral instability... in the virtual battle simulations.มันควรจะได้รับ การบำบัดอารมณ์ที่ไม่มั่นคงก่อน ในโลกเสมือนนั่นน่ะ The Lawnmower Man (1992)
They've given him plenty of therapy and treatment and I'm thankful for that.พวกเขาให้การบำบัด และรักษาเขามากมาย และฉันรู้สึกขอบคุณมาก Squeeze (1993)
Also on Monday we'll have to transfer him to another therapist because that's your last day, Jack.เราต้องมีคำวินิจฉัยเบื้องต้น สำหรับการรักษาขั้นต่อไป รวมทั้งวันจันทร์ เราจะต้องส่งเขาไปให้นักบำบัดคนอื่น Don Juan DeMarco (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บำบัดรักษา[v.] (bambatraksā) EN: treat   
บำบัดโรค[v. exp.] (bambat rōk) EN: treat   

English-Thai: Longdo Dictionary
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care
cryotherapy(n) การบำบัดด้วยความเย็น เช่น In Poland cryotherapy has become a popular treatment for rejuvenating., Cryotherapy is another way to treat prostate cancer besides surgery or radiation.
rehab(n) การบำบัด คำย่อของ rehabilitation
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treat[VT] รักษา, See also: บำบัดรักษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค
chemotherapyn. เคมีบำบัด-chemotherapist n.
chiropracticn.,adj. การบำบัดโรคโดยวิธีการจับกระดูกสันหลัง .
chiropractor(ไค'ระแพรคเทอะ) n. ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการบำบัดโรคด้วยการจับกระดูกสันหลัง
curaten. พระผู้ช่วยหัวหน้าพระ,พระผู้บำบัดวิญญาณ
curative(คิว'ระทิฟว) adj. ซึ่งบำบัด,ซึ่งมีผลในการรักษาโรค n. ยา,สิ่งที่ใช้บำบัดโรค, Syn. remedlial g
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment,
diathermy(ได'อะเธอมี) n. การสร้างความร้อนในเนื้อเยื่อร่างกายด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ทางการบำบัด., Syn. diathermia
electroshockn. ช็อคจากกระแสไฟฟ้าใช้ในการบำบัด
galvanism(แกล'วะนิสซึม) n. ไฟฟ้า,ไฟฟ้าบำบัด

English-Thai: Nontri Dictionary
curate(n) พระสอนศาสนา,ผู้บำบัดวิญญาณ
cure(vt) แก้,รักษา,เยียวยา,บำบัด
heal(vt) เยียวยา,รักษา,สมาน,บำบัด,ทำให้หาย
medicate(vt) รักษา,วางยา,ให้ยา,บำบัดโรค
medicinal(adj) เป็นยา,เกี่ยวกับยา,ซึ่งใช้บำบัดโรค
therapeutic(adj) ทางการรักษา,ในทางอายุรเวท,เกี่ยวกับการบำบัดโรค
therapy(n) การรักษาโรค,อายุรเวท,การบำบัดโรค

German-Thai: Longdo Dictionary
heilen(vt) |heilte, hat geheilt| รักษา, เยียวยา, บำบัดให้หาย เช่น Diabetes heilen
Entzugsklinik(n) |die, pl. Entzugskliniken| สถานพักฟื้น, สถานบำบัด เช่น Kaum hat Katja die Entzugsklinik in Arizona verlassen., See also: S. Rehabilitationsklinik,
Drogenentzugsklinik(n) |die, pl. Drogenentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด
Alkoholentzugsklinik(n) |die, pl. Alkoholentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดเหล้าแอลกอฮอล์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top