ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การเปล่งเสียง

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเปล่งเสียง-, *การเปล่งเสียง*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phonationการเปล่งเสียงพูด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
acclamationการเปล่งเสียงสนับสนุน, การปรบมือสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whilst this articulation is attested in the Indo-European descendants as a purely paralinguistic form it is phonemic in the ancestral form dating back five millennia or more.ขณะที่การเปล่งเสียงที่ถูกนั้น ต้องมีการพิสูจน์ได้ว่ามาจาก ผู้สืบทอดภาษาโบราณเป็นรูปแบบที่ นอกเหนือจากหลักภาษาศาสตร์ Prometheus (2012)
Now, when that happens, you're gonna hear a sound, something like a hissing or the wind or maybe even words.จากนั้นเมื่อที่เกิดขึ้น คุณจะได้ยินเสียง มันเป็นสิ่งที่ต้องการเปล่งเสียง ดังกล่าวหรือลม Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utterance[N] การพูด, See also: การเปล่งเสียง, Syn. pronunciation
utterer[N] การเปล่งเสียง, See also: การกล่าวคำพูด, การพูด
vent[N] การออกเสียง, See also: การเปล่งเสียง, Syn. utter
vocalization[N] การเปล่งเสียง
vocalness[N] การทำให้มีเสียง, See also: การเปล่งเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implosion(อิมโพล' เชิน) n. การระเบิดใน, การแตกร้าวภายใน, การเปล่งเสียงอัดระหว่างลิ้นกับเพดาน, เสียงอัดระหว่างลิ้นกับเพดาน., See also: implosive adj. implosively adv.
intonation(อินโทเน'เชิน) n. ลักษณะหรือท่วงทำนองเสียง,เสียงสูงต่ำ,การอ่านหรือออกเสียง สูงต่ำ,การเปล่งเสียงเฉพาะ., See also: intonational adj.
prosody(พรอส'ซะดี) n. ฉันทลักษณ์,วิชาฉันทลักษณ์,วิชาเกี่ยวกับจังหวะและเสียงสัมผัสของบทกวี,แบบแผนการเปล่งเสียง., See also: prosodic adj. prosodical adj.
utterance(อัท'เทอะเรินซฺ) n. เสียงเปล่ง,คำพูด,สิ่งที่เปล่งออก,การเปล่งเสียง,การพูด,การกล่าวคำพูด,การร้อง,เสียงร้อง,ฝีปาก,คารม,ความเต็มที่,ระดับสูงสุด,ความตาย, Syn. expression,talk,speech,words,pronouncement
vent 2(เวนทฺ) n. การแสดงออก,การเปล่งเสียง,การขับออก. vt. แสดงออก,ปล่อยอารมณ์,ระบาย,ทำให้บรรเทา,จัดให้มีทางออก. vi. ระบาย,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง, Syn. expression,utterance,outlet,passage,express,air

English-Thai: Nontri Dictionary
exclamation(n) เสียงอุทาน,การอุทาน,การเปล่งเสียง,การร้อง
fire(n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง
utterance(n) การเปล่งเสียง,คำพูด,ฝีปาก,คารม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
発話[はつわ, hatsuwa] (n ) การเปล่งเสียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top