ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vast

V AE1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vast-, *vast*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vast(adj) ใหญ่โต, See also: มโหฬาร, กว้างใหญ่, Syn. big, boundless, enormous, huge, Ant. little, small, tiny
vastly(adv) อย่างกว้างขวางมาก, See also: อย่างใหญ่โต
vastity(n) ความใหญ่โตมาก, See also: ความกว้างขวางมาก, ความมากมาย, ความมหึมา, ความไพศาล, Syn. gigantism
vastness(n) ความใหญ่โต, See also: ความมโหฬาร, Syn. enormity, huimmensity
vastitude(n) ความใหญ่โตมาก, See also: ความกว้างขวางมาก, ความมากมาย, ความมหึมา, ความกว้างใหญ่ไพศาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vastitude(แวส'ทิทิวดฺ) n. ความใหญ่โตมาก, ความกว้างขวางมาก, ความมากมาย, ความมหึมา, ความไพศาล, Syn. vastness, immensity
avast(อะวาสท') interj หยุด (stop!)
devastate(เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น, See also: devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate, Syn. ravage

English-Thai: Nontri Dictionary
vast(adj) กว้างใหญ่, ไพศาล, มากมาย, กว้างขวาง, มหึมา
vastness(n) ความกว้างใหญ่, ความไพศาล, ความมากมาย, ความกว้างขวาง
devastate(vt) ทำลายล้าง, สังหาร, ล้างผลาญ, ทำให้ฉิบหาย
devastation(n) การทำลายล้าง, การสังหาร, การล้างผลาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์ The Old Man and the Sea (1958)
Maybe we're both part of a vast yellow submarine fleet.บางทีเราทั้งสองคือส่วนหนึ่งของ กองเรือดำน้ำสีเหลืองขนาดใหญ่ Yellow Submarine (1968)
However, we now have evidence that that vast barren area is inhabited.เเต่บัดนี้เรามีหลักฐานยืนยันว่า ดินเเดนรกร้างเเห่งนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
Mahatma Gandhi was not the commander of armies nor a ruler of vast lands.มหาตมะ คานธี ไม่ใช่ผู้บัญชาการกองทัพ หรือผู้ปกครองดินแดนกว้างใหญ่ Gandhi (1982)
And the vast majority of Indians, mostly Hindus, like yourself were brought here to work mines and harvest crops.และคนอินเดียส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนมากเป็นชาวฮินดูเหมือนคุณ ถูกพามาที่นี่เพื่อ ทำงานเหมืองและเก็บเกี่ยว Gandhi (1982)
Chopper was my first lesson in the vast difference between myth and reality.ช็อปเปอร์เป็นบทเรียนแรกของผมในความแตกต่าง อย่างมโหฬารของเรื่องเล่ากับเรื่องจริง Stand by Me (1986)
How a germ could have been delivered over such a vast area remains a mystery.'แต่เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ในพื้นที่กว้างขนาดนี้ ยังไม่มีใครรู้' Night of the Living Dead (1990)
I am connected to a vast network that has been beyond your reach and experience.ผมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายใหญ่แล้ว, มันจะต้องนำคุณกลับไปเป็นมนุษย์ได้แน่... Ghost in the Shell (1995)
The net is vast and infinite.ระบบเครือข่ายมันกว้างใหญ่ซะเหลือเกิน... Ghost in the Shell (1995)
...in peace and harmony, beneath the vast American sky, under God, with liberty and justice for all....ในความสงบสุข และสอดคล้องกัน ใต้ท้องฟ้าอเมริกันอันกว้างใหญ่ ใต้พระเจ้า ด้วยอิสรภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน The Education of Little Tree (1997)
A vast network, screaming with life.แผดเสียงร้องก้องจากชีวิต Pi (1998)
Millions of human hands at work, billions of minds. A vast network screaming with life.ใจคนเป็นพันล้านใจ เครือข่ายมหึมา แผดเสียงร้องก้องจากชีวิต Pi (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vastA vast desert lay before us.
vastA vast forest covers the mountains.
vastA vast plain extends beyond the river.
vastFossil fuels are abundant in that vast continent.
vastHe acquired a vast amount of wealth in these few years.
vastHe is very much interested in Japanese history. We are surprised at his vast knowledge of this subject.
vastI think this suit is vastly superior to that one in quality.
vastMany men nowadays seem to have the feeling that in vast modern societies there is nothing of importance that the individual can do.
vastThe gangsters extorted a vast sum of money from the rich man.
vastThe Milky Way is a vast belt of distant stars, each star a sun like our one.
vastThere was nothing wrong with their ability, it was just that the expense for each unit was so vast that the cost performance was bad.
vastThe Sahara is a vast desert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มโหฬาร(adj) vast, See also: grand, spacious, magnificent, enormous, gigantic, great, huge, immense, Syn. ใหญ่โต, โอ่โถง, มหึมา, โอฬาร, Example: คนรวยบางคนมีความทุกข์ในคฤหาสน์อันมโหฬารของเขา, Thai Definition: ที่มีความยิ่งใหญโอ่โถง, ที่กว้างใหญ่ไพศาล
ไพศาล(adj) vast, See also: wide, broad, extensive, great, expansive, Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา, กว้างใหญ่ไพศาล, Example: จีนมีเนื้อที่อันไพศาลครอบคลุมอาณาบริเวณหลายตารางกิโลเมตร, Thai Definition: ที่มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต
วิศาล(adj) broad, See also: vast, spacious, extensive, large, Syn. ไพศาล, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, ใหญ่โต, วิสาล, Ant. แคบ, เล็กน้อย, Notes: (สันสกฤต)
วิสาล(adj) broad, See also: vast, spacious, extensive, Syn. ไพศาล, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, ใหญ่โต, Notes: (บาลี)
เวิ้งว้าง(adj) vast, See also: wide, open, immense, extensive, Example: พื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านกลายเป็นที่ราบเวิ้งว้างมีดินทรายทับถมอยู่หนา, Thai Definition: ที่โล่งกว้างทำให้ว้าเหว่ใจ
กว้างใหญ่(adj) vast, See also: large, immense, Syn. กว้าง, กว้างขวาง, Ant. คับแคบ, Example: ภายใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของแม่น้ำโขงมีปลาบึกอาศัยอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่นทอน[banthøn] (v) EN: wreck ; destroy ; devastate  FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
โดยสิ้นเชิง[dōi sinchoēng] (adv) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly  FR: totalement
เหี้ยน[hīen] (adv) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated  FR: à ras ; dépouillé ; rasé
กว้าง[kwāng] (adj) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious  FR: large ; spatieux ; vaste
กว้างขวาง[kwāngkhwāng] (adj) EN: broad ; vaste ; large  FR: ample ; large
กว้างใหญ่[kwāngyai] (adj) EN: vast ; large ; immense ; roomy ; spacious ; expansive ; extensive  FR: vaste ; immense ; étendu
แหลกลาญ[laēklān] (v) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces
ล้าง[lāng] (v) EN: destroy ; devastate  FR: détruire ; raser
ล้างผลาญ[lāngphlān] (v, exp) EN: devastate ; destroy ; ravage ; squander  FR: dilapider ; dissiper
โล่ง[lōng] (adj) EN: wide ; broad ; airy ; spacious ; vast  FR: vaste ; spacieux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VAST V AE1 S T
VASTA V AE1 S T AH0
VASTLY V AE1 S T L IY0
VASTINE V AA0 S T IY1 N IY0
VASTOLA V AA0 S T OW1 L AH0
VASTNESS V AE1 S T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vast (j) vˈaːst (v aa1 s t)
vastly (a) vˈaːstliː (v aa1 s t l ii)
Vasteras (n) vˌɛstərˈɔːs (v e2 s t @ r oo1 s)
vastness (n) vˈaːstnəs (v aa1 s t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广大[guǎng dà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄚˋ, 广 / ] vast; extensive #1,120 [Add to Longdo]
汪洋[wāng yáng, ㄨㄤ ㄧㄤˊ, ] vast body of water #18,519 [Add to Longdo]
辽阔[liáo kuò, ㄌㄧㄠˊ ㄎㄨㄛˋ, / ] vast; extensive #21,676 [Add to Longdo]
浩瀚[hào hàn, ㄏㄠˋ ㄏㄢˋ, ] vast (of ocean); boundless #24,423 [Add to Longdo]
浩大[hào dà, ㄏㄠˋ ㄉㄚˋ, ] vast; great; large amount #28,358 [Add to Longdo]
洋洋[yáng yáng, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, ] vast; impressive; self-satisfied; immensely pleased with oneself #28,612 [Add to Longdo]
广袤[guǎng mào, ㄍㄨㄤˇ ㄇㄠˋ, 广 / ] vast #33,945 [Add to Longdo]
浩浩[hào hào, ㄏㄠˋ ㄏㄠˋ, ] vast; expansive (universe); torrential (floods) #41,318 [Add to Longdo]
[hào, ㄏㄠˋ, / ] vast (of water) #42,901 [Add to Longdo]
浩荡[hào dàng, ㄏㄠˋ ㄉㄤˋ, / ] vast and mighty (of river or ocean); broad and powerful #43,308 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riesenerfolg { m }vast success [Add to Longdo]
Unmasse { f } | Unmassen { pl }vast quantity | vast quantities [Add to Longdo]
Unmenge { f }vast number; enormous amount; mass [Add to Longdo]
Weitläufigkeit { f } | Weitläufigkeiten { pl }vast extent | vast extents [Add to Longdo]
ausgedehnt; weit { adj } | ausgedehnter | am ausgedehntestenvast | vaster | vastest [Add to Longdo]
haushoch überlegenvast superior [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大地[だいち, daichi] (n) ground; earth; the solid earth; the (vast) land; (P) #4,777 [Add to Longdo]
広い(P);弘い;廣い;宏い[ひろい, hiroi] (adj-i) spacious; vast; wide; (P) #5,678 [Add to Longdo]
壊滅(P);潰滅[かいめつ, kaimetsu] (n, vs, adj-no) destruction; annihilation; devastation; catastrophe; (P) #7,488 [Add to Longdo]
広大(P);宏大;弘大[こうだい, koudai] (adj-na) huge; very large; vast; extensive; magnificent; grand; (P) #9,389 [Add to Longdo]
荒野(P);荒れ野;曠野(iK)[こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野), kouya ( kouya ; kouya )(P); areno ( kouya ; are no )(P); arano ( kouya ; kouya )] (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P) #10,316 [Add to Longdo]
広範囲[こうはんい, kouhan'i] (adj-na, n) extensive; vast range; wide scope; (P) #11,405 [Add to Longdo]
荒廃[こうはい, kouhai] (n, vs) ruin; destruction; devastation; waste; decay; (P) #14,707 [Add to Longdo]
莫大(P);ばく大[ばくだい, bakudai] (adj-na, n) enormous; vast; (P) #15,283 [Add to Longdo]
アトルバスタチン[atorubasutachin] (n) atorvastatin [Add to Longdo]
ジャバステーション[jabasute-shon] (n) { comp } JavaStation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバステーション[じゃばすてーしょん, jabasute-shon] JavaStation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vast \Vast\, n.
   A waste region; boundless space; immensity. "The watery
   vast." --Pope.
   [1913 Webster]
 
      Michael bid sound
      The archangel trumpet. Through the vast of heaven
      It sounded.               --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vast \Vast\ (v[.a]st), a. [Compar. {Vaster} (v[.a]st"[~e]r);
   superl. {Vastest}.] [L. vastus empty, waste, enormous,
   immense: cf. F. vaste. See {Waste}, and cf. {Devastate}.]
   [1913 Webster]
   1. Waste; desert; desolate; lonely. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The empty, vast, and wandering air.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Of great extent; very spacious or large; also, huge in
    bulk; immense; enormous; as, the vast ocean; vast
    mountains; the vast empire of Russia.
    [1913 Webster]
 
       Through the vast and boundless deep. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Very great in numbers, quantity, or amount; as, a vast
    army; a vast sum of money.
    [1913 Webster]
 
   4. Very great in force; mighty; as, vast labor.
    [1913 Webster]
 
   5. Very great in importance; as, a subject of vast concern.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Enormous; huge; immense; mighty.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vast
   adj 1: unusually great in size or amount or degree or especially
       extent or scope; "huge government spending"; "huge
       country estates"; "huge popular demand for higher
       education"; "a huge wave"; "the Los Angeles aqueduct
       winds like an immense snake along the base of the
       mountains"; "immense numbers of birds"; "at vast (or
       immense) expense"; "the vast reaches of outer space";
       "the vast accumulation of knowledge...which we call
       civilization"- W.R.Inge [syn: {huge}, {immense}, {vast},
       {Brobdingnagian}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VAST
     Virtual Archive Storage Technology
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 vast /vɑst/
  1. certain; sure
  2. certainly
  3. abiding; lasting
  4. definite; definitive
  5. allthetime; inthemeantime; meanwhile
  6. fixed
  7. fast; firm; stable
  8. firmly
  9. constant; continual; permanent; sustained
  10. 10.firm; solid
  11. 11.probably

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top