ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extensive

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extensive-, *extensive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extensive(adj) กว้างขวาง, See also: ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง, Syn. expanded, vast, wide
extensively(adv) อย่างกว้างขวาง, See also: อย่างครอบคลุม, Syn. vastly, widely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extensive(อิคซฺเทน'ซิฟว) adj. กว้าง, ครอบคลุม, ถ้วนทั่ว, แพร่หลาย, ห่าง ๆ กัน., See also: extensiveness n. extensivity n., Syn. wide

English-Thai: Nontri Dictionary
extensive(adj) กว้างใหญ่, แพร่หลาย, ครอบคลุม, กว้างขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extensive repairการซ่อมแซมอย่างใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extensiveสมบัติเอกซ์เทนซีฟ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Another suspect, Donald Breedan, who died of gunshot wounds... during the extensive gunfire between police and suspects.เสียชีวิตจากพิษกระสุน ที่ตำรวจกับผู้ร้ายสาดใส่กัน Heat (1995)
Is extensive sex really that good?มีเซ็กซ์กลางแจ้งดีจริงๆ มั้ยล่ะ ? Visitor Q (2001)
I'll give you an extensive screw!ฉันจะอึ๊บแกกลางแจ้ง ! Visitor Q (2001)
And she must improve her mind by extensive reading.และเธอจะต้องยกระดับจิตใจ ด้วยการอ่านเยอะๆ Pride & Prejudice (2005)
One daughter, the heiress of Rosings and very extensive property.มีลูกสาวคนหนึ่งครับ ผู้รับมรดกโรสซี่ง และที่ดินอีกมาก Pride & Prejudice (2005)
We did an extensive check on Mr. Fuller and didn't find anything.เราตามสืบฟูลเลอร์แล้ว แต่ก็ไม่พบหลักฐานอะไร Big Momma's House 2 (2006)
The late Sergeant Donald, the first one classified as the victim of the virus, was given an extensive autopsy, and no virus was found.จ่าโดนัลด์ เหยื่อรายแรกที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส ได้รับการชันสูตรศพอย่างละเอียด The Host (2006)
I'm gonna die? The blockage we found in your heart needs surgery, extensive surgery. Angioplasty won't work.เราพบจุดที่อุดตันในหัวใจของคุณ ตอนที่ผ่าตัด, ผ่ากว้างมาก สายสวนจะไม่ทำงาน Kung Fu Fighting (2007)
Extensive fourth degree burns.เป็นการไหม้ระดับสี่ The British Invasion (2007)
Yeah, and like they hang out with you for your extensive knowledge of geography.เอาล่ะ พวกเรา มารวมตัวกันเร็ว เราจะนั่งล้อมรอบกองไฟกัน Harold (2008)
We keep extensive records here.เราเก็บบันทึกไว้หมด The Fourth Man in the Fire (2008)
to understand what happened here, i'll need to run extensive tests, get these bodies to a lab.เป็นอันเข้าใจแล็วว่าเกิดอะไรกับที่นี่, ผมต้องการการทดสอบเพิ่มเติมอีก, ขนศพนี้ไปที่แล็บ. The Same Old Story (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extensiveExtensive reading is as important as intensive reading.
extensiveHis extensive knowledge of music was a revelation to us.
extensiveHis extensive knowledge surprises me.
extensiveThe earthquake in Hokkaido caused extensive damage.
extensiveThe flood did the village extensive damage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพร่หลาย(adv) extensively, See also: throughout, all through, Example: พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิได้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai Definition: อย่างกระจายออกไปเป็นที่รู้จักทั่วถึง
ป่าใหญ่(n) jungle, See also: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through), thic, Example: ลูกไม้ต่างๆ ในป่าใหญ่นั้นมีน้อย, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่รกด้วยต้นไม้ต่างๆ มีบริเวณกว้างใหญ่
เอิกเกริก(adv) extensively, Syn. แพร่หลาย, Example: ใครเคยเดินผ่านตามย่านการค้าจุดใหญ่ๆ ก็จะเห็นใบปิดหนังถูกนำมาวางขายกันอย่างเอิกเกริก, Thai Definition: รู้กันทั่ว
ดงดาน(n) jungle, See also: extensive forest ( where the foliage is so thick that the sun does not shine through), Syn. ป่าทึบ, ป่าใหญ่, Example: กระท่อมน้อยตั้งอยู่กลางดงดาน, Thai Definition: ป่าที่มีไม้แน่นหนาจนเกือบไม่เห็นแสงแดด
ดงดาน(n) jungle, See also: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through), thic, Syn. ป่าทึบ, ป่าใหญ่, Example: กระท่อมน้อยของลุงคนนี้ตั้งอยู่กลางดงดาน, Thai Definition: ป่าที่มีไม้แน่นหนาจนเกือบไม่เห็นแสงแดด
ดงดึก(n) dense and impenetrable forest, See also: extensive forest, Syn. ป่าลึก, Example: กระท่อมน้อยตั้งอยู่กลางดงดึก, Thai Definition: ป่าลึกหนาทึบ, ป่าลึกเข้าไปไกล
กว้างๆ(adv) extensively, See also: comprehensively, not specifically, Ant. แคบ, Example: ครูพูดสรุปอย่างกว้างๆ ส่วนรายละเอียดให้นักเรียนไปค้นคว้าด้วยตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้าง[kwāng] (adj) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious  FR: large ; spatieux ; vaste
กว้าง ๆ[kwāng-kwāng] (adv) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically
กว้างใหญ่[kwāngyai] (adj) EN: vast ; large ; immense ; roomy ; spacious ; expansive ; extensive  FR: vaste ; immense ; étendu
นาน[Nān] (adv) EN: long ; for a long time ; extensively  FR: longtemps ; un long moment
แพร่หลาย[phraēlāi] (adv) EN: extensively ; throughout ; all through
เวิ้งว้าง[woēngwāng] (v) EN: be vast ; be wide ; be open ; be immense ; be extensive
เวิ้งว้าง[woēngwāng] (adj) EN: vast ; wide ; open ; immense ; extensive
ยาว[yāo] (adj) EN: long ; lengthy ; extensive ; elongated ; extended ; slender  FR: long ; allongé ; de long
ยาวนาน[yāonān] (adv) EN: long ; for a long time ; extensively

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
extensive
extensively

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extensive
extensively

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bó, ㄅㄛˊ, ] extensive; ample; rich; obtain; aim; to win; to get; rich; plentiful; to gamble #245 [Add to Longdo]
广泛[guǎng fàn, ㄍㄨㄤˇ ㄈㄢˋ, 广  /  ] extensive; wide range #1,620 [Add to Longdo]
广博[guǎng bó, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛˊ, 广  /  ] extensive #31,017 [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] extensive; pervading #45,098 [Add to Longdo]
泛读[fàn dú, ㄈㄢˋ ㄉㄨˊ,   /  ] extensive reading #76,740 [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, ] extensive; to overflow #132,740 [Add to Longdo]
体大思精[tǐ dà sī jīng, ㄊㄧˇ ㄉㄚˋ ㄙ ㄐㄧㄥ,     /    ] extensive and penetrating (成语 saw); expansive and profound (of writing) #303,363 [Add to Longdo]
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ,    ] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none. #369,861 [Add to Longdo]
太平广记[Tài píng Guǎng jì, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄤˇ ㄐㄧˋ,   广  /    ] Extensive records of the Taiping era (978), fictional history edited by Li Fang 李昉 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
umfangreich; umfänglich; ausgedehnt { adj } | umfangreicher | am umfangreichstenextensive | more extensive | most extensive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
広く[ひろく, hiroku] (adv) widely; far and wide; extensively; universally #2,044 [Add to Longdo]
博覧[はくらん, hakuran] (n) extensive reading; wide knowledge #7,454 [Add to Longdo]
幅広い[はばひろい, habahiroi] (adj-i) extensive; wide; broad; (P) #8,489 [Add to Longdo]
膨大(P);厖大;尨大[ぼうだい, boudai] (adj-na, n, adj-no) huge; bulky; enormous; extensive; swelling; expansion; (P) #8,773 [Add to Longdo]
広大(P);宏大;弘大[こうだい, koudai] (adj-na) huge; very large; vast; extensive; magnificent; grand; (P) #9,389 [Add to Longdo]
広範囲[こうはんい, kouhan'i] (adj-na, n) extensive; vast range; wide scope; (P) #11,405 [Add to Longdo]
広範(P);広汎;廣汎[こうはん, kouhan] (adj-na, adj-no) wide; extensive; comprehensive; far-reaching; widespread; (P) #16,012 [Add to Longdo]
フル活用[フルかつよう, furu katsuyou] (n, vs) full use; extensive use; complete utilization [Add to Longdo]
該博[がいはく, gaihaku] (adj-na, n) profundity; extensive (knowledge) [Add to Longdo]
見渡す(P);見わたす[みわたす, miwatasu] (v5s, vt) to look out over; to survey (scene); to take an extensive view of; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extensive \Ex*ten"sive\, a. [L. extensivus: cf. F. extensif. See
   {Extend}.]
   1. Having wide extent; of much superficial extent; expanded;
    large; broad; wide; comprehensive; as, an extensive farm;
    an extensive lake; an extensive sphere of operations;
    extensive benevolence; extensive greatness.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being extended. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Silver beaters choose the finest coin, as that which
       is most extensive under the hammer.  --Boyle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extensive
   adj 1: large in spatial extent or range or scope or quantity;
       "an extensive Roman settlement in northwest England";
       "extended farm lands"; "surgeons with extended
       experience"; "they suffered extensive damage" [syn:
       {extensive}, {extended}]
   2: broad in scope or content; "across-the-board pay increases";
     "an all-embracing definition"; "blanket sanctions against
     human-rights violators"; "an invention with broad
     applications"; "a panoptic study of Soviet nationality"-
     T.G.Winner; "granted him wide powers" [syn: {across-the-
     board}, {all-embracing}, {all-encompassing}, {all-inclusive},
     {blanket(a)}, {broad}, {encompassing}, {extensive},
     {panoptic}, {wide}]
   3: of agriculture; increasing productivity by using large areas
     with minimal outlay and labor; "producing wheat under
     extensive conditions"; "agriculture of the extensive type"
     [ant: {intensive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top