ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vastness

V AE1 S T N AH0 S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vastness-, *vastness*, vastnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vastness[N] ความใหญ่โต, See also: ความมโหฬาร, Syn. enormity, huimmensity

English-Thai: Nontri Dictionary
vastness(n) ความกว้างใหญ่,ความไพศาล,ความมากมาย,ความกว้างขวาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Throughout the inanimate vastness of space...ไม่มีที่ว่างสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด Transformers (2007)
Have you any idea of the vastness of the crap storm that would follow?รู้มั้ยว่าผมจะเดือดร้อน ขนาดไหน The Scarlet Letter (2009)
The vastness vastness of, of the desert?ที่ออกกว้าง ท่ามกลางทะเลทรายน่ะ The X in the File (2010)
This is the evidence for a very heavy, very small object at the core of the atom -- the high-density nucleus surrounded by a vastness of empty space.นี่คือหลักฐานสำหรับหนัก มากวัตถุขนาดเล็กมาก ที่เป็นแกนหลักของอะตอม นิวเคลียสมีความหนาแน่นสูง What Are We Really Made Of? (2010)
It's all an empty space with a few pinpricks of matter floating in a void like rocks adrift in the vastness of space.ที่ลอยอยู่ในโมฆะเช่นหินลอย ในความกว้างใหญ่ของพื้นที่ แต่วิธีการทำทิ่มขา ของเรื่องเหล่านี้ What Are We Really Made Of? (2010)
Because it takes light time to travel across the vastness of space, astronomers were always looking back in time, and, eventually, they run out of time.เพราะมันต้องใช้เวลาแสง เดินทางข้ามความกว้างใหญ่ของ อวกาศ นักดาราศาสตร์ได้รับมักจะมอง ย้อนกลับไปในเวลา Is There an Edge to the Universe? (2011)
Seven billion people on a tiny planet suspended in the vastness of space all alone.คนเจ็ดพันล้านคน บนโลกใบเล็ก... ...ลอยอยู่ในความกว้างใหญ่ ... ของอวกาศ 1+1=3 (2012)
Bruno glimpsed the vastness of space but he had no inkling of the staggering immensity of time.บรูโน่เห็นความกว้าง ใหญ่ของพื้นที่ แต่เขาก็มีความเฉลียวของความ ใหญ่โตส่ายของเวลาไม่นาน Standing Up in the Milky Way (2014)
Its substance is propelled across the vastness to be stirred by starlight and gathered up by gravity.สารของมันขับเคลื่อนทั่วกว้างใหญ่ ที่จะกวนโดยแสงดาว Sisters of the Sun (2014)
I have not crossed the vastness of space for your pleasantries, Mr. Night.ฉันยังไม่ได้ข้าม กว้างใหญ่ของพื้นที่สำหรับการลอดของคุณนายกลางคืน Jupiter Ascending (2015)
But when you have access to the vastness of space, you realize there's only one resource worth fighting over... even killing for... more time.แต่เมื่อคุณมีการเข้าถึง ความกว้างใหญ่ของพื้นที่ คุณรู้มีเพียง ทรัพยากรต่อสู้ที่คุ้มค่ากว่า... แม้กระทั่งฆ่า... Jupiter Ascending (2015)
There is no relative direction in the vastness of space.ไม่มีทิศทางญาติในความกว้าง ใหญ่ของพื้นที่คือ Star Trek Beyond (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
VASTNESS V AE1 S T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vastness (n) vˈaːstnəs (v aa1 s t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
芒洋[ぼうよう, bouyou] (adj-na,n) vastness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vastness \Vast"ness\, n.
   The quality or state of being vast.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vastness
   n 1: unusual largeness in size or extent or number [syn:
      {enormousness}, {grandness}, {greatness}, {immenseness},
      {immensity}, {sizeableness}, {vastness}, {wideness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top