Search result for

immensely

(29 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immensely-, *immensely*, immense
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immensely[ADV] อย่างมโหฬาร, See also: อย่างมากมาย, อย่างกว้างใหญ่, อย่างมหาศาล, Syn. vastly, very

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sum of all things... the spirit of the universe... seems so immensely vast.ผลรวมของทุกสิ่ง ... จิตวิญญาณแห่งจักรวาล เหมือนจะกว้างใหญ่ไพศาลเลย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
- Yeah, immensely.ใช่, มากมายเลย Chuck Versus the First Kill (2009)
The King Tut exhibit was immensely popular.แต่นิทรรศการแสดงพระศพคิงส์ตัท กลับโด่งดังอย่างมหาศาล A Night at the Bones Museum (2009)
It gains immensely from the conflict and expansion of armaments.มันได้รับความขัดแย้งและการขยายกำลังทหารอย่างมาก Airiseu: Deo mubi (2010)
Which I am enjoying immensely.ซึ่งฉันพอใจมากๆ Children of the Damned (2010)
It was immensely stupid of you to fire us.เป็นความโง่เขลาของคุณโดยแท้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I can only conclude that you are immensely stupid.ผมสรุปได้แค่ว่าคุณโง่ อย่างหาที่สุดมิได้จริงๆ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I don't know where she would get something like that, but that would be an immensely powerful relic, yes.ฉันไม่รู้หรอกเธอจะเอาร่างพวกนั้น มาได้จากไหน แต่สิ่งนั้นจะช่วยเสริมส่งพลังอำนาจ ซากศพมนุษย์แล้วล่ะก็ ใช่เลย The Witch in the Wardrobe (2010)
What we have here in our culture dishes with real, live, wet, squishy neurons with all their complexity, is immensely much more complicated than anything we can simulate on today's computers.สิ่งที่เรามีที่นี่ในอาหารวัฒนธรรมของ เรา กับความเป็นจริง, สด, เปียกเซลล์ ประสาทนุ่ม กับความซับซ้อนของพวกเขา ทั้งหมด Is There Life After Death? (2011)
My view of the Universe -- it's just like a huge collection of snapshots which are immensely, richly structured.มุมมองของฉันของจักรวาล ก็เช่นเดียวกับคอลเลกชันขนาดใหญ่ ของภาพรวม ซึ่งได้รับการอย่างกว้างขวาง โครงสร้างมั่งคั่ง Does Time Really Exist? (2011)
A Cherufe is an Under-Fae, of magma, immensely powerful.เชอรูฟคือเฟชั้นต่ำ แห่งแม็กมา แข็งแกร่งมาก The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
Immensely.อย่างมากเลยล่ะ Sacrifice (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immenselyTraveling will immensely enrich our mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างมหาศาล[ADV] immensely, See also: enormously, tremendously, Syn. อย่างมากมาย, Example: เครื่องจักรในอุดมคติคือเครื่องที่สามารถรับวัตถุดิบได้อย่างมหาศาล
มหาศาล[ADV] immensely, See also: greatly, hugely, tremendously, enormously, vastly, Syn. มากมาย, พรั่งพร้อม, Example: ์เครื่องจักรในอุดมคติคือเครื่องที่สามารถรับวัตถุดิบได้อย่างมหาศาล, Notes: (สันสกฤต)
มากมายก่ายกอง[ADV] enormously, See also: immensely, hugely, colossally, massively, mightily, tremendously, Syn. ล้นหลาม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. ขาดแคลน, น้อย, Example: ผมไม่ได้ปรารถนาว่าจะรวยหรือมีอะไรมากมายก่ายกอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly   
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly   FR: immensément ; infiniment ; énormément
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāi-kāikøng) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously   FR: massivement

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMENSELY    IH2 M EH1 N S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immensely    (a) (i1 m e1 n s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洋洋得意[yáng yáng dé yì, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄉㄜˊ ㄧˋ, ] immensely pleased with oneself (成语 saw); proud; complacent, #50,860 [Add to Longdo]
洋洋自得[yáng yáng zì dé, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄗˋ ㄉㄜˊ, ] immensely please with oneself (成语 saw); proud; complacent, #72,480 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
興味津々;興味津津;興味しんしん[きょうみしんしん, kyoumishinshin] (adj-no,adj-t,adv-to) very interesting; of absorbing interest; having a keen interest (in); being immensely curious (about) [Add to Longdo]
凄く[すごく, sugoku] (adv) (See 凄い) awfully; very; immensely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immensely \Im*mense"ly\, adv.
   In immense manner or degree.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immensely
   adv 1: to an exceedingly great extent or degree; "He had vastly
       overestimated his resources"; "was immensely more
       important to the project as a scientist than as an
       administrator" [syn: {vastly}, {immensely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top