Search result for

huge

(82 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -huge-, *huge*
Possible hiragana form: ふげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
huge[ADJ] ใหญ่โต, See also: เบ้อเร่อ, ใหญ่, มหึมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
huge(ฮิวจฺ) adj. ใหญ่มาก,ใหญ่โต,มหึมา,มหาศาล., See also: hugely adv. hugeness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
huge(adj) ใหญ่โต,เบ้อเร่อ,มหึมา,มหาศาล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because... The tax break wi be huge.เพราะการเลี่ยงภาษีมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะ Chuck in Real Life (2008)
This is a huge turnout.นี่เป็นใหญ่ turnout. Pret-a-Poor-J (2008)
She's a huge mets fan.เธอตัวใหญ่อย่างกับพัดลม Pret-a-Poor-J (2008)
What if she's about to make a huge, life-altering mistake,แล้วถ้าเธอทำความผิดใหญ่หลวงขึ้นมา There Might be Blood (2008)
Who's about to make a huge mistake?ใครจะทำอะไรผิดงั้นเหรอ There Might be Blood (2008)
This city... it's huge.เมืองนี้... ช่างกว้างนัก. Committed (2008)
It's huge.มันใหญ่มาก.. Birthmarks (2008)
You're just upset because the whole time she was with you, she was thinking about my huge, throbbing diagnostic skills.คุณพึ่งหัวเสีย เพราะเธออยู่กับคุณตลอดเวลา เธอคิดว่าอ้อมกอดของฉัน สั่นระริก Lucky Thirteen (2008)
But you're filled with hormones, and emotion, and fear, and... you just can't make a huge decision like this right now.แต่คุณเติม ฮอร์โมนและอารมณ์ กับความกลัว และ... Joy (2008)
Maybe you made a huge mistake...คุณอาจทำผิดครั้งใหญ่ Last Resort (2008)
- just gimme that, I'm taking a huge dumb.- เพียง gimme ที่ฉันถใหญ่เป็นใบ้. Gas Pills (2008)
Niners are expecting a huge heroin shipment.คาดว่าพวกไนเนอร์ เป็นการจัดส่งเฮโรอีนทางเรือชุดใหญ่ Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hugeIntel gets a huge royalty from the invention.
hugeA huge tanker put off just now.
hugeI was very surprised at the huge fish.
hugeGod, this place is huge!
hugeI came into a huge fortune.
hugeMy six-year-old aunt inherited the huge estate.
hugeHow huge that airship is.
hugeThe EC countries have a huge stake in the talks.
hugeHow huge a deficit can the nation stand?
hugeA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
hugeThe huge waves upset their boat.
hugeYou're going to fall and sprain your ankle wearing sandals with such huge platforms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหญ่โต[ADJ] enormous, See also: huge, vast, immence, Syn. ใหญ่ มหึมา, มโหฬาร
อะร้าอร่าม[ADJ] enormous, See also: huge, gigantic, Thai definition: ใหญ่ผิดปกติ (มักใช้แก่หน้าอกผู้หญิง)
เบ้อเริ่มเทิ่ม[ADJ] huge, See also: gigantic, large, Syn. เบ้อเร่อ, เบ้อเริ่ม, ใหญ่โต, ใหญ่เบ้อเริ่ม, Example: เจ้ามู่ทู่คาบกระดูกชิ้นเบ้อเริ่มเทิ่มที่แม่ให้ไปซ่อนไว้ที่หลุมใต้ต้นไม้, Thai definition: ใหญ่โตกว่าปกติ
สูงใหญ่[ADJ] gigantic, See also: huge, massive, giant, big and tall, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่ร่างกายมีความเจริญเติบโต เช่น แขนขายาว ร่างกายสูงใหญ่, Thai definition: มีลักษณะสูงและมีขนาดใหญ่
ใหญ่โตมโหฬาร[ADJ] grand, See also: huge, enormous, immense, large, grandiose, Syn. ใหญ่มาก, เบ้อเริ่ม, จัมโบ้, Ant. เล็ก, น้อย, Example: เขาซื้อบ้านที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร
เบ้อเร่อ[ADJ] very big, See also: huge, large, gigantic, enormous, immense, massive, Syn. เบ้อเร่อเท่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่ม, Example: เขาไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรกับซุงท่อนเบ้อเร่อนี้, Thai definition: ใหญ่โตกว่าปกติ, Notes: (ปาก)
เบ้อเร่อ[ADV] hugely, See also: gigantically, largely, enormously, immensely, greatly, mightily, Syn. เบ้อเร่อเท่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่ม, Example: น้ำไหวพะเยิบนูนขึ้นลง คล้ายมีตัวอะไรที่ใหญ่เบ้อเร่อขยับตัวอยู่ข้างล่าง, Thai definition: ใหญ่โตกว่าปกติ, Notes: (ปาก)
ขนานใหญ่[ADV] heavily, See also: hugely, largely, Syn. อย่างมาก, Example: หลังจากดินฟ้าอากาศแห้งแล้งไปนานฝนก็ตกประชดลงมาขนานใหญ่
ใหญ่หลวง[ADV] hugely, See also: gigantically, enormously, colossally, vastly, Syn. มาก, มหาศาล, Example: คนในหมู่บ้านต้องเผชิญกับหายนะอย่างใหญ่หลวงกับภัยน้ำท่วม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
จำนวนมากมาย[n. exp.] (jamnūan mākmāi) EN: huge amount   
ขนานใหญ่[adv.] (khanānyai) EN: heavily ; hugely ; largely   
โคร่ง[adj.] (khrōng) EN: big ; huge ; tall ; giant   
ความต้องการมาก[n. exp.] (khwām tǿngkān māk) EN: heavy demand ; huge demand   FR: demande soutenue [f]
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous   FR: immense ; gigantesque ; énorme ; grandiose
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly   FR: immensément ; infiniment ; énormément
มหึมา[adj.] (maheumā) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous   FR: immense ; gigantesque ; énorme
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn   FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel

CMU English Pronouncing Dictionary
HUGE    HH Y UW1 JH
HUGE    Y UW1 JH
HUGEL    HH UW1 G AH0 L
HUGELY    HH Y UW1 JH L IY0
HUGEST    HH Y UW1 JH AH0 S T
HUGETTE    HH AH0 ZH EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
huge    (j) (h y uu1 jh)
hugely    (a) (h y uu1 jh l ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
普賢菩薩[ふげんぼさつ, fugenbosatsu] (n ) พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เป็นโพธิสัตว์ที่ทรงช้างเผือก 6 งา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bombenerfolg {m} | Bombenerfolge {pl}huge success | huge successes [Add to Longdo]
Heidenspaß {m}huge fun [Add to Longdo]
Hugenotte {m} | Hugenotten {pl}huguenot | huguenots [Add to Longdo]
Massenandrang {m}huge crowd; terrible crush [Add to Longdo]
Vielzahl {f}huge number; vast number [Add to Longdo]
riesig; ungeheuer; enorm; gewaltig {adj} | riesiger; ungeheurer; enormer; gewaltiger | am riesigsten; am ungeheuersten; am enormsten; am gewaltigstenhuge | huger | hugest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
でかい(P);でっかい(P)[, dekai (P); dekkai (P)] (adj-i) huge; gargantuan; (P) [Add to Longdo]
でかぱい;デカパイ[, dekapai ; dekapai] (n) (X) (vulg) huge breasts [Add to Longdo]
どでかい[, dodekai] (adj-i) huge; gargantuan [Add to Longdo]
クレオパトラの鼻[クレオパトラのはな, kureopatora nohana] (exp,n) Cleopatra's nose; a small thing with a huge influence [Add to Longdo]
デカチン;でかちん[, dekachin ; dekachin] (n,adj-no) (sl) (vulg) large penis; huge dick [Add to Longdo]
メガロドン[, megarodon] (n) megalodon (extinct species of huge shark) [Add to Longdo]
偉;豪[えら, era] (pref) tremendous; huge [Add to Longdo]
一擲千金[いってきせんきん, ittekisenkin] (exp) being lavish with one's money; spending a huge sum of money at once on a treat [Add to Longdo]
巨岩[きょがん, kyogan] (n) huge rock; crag [Add to Longdo]
巨鯨[きょげい, kyogei] (n) huge whale [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巨大[jù dà, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ, ] huge; immense; very large; tremendous; gigantic; enormous, #1,140 [Add to Longdo]
庞大[páng dà, ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, / ] huge; enormous; tremendous, #4,990 [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, / ] huge; enormous; tremendous; surname Pang, #16,050 [Add to Longdo]
重金[zhòng jīn, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄣ, ] huge money; extremely rich; very expensive, #18,631 [Add to Longdo]
海量[hǎi liàng, ㄏㄞˇ ㄌㄧㄤˋ, ] huge volume, #20,684 [Add to Longdo]
庞然大物[páng rán dà wù, ㄆㄤˊ ㄖㄢˊ ㄉㄚˋ ˋ, / ] huge monster, #33,874 [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] huge, #417,594 [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] huge; to admonish, #669,622 [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] huge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Huge \Huge\, a. [Compar. {Huger}; superl. {Hugest}.] [OE. huge,
   hoge, OF. ahuge, ahoge.]
   Very large; enormous; immense; excessive; -- used esp. of
   material bulk, but often of qualities, extent, etc.; as, a
   huge ox; a huge space; a huge difference. "The huge
   confusion." --Chapman. "A huge filly." --Jer. Taylor. --
   {Huge"ly}, adv. -- {Huge"ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      Doth it not flow as hugely as the sea.  --Shak.
 
   Syn: Enormous; gigantic; colossal; immense; prodigious; vast.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 huge
   adj 1: unusually great in size or amount or degree or especially
       extent or scope; "huge government spending"; "huge
       country estates"; "huge popular demand for higher
       education"; "a huge wave"; "the Los Angeles aqueduct
       winds like an immense snake along the base of the
       mountains"; "immense numbers of birds"; "at vast (or
       immense) expense"; "the vast reaches of outer space";
       "the vast accumulation of knowledge...which we call
       civilization"- W.R.Inge [syn: {huge}, {immense}, {vast},
       {Brobdingnagian}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top