ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

huge

HH Y UW1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -huge-, *huge*
Possible hiragana form: ふげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
huge(adj) ใหญ่โต, See also: เบ้อเร่อ, ใหญ่, มหึมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
huge(ฮิวจฺ) adj. ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล., See also: hugely adv. hugeness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
huge(adj) ใหญ่โต, เบ้อเร่อ, มหึมา, มหาศาล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This far out, he must be huge in this month.มาไกลขนาดนี้ออกมาเขา จะต้องเป็นอย่างมากในเดือนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ Beneath the Planet of the Apes (1970)
He took his huge penis from out of his trousers and began to masturbateเขาหยิบ penis ใหญ่โตของเขา .จากออกกางเกง of his และเริ่มต้นถึง masturbate Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Naked, his huge member jutting from his bellyเปลือย, สมาชิกใหญ่โตของเขา .ที่ jut from ส่วนที่ยื่นของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The first apparatus is a huge wheel with razor blades to which is bound a girl to be flayed aliveapparatus แรกคือ wheel with ใหญ่โต โกนด้วยมีดโกนใบมีด... ...เพื่อสิ่งที่ถูกประชิดกับ girl to flayed มีชีวิตอยู่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-A huge tanker full.- เต็มถังใหญ่ๆ The Road Warrior (1981)
# Saw those huge paw prints #รอยเท้าใหญ่มหึมา An American Tail (1986)
Dad, there's a huge treeพ่อคะ ต้นไม้ยักษ์ My Neighbor Totoro (1988)
That's no fun What happens if a huge one comes out, like this?แล้วถ้าตัวเท่านี้โผล่ออกมาล่ะ My Neighbor Totoro (1988)
There's a tiny one and a little one and a huge one like thisมีตั้งแต่ตัวเล็ก ตัวขนาดนี้ จนใหญ่เบ้อเริ่มเลย My Neighbor Totoro (1988)
They have this huge heart and... huge ignorance.พวกเขามีหัวใจใหญ่นี้และ ... ไม่รู้มาก The Russia House (1990)
I was out in the woods and I heard a huge crash.แท๊กซี่! Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hugeA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
hugeActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
hugeA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
hugeA huge tanker put off just now.
hugeGod, this place is huge!
hugeHe ate a huge supper. He must have been hungry.
hugeHe has a huge capacity for accepting other people. That's what makes him special.
hugeHe will never get over his huge business losses.
hugeHow huge a deficit can the nation stand?
hugeHow huge that airship is!
hugeHow huge that airship is.
hugeI came into a huge fortune.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหญ่โต(adj) enormous, See also: huge, vast, immence, Syn. ใหญ่ มหึมา, มโหฬาร
อะร้าอร่าม(adj) enormous, See also: huge, gigantic, Thai Definition: ใหญ่ผิดปกติ (มักใช้แก่หน้าอกผู้หญิง)
เบ้อเริ่มเทิ่ม(adj) huge, See also: gigantic, large, Syn. เบ้อเร่อ, เบ้อเริ่ม, ใหญ่โต, ใหญ่เบ้อเริ่ม, Example: เจ้ามู่ทู่คาบกระดูกชิ้นเบ้อเริ่มเทิ่มที่แม่ให้ไปซ่อนไว้ที่หลุมใต้ต้นไม้, Thai Definition: ใหญ่โตกว่าปกติ
สูงใหญ่(adj) gigantic, See also: huge, massive, giant, big and tall, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่ร่างกายมีความเจริญเติบโต เช่น แขนขายาว ร่างกายสูงใหญ่, Thai Definition: มีลักษณะสูงและมีขนาดใหญ่
ใหญ่โตมโหฬาร(adj) grand, See also: huge, enormous, immense, large, grandiose, Syn. ใหญ่มาก, เบ้อเริ่ม, จัมโบ้, Ant. เล็ก, น้อย, Example: เขาซื้อบ้านที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร
เบ้อเร่อ(adj) very big, See also: huge, large, gigantic, enormous, immense, massive, Syn. เบ้อเร่อเท่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่ม, Example: เขาไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรกับซุงท่อนเบ้อเร่อนี้, Thai Definition: ใหญ่โตกว่าปกติ, Notes: (ปาก)
เบ้อเร่อ(adv) hugely, See also: gigantically, largely, enormously, immensely, greatly, mightily, Syn. เบ้อเร่อเท่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่ม, Example: น้ำไหวพะเยิบนูนขึ้นลง คล้ายมีตัวอะไรที่ใหญ่เบ้อเร่อขยับตัวอยู่ข้างล่าง, Thai Definition: ใหญ่โตกว่าปกติ, Notes: (ปาก)
ขนานใหญ่(adv) heavily, See also: hugely, largely, Syn. อย่างมาก, Example: หลังจากดินฟ้าอากาศแห้งแล้งไปนานฝนก็ตกประชดลงมาขนานใหญ่
ใหญ่หลวง(adv) hugely, See also: gigantically, enormously, colossally, vastly, Syn. มาก, มหาศาล, Example: คนในหมู่บ้านต้องเผชิญกับหายนะอย่างใหญ่หลวงกับภัยน้ำท่วม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[boēroē] (adj) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive  FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[boēroē] (adv) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily  FR: largement ; grandement
จำนวนมากมาย[jamnūan mākmāi] (n, exp) EN: huge amount
ขนานใหญ่[khanānyai] (adv) EN: heavily ; hugely ; largely
โคร่ง[khrōng] (adj) EN: big ; huge ; tall ; giant
ความต้องการมาก[khwām tǿngkān māk] (n, exp) EN: heavy demand ; huge demand  FR: demande soutenue [ f ]
มหาศาล[mahāsān] (adj) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous  FR: immense ; gigantesque ; énorme ; grandiose
มหาศาล[mahāsān] (adv) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly  FR: immensément ; infiniment ; énormément
มหึมา[maheumā] (adj) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous  FR: immense ; gigantesque ; énorme
มโหฬาร[mahōlān] (adj) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn  FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HUGE HH Y UW1 JH
HUGE Y UW1 JH
HUGEL HH UW1 G AH0 L
HUGELY HH Y UW1 JH L IY0
HUGEST HH Y UW1 JH AH0 S T
HUGETTE HH AH0 ZH EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
huge (j) hjˈuːʤ (h y uu1 jh)
hugely (a) hjˈuːʤliː (h y uu1 jh l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巨大[jù dà, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ, ] huge; immense; very large; tremendous; gigantic; enormous #1,140 [Add to Longdo]
庞大[páng dà, ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, / ] huge; enormous; tremendous #4,990 [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, / ] huge; enormous; tremendous; surname Pang #16,050 [Add to Longdo]
重金[zhòng jīn, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄣ, ] huge money; extremely rich; very expensive #18,631 [Add to Longdo]
海量[hǎi liàng, ㄏㄞˇ ㄌㄧㄤˋ, ] huge volume #20,684 [Add to Longdo]
庞然大物[páng rán dà wù, ㄆㄤˊ ㄖㄢˊ ㄉㄚˋ ㄨˋ, / ] huge monster #33,874 [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] huge #417,594 [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] huge; to admonish #669,622 [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] huge [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
普賢菩薩[ふげんぼさつ, fugenbosatsu] (n) พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เป็นโพธิสัตว์ที่ทรงช้างเผือก 6 งา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bombenerfolg { m } | Bombenerfolge { pl }huge success | huge successes [Add to Longdo]
Heidenspaß { m }huge fun [Add to Longdo]
Hugenotte { m } | Hugenotten { pl }huguenot | huguenots [Add to Longdo]
Massenandrang { m }huge crowd; terrible crush [Add to Longdo]
Vielzahl { f }huge number; vast number [Add to Longdo]
riesig; ungeheuer; enorm; gewaltig { adj } | riesiger; ungeheurer; enormer; gewaltiger | am riesigsten; am ungeheuersten; am enormsten; am gewaltigstenhuge | huger | hugest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巨大[きょだい, kyodai] (adj-na, n) huge; gigantic; enormous; (P) #2,277 [Add to Longdo]
[ともえ, tomoe] (n) huge comma design; (P) #7,502 [Add to Longdo]
大樹[たいじゅ, taiju] (n) large tree; big tree; huge tree #8,097 [Add to Longdo]
膨大(P);厖大;尨大[ぼうだい, boudai] (adj-na, n, adj-no) huge; bulky; enormous; extensive; swelling; expansion; (P) #8,773 [Add to Longdo]
広大(P);宏大;弘大[こうだい, koudai] (adj-na) huge; very large; vast; extensive; magnificent; grand; (P) #9,389 [Add to Longdo]
偉;豪[えら, era] (pref) tremendous; huge #9,517 [Add to Longdo]
大文字[おおもじ(P);だいもんじ, oomoji (P); daimonji] (n) (1) (See 小文字) upper case letters; large characters; capital letter; (2) (だいもんじ only) the (kanji) character "dai" meaning "big"; (3) (だいもんじ only) huge character "dai" formed by fires lit on the side of a mountain in Kyoto on 16 Aug each year; (P) #12,928 [Add to Longdo]
でかい(P);でっかい(P)[dekai (P); dekkai (P)] (adj-i) huge; gargantuan; (P) [Add to Longdo]
でかぱい;デカパイ[dekapai ; dekapai] (n) (X) (vulg) huge breasts [Add to Longdo]
どでかい[dodekai] (adj-i) huge; gargantuan [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top