ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

planter

P L AE1 N T ER0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planter-, *planter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planter[N] เครื่องหว่านเมล็ด, See also: เครื่องปลูกพืช, Syn. drill
planter[N] เจ้าของฟาร์มเพาะปลูก, See also: เจ้าของไร่, คนเพาะปลูก, เกษตรกร, Syn. farmer, agriculturist, cultivator
planter[N] กระถาง

English-Thai: Nontri Dictionary
planter(n) ชาวไร่,ผู้เพาะปลูก,คนทำสวน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or we'll put a planter or two in front of it and we'll hide the burn marks.หรือเราจะวางต้นไม้ / สักสองต้นตรงนั้น It Hurts Me Too (2010)
In the planter by the dolphin.ในกระถางข้างโลมา Duress (2012)
Uh, could you leave the keys in your ceramic planter for me?คุณช่วยทิ้งกุญแจไว้ที่กระถางต้นไม้ให้ผมได้ไหม? Smoke Alarm (2013)
The white planter or the blue one?กระถางสีขาวหรือสีฟ้าดีครับ? Smoke Alarm (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวนาชาวไร่[N] farmer, See also: planter, grower, horticulturist, agriculturist, gardener, Syn. เกษตรกร, Example: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจพังทลายมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนยากจน, Thai definition: ผู้มีอาชีพทำนาทำไร่, ผู้ทำการเกษตรกรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ฝัง[v.] (fang) EN: insert ; implant   FR: insérer ; implanter ; incruster
กสิกร[n.] (kasikøn) EN: farmer; stock farmer; peasant; agriculturist; planter   FR: fermier [m] ; agriculteur [m] ; paysan [m] ; planteur [m] ; éleveur [m]
เข้าไปแทนที่[v. exp.] (khao pai thaēnthī) EN: replace   FR: supplanter ; remplacer ; évincer
ปัก[v.] (pak) EN: plant ; pitch ; stap down ; plunge down ; thrust ; put in   FR: planter ; enfoncer ; ficher
เพาะ[v.] (phǿ) EN: grow ; plant ; cultivate   FR: planter ; faire pousser ; cultiver
ปลูก[v.] (plūk) EN: grow ; cultivate ; plant   FR: planter ; cultiver
ปลูกถ่าย[v.] (plūk thāi) EN: transplant   FR: transplanter
ทำนา[v.] (thamnā) EN: farm ; grow rice ; do rice farming ; be engaged in farming ; till the soil   FR: travailler aux champs ; planter le riz ; cultiver ; récolter
ติดตั้ง[v.] (tittang) EN: install ; put in ; set up ; mount ; fix   FR: installer ; implanter ; monter ; poser

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANTER    P L AE1 N T ER0
PLANTERS    P L AE1 N T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planter    (n) plˈaːntər (p l aa1 n t @ r)
planters    (n) plˈaːntəz (p l aa1 n t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プランター[, puranta-] (n) planter; (P) [Add to Longdo]
早乙女(P);早少女[さおとめ, saotome] (n) young female rice planter; young girl; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Planter \Plant"er\, n.
   1. One who, or that which, plants or sows; as, a planterof
    corn; a machine planter.
    [1913 Webster]
 
   2. One who owns or cultivates a plantation; as, a sugar
    planter; a coffee planter.
    [1913 Webster]
 
   3. A colonist in a new or uncultivated territory; as, the
    first planters in Virginia.
    [1913 Webster]
 
   4. a movable box or a fixed low, open structure, as of brick,
    in which plants are grown for decorative purposes.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 planter
   n 1: the owner or manager of a plantation [syn: {planter},
      {plantation owner}]
   2: a worker who puts or sets seeds or seedlings into the ground
   3: a decorative pot for house plants

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 planter /plɑ̃te/ 
  plant

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top