Search result for

domicile

(52 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -domicile-, *domicile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
domicile[VT] ทำให้อยู่เป็นหลักแหล่ง, See also: พักแรม, Syn. camp, house, lodge
domicile[N] ที่พัก, See also: ที่อยู่, บ้าน, Syn. residence, dwelling, home

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
domicile(ดอม'ซิไซลฺ,ดอม'มิเซิล) n. ภูมิลำเนา,ถิ่นที่อยู่,บ้าน vt. ตั้งภูมิลำเนา., See also: domiciliary adj., Syn. abode,home

English-Thai: Nontri Dictionary
domicile(n) บ้านเกิด,ที่อยู่อาศัย,ที่พัก,ภูมิลำเนา,บ้าน,ถิ่นที่อยู่
domicile(vi) พักอาศัย,พักพิง,ตั้งภูมิลำเนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
domicileภูมิลำเนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
domicileภูมิลำเนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domicile; domicilภูมิลำเนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domicileภูมิลำเนา [TU Subject Heading]
Domicile in domestic relationsภูมิลำเนาในกฎหมายครอบครัว [TU Subject Heading]
Domicile of corporationsภูมิลำเนาของบริษัท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Agents werner and harrison were sharing a domicile at the time.นักสืบเวิร์นเนอร์และแฮริสันแบ่งบ้านกันอยู่ London. Of Course (2009)
This is a domicile, a residence, and thus protected by the Fourth Amendment from unlawful search and seizure.นี่คือบริเวณที่พักอาศัย และดังนั้นได้รับการคุ้มครอง โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ จากการเข้าค้นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และยึดทรัพย์สิน Sunset (2010)
...private domicile and I won't be harassed.ที่พักอาศัยส่วนบุคคล และฉันม่ต้องการให้รบกวน Sunset (2010)
This is my own private domicile, and I will not be harassed.นี่คือที่พักอาศัยส่วนบุคคลที่ฉันเป็นเจ้าของ และฉันไม่ต้องการให้รบกวน Sunset (2010)
We've got an armed man on every civilian domicile.ผม... Instinct (2011)
The witnesses in Rome also attest the will grants the family domicile in Rome and the villa here in Capua.พยานในกรุงโรม ยังยืนยัน ทุนจะ ภูมิลำเนาของครอบครัวในกรุงโรม และวิลล่าที่นี่ในปัว Chosen Path (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
domicileThe company moved its corporate domicile to Hong Kong for tax purpose.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิลำเนาเดิม[N] hometown, See also: domicile by birth, Syn. ถิ่นฐาน, รกราก, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด, Example: พระสงฆ์ทุกระดับที่อยู่ตามวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ มีเพียงส่วนน้อยที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ตั้งรกราก[V] settle down, See also: domicile, take up residence(/one's abode), live permanently, have one's home, Syn. ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งหลักแหล่ง, Ant. โยกย้าย, Example: คุณปู่ของฉันมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ
บ้านพักอาศัย[N] residence, See also: domicile, habitation, home, house, Syn. บ้าน, ที่อยู่อาศัย, ที่พัก, Example: เขาไม่มีบ้านพักอาศัย ต้องอาศัยสวนสาธารณะเป็นที่พักพิง
รกราก[N] domicile, See also: residence, Syn. หลักแหล่ง, Example: เขาไปตั้งรกรากอยู่ในฮ่องกงอยู่หลายปี
การตั้งถิ่นฐาน[N] habitation, See also: domicile, establishment, settlement, residence, Syn. การตั้งหลักแหล่ง, การตั้งรกราก, ตั้งภูมิลำเนา, Example: เจ้าหน้าที่พบการตั้งถิ่นฐานของผู้อพยพที่หลบหนีมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาอยู่ชายแดนประเทศไทย
หลักแหล่ง[N] residence, See also: domicile, dwelling place, home, Syn. ที่อยู่, ที่อาศัยถาวร, Example: เมื่อมนุษย์มีบ้านมีเมืองอยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็มีอารยธรรมของบ้านเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบภูมิลำเนา[n. exp.] (bai phūmilamnao) FR: certificat de domicile [m]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้านพักอาศัย [n. exp.] (bānphak āsai) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house   FR: résidence [f] ; domicile [m] ; habitation [f]
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless   FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
การละทิ้งภูมิลำเนา[n. exp.] (kān lathing phūmlamnao = kān lathing phūmilamnao) EN: abandonment of domicile   FR: abandon du domicile [m]
การตั้งถิ่นฐาน[n. exp.] (kān tang thinthān) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence   
ลำเนา[n.] (lamnao) EN: locality ; district ; land ; zone ; region ; domicile   
ภูมิลำเนา[n. exp.] (phūmlamnao = phūmilamnao) EN: domicile ; home town ; native town ; native habitat   FR: domicile [m] ; ville natale [f] ; village natal [m]
ปราศจากที่อยู่อาศัย [v. exp.] (prātsajāk thīyū āsai) EN: be homeless   FR: être sans domicile
เรือน[n.] (reūoen) EN: house ; building ; domicile ; dwelling ; structure   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
domicile    (n) (d o1 m i s ai l)
domiciles    (n) (d o1 m i s ai l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Domizil {n} | Domizile {pl}domicile | domiciles [Add to Longdo]
Wohnsitz {m} | seinen Wohnsitz haben; wohnen; sich aufhalten | ohne festen Wohnsitzdomicile | to reside | of no fixed address [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家宅[かたく, kataku] (n) domicile; premises; (P) [Add to Longdo]
原籍[げんせき, genseki] (n) original domicile; permanent address [Add to Longdo]
原籍地[げんせきち, gensekichi] (n) (one's) domicile [Add to Longdo]
住み所[すみどころ, sumidokoro] (n) residence; address; domicile [Add to Longdo]
住所[じゅうしょ, juusho] (n) address (e.g. of house); residence; domicile; (P) [Add to Longdo]
[せき, seki] (n,n-suf) (1) (sens) one's family register; one's domicile; (2) membership (club, party, etc.); (P) [Add to Longdo]
送籍[そうせき, souseki] (n,vs) transfer of legal domicile [Add to Longdo]
族籍[ぞくせき, zokuseki] (n) one's class (and legal domicile) [Add to Longdo]
本籍地[ほんせきち, honsekichi] (n) permanent domicile [Add to Longdo]
無籍[むせき, museki] (n,adj-no) lacking a registered domicile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Domicile \Dom"i*cile\, n. [L. domicilium; domus house + (prob.)
   root of celare to conceal: cf. F. domicile. See {Dome}, and
   {Conceal}.]
   1. An abode or mansion; a place of permanent residence,
    either of an individual or a family.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A residence at a particular place accompanied with
    an intention to remain there for an unlimited time; a
    residence accepted as a final abode. --Wharton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Domicile \Dom"i*cile\, v. t. [imp. & p. p. {Domiciled}; p. pr. &
   vb. n. {Domiciling}.] [Cf. F. domicilier. Cf. {Domiciliate}.]
   To establish in a fixed residence, or a residence that
   constitutes habitancy; to domiciliate. --Kent.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 domicile
   n 1: (law) the residence where you have your permanent home or
      principal establishment and to where, whenever you are
      absent, you intend to return; every person is compelled to
      have one and only one domicile at a time; "what's his legal
      residence?" [syn: {domicile}, {legal residence}]
   2: housing that someone is living in; "he built a modest
     dwelling near the pond"; "they raise money to provide homes
     for the homeless" [syn: {dwelling}, {home}, {domicile},
     {abode}, {habitation}, {dwelling house}]
   v 1: make one's home in a particular place or community; "may
      parents reside in Florida" [syn: {reside}, {shack},
      {domicile}, {domiciliate}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 domicile [domisil]
   abode; dwelling‐place; residence
   home
   abode; accommodation; dwelling; residence
   abode; dwelling‐place‐residence
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top