ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

send off

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -send off-, *send off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
send off[PHRV] ส่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'll send off the press release.-ฉันจะแจกข่าวหนังสือพิมพ์เลย The Red Violin (1998)
To be present at the last farewell, and send off the deceased.เพื่อแสดงการกล่าวลาครั้งสุดท้ายและเป็นการส่งวิญญาณสู่สุคติ Departures (2008)
She was too scared to send off on her own, so while Jaime hunted down the rapersนางกลัวเกินว่า จะเดินทางต่อด้วยตนเอง ฉะนั้นขณะเจมี่ ไล่กวดพวกสารเลวนั้น Baelor (2011)
rounded up all those children to send off to that prison upstate...,เพื่อส่งไปยังคุกทางเหนือ The Balloonman (2014)
Well, that is lovely to hear cos I'm expecting you boyses to throw me a memorable send off for my leaving do Friday.บอกฉันแล้วกันถ้านายอยากรู้เคล็ดลับ การจูงใจทีมขาย คุณนายอำเภอ จากนายน่ะเหรอ ขอทีเถอะ Sexy Rollercoasters (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off   FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte

Japanese-English: EDICT Dictionary
歓送迎会[かんそうげいかい, kansougeikai] (n) party to welcome (e.g. new employees) and send off (e.g. retiring employees) [Add to Longdo]
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P) [Add to Longdo]
差し遣わす;差遣わす;差し遣す;差遣す[さしつかわす, sashitsukawasu] (v5s,vt) to send off; to dispatch [Add to Longdo]
積み出す[つみだす, tsumidasu] (v5s,vt) to send off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 send off
   v 1: send away towards a designated goal [syn: {dispatch},
      {despatch}, {send off}]
   2: throw, send, or cast forward; "project a missile" [syn:
     {project}, {send off}]
   3: transfer; "The spy sent the classified information off to
     Russia" [syn: {send}, {get off}, {send off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top