ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

s.

EH1 S   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -s.-, *s.*
English-Thai: Longdo Dictionary
p.s.ปัจฉิมลิขิต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
S.E.[ABBR] คำย่อของ southeast และ southeastern

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
s.e.abbr. southeast,southeastern
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
a. a. s.abbr. American Academy of Sciences (สภาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา)
a.r.c.s.abbr. Associate of the Royal College of Science, Associate of the Royal College of Surgeons
a.s.s.r.abbr. Autonomous Soviet Socialist Republic
accus.abbr. accusative (condemned)
actinic ray physics.รังสีคลื่นสั้น, รังสีพันสีม่วง (which produces photochemical effects)
alas.abbr. Alaska
ans.abbr. answer
aus.abbr. Austria, Austrian

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
S.H.M. (simple harmonic motion)เอสเอชเอ็ม (การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
S.E.A. Write Awardรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
S.W.O.Tการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม S = Strengths W = Weaknesses O = Oppoortunities T = Threats หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ใน website ด้วยคำว่า "SWOT Analysis" ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?passTo=3f7fd969a12ed4fdee7b1181c449fb60&bookID=292&read=true&count=true

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Major S. Turner?ผู้พันเอส เทอร์เนอร์? Jack Reacher: Never Go Back (2016)
Yours very truly, S. Faraday.ขอแสดงมากอย่าง แท้จริงเอสฟาราเดย์ The Electric Boy (2014)
There had to be 10,000 Swiss bankers in Geneva, and Rugrat gets the one dumb enough to get himself arrested on U. S. soil.จะต้องมี 10,000 นายธนาคาร สวิสในเจนีวา และได้รับ รักแรท หนึ่งใบ้พอ ที่จะได้รับตัวเองจับใน ยูเอส ดิน The Wolf of Wall Street (2013)
Dr. S. is sick and... we all got jobs to do.หมอเอสป่วยและ... เราทุกคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำ Isolation (2013)
Uh, it turns out to cancel one of those lifelong prescriptions, you actually have to put it in writing, and according to the company records, it was canceled by an S. Morrison.ปรากฏว่าการยกเลิกใบสั่งยาตลอดชีวิต ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และดูจากประวัติของบริษัทยาแล้ว มันถูกยกเลิกโดย ซ. All That Remains (2013)
Brittany S. Pierce has received a near-perfect 2340 on her exam.บริทนีย์ เอส เพียรส์ ได้คะแนน 2340 ซึ่งเกือบเพอร์เฟ็ค Naked (2013)
So you didn't like the Ulysses S. Grant look? My bad.งั้นเธอก็ไม่ชอบแนวยูลิสซิส เอส แกรนท์น่ะสิ แย่เลย (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)
Looks like S. is leaving it that way, too.ดูเหมือนว่า เอส กำลังเป็นแบบนั้นอยู่นะ Monstrous Ball (2012)
I said I'd never mention S. again, but what's a movie without credits?ฉันเคยบอกแล้วว่าจะไม่พูดถึง เอส อีก แต่หนังเรื่องอะไรล่ะนี่ที่ไม่มีเครดิต Monstrous Ball (2012)
Brittany S. Pierce, in her last term, accomplished absolutely nothing, except plan a dinosaur-themed prom and ban the use of hair gel.บริททานี่ เอส. เพียร์ซ ในวาระล่าสุดที่เธอดำรงตำแหน่ง ไม่ได้ทำอะไรสำเร็จเลย Makeover (2012)
Brittany S. Pierce, how do you react to the characterization of your first term in office as one in which you didn't do anything at all until prom?บริททานี่ เอส เพียรส์ \ คุณมีปฏิกิริยาอย่างไร ต่อการอธิบายว่าการดำรงตำแหน่ง ในวาระที่แล้วของคุณนั้น คุณไม่ได้ทำอะไรเลย จนกระทั่งถึงงานพรอม Makeover (2012)
Brittany S. Pierce, what do you say to reports you've gone off the rails?บริทนี่ย์ เอส เพียส์ คิดว่าไงที่เค้าว่า เธอตกอับอยู่ Britney 2.0 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
s.Can S. Jobs bring back the magic to Disney?
s.P. S. I love you.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
เบื่อหน้า[v. exp.] (beūa nā) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.   FR: se lasser de qqn
บริษัทจำกัด[n. exp.] (børisat jamkat) EN: limited company ; company limited   FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)
ชั้น [n.] (chan) EN: [class. : layer ; tier ; stratum ; terrace]   
เด็ดชีวิต[v. exp.] (det chīwit) EN: carry away ; kill ; take s.o.'s life   FR: ôter la vie ; emporter
เด็ดหัว[v. exp.] (det hūa) EN: cut off s.o.'s head ; bump s.o. off   
แจ้งให้...ทราบ[v.] (jaēng hai ... sp) EN: inform ... (s.o.) ; announce   FR: informer ... (qqn)

CMU English Pronouncing Dictionary
S.    EH1 S
S.'S    EH1 S IH0 Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Macht nichts.(phrase ) ไม่เป็นไร, See also: S. Das macht nichts.; Es macht nichts.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
s.o. : siehe obensee above [Add to Longdo]
s.u. : siehe untensee below [Add to Longdo]
S. : Seite {f}p. : page [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
S.A.(n) เป็นคำย่อของ Société Anonyme ซึ่งแปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง
yeux (s. oeil)(n) ดวงตา เป็นพหูพจน์ของ l'oeil.

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
たんま[, tanma] (n) (chn) (poss. reversal of 待った) (See タイム・3) interrupting a game; time out [Add to Longdo]
とる[, toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being [Add to Longdo]
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is... [Add to Longdo]
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus) [Add to Longdo]
アメリカ軍[アメリカぐん, amerika gun] (n) U.S. forces; American military [Add to Longdo]
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk [Add to Longdo]
イソハゼ[, isohaze] (n) Eviota abax (species of pygmy goby ranging from Southern Japan to Hainan Is.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use [Add to Longdo]
商用版[しょうようはん, shouyouhan] commercial version (vs. shareware, e.g.) [Add to Longdo]
中間速度[ちゅうかんそくど, chuukansokudo] middle speed (vs. low or high speed) [Add to Longdo]
米政府[べいせふ, beisefu] U.S. government [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 S \S\ ([e^]s),
   the nineteenth letter of the English alphabet, is a
   consonant, and is often called a sibilant, in allusion to its
   hissing sound. It has two principal sounds; one a mere
   hissing, as in sack, this; the other a vocal hissing (the
   same as that of z), as in is, wise. Besides these it
   sometimes has the sounds of sh and zh, as in sure, measure.
   It generally has its hissing sound at the beginning of words,
   but in the middle and at the end of words its sound is
   determined by usage. In a few words it is silent, as in isle,
   d['e]bris. With the letter h it forms the digraph sh. See
   Guide to pronunciation, [sect][sect] 255-261.
   [1913 Webster]
 
   Note: Both the form and the name of the letter S are derived
      from the Latin, which got the letter through the Greek
      from the Phoenician. The ultimate origin is Egyptian. S
      is etymologically most nearly related to c, z, t, and
      r; as, in ice, OE. is; E. hence, OE. hennes; E. rase,
      raze; erase, razor; that, G. das; E. reason, F. raison,
      L. ratio; E. was, were; chair, chaise (see C, Z, T, and
      R.).
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -s \-s\
   1. [OE. es, AS. as.] The suffix used to form the plural of
    most words; as in roads, elfs, sides, accounts.
    [1913 Webster]
 
   2. [OE. -s, for older -th, AS. -[eth].] The suffix used to
    form the third person singular indicative of English
    verbs; as in falls, tells, sends.
    [1913 Webster]
 
   3. An adverbial suffix; as in towards, needs, always, --
    originally the genitive, possesive, ending. See {-'s}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -'s \-'s\ [OE. -es, AS. -es.] The suffix used to form the
   possessive singular of nouns; as, boy's; man's.
   [1913 Webster] 's \'s\
   A contraction for is or (colloquially) for has. "My heart's
   subdued." --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top