ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abstoßend

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abstoßend-, *abstoßend*, abstoßen
German-Thai: Longdo Dictionary
abstoßend(adj) น่ารังเกียจ, ไม่น่าคบ, น่าชัง เช่น Ich finde diese Leute nur abstoßend.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abstoßendforbidding [Add to Longdo]
abstoßend {adj}repugnant [Add to Longdo]
abstoßend {adv}repugnantly [Add to Longdo]
abstoßend {adj}rebarbative [Add to Longdo]
abstoßend {adj} | abstoßender | am abstoßendstenrepulsive | more repulsive | most repulsive [Add to Longdo]
abstoßend; abweisend {adj} | Wasser abstoßendrepellent | repellent to water [Add to Longdo]
abstoßend; ordinär {adj}gross [Add to Longdo]
abstoßend; unsympatisch; wenig einladend; entmutigend {adj}off-putting [Add to Longdo]
abstoßend {adv}repulsively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  abstoßend /apʃtoːsənt/
   forbidding; repugnant; repugnantly; repulsive; repulsively

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top