ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get off

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get off-, *get off*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get off(phrv) เอาออกไป, See also: ถอดออก, Syn. take off
get off(phrv) โน้มลงมา, See also: ก้มลงมา, Syn. keep off
get off(phrv) ออกจากรถ, See also: ลงจากรถ, Syn. get on, get out
get off(phrv) ทำความสะอาด, See also: ขจัด สิ่งปกปรก, Syn. come off, come out
get off(phrv) ออกเดินทาง, See also: เริ่มเดินทาง, Syn. go away
get off(phrv) เริ่ม, See also: เริ่มเคลื่อน, Syn. be off, get away
get off(phrv) ช่วยเหลือให้ออกมาจาก (เรือที่กำลังจม)
get off(phrv) ส่ง, See also: ส่งทางไปรษณีย์, Syn. send off
get off(phrv) ไม่โดนลงโทษ, See also: รอดจากการลงโทษ, Syn. get away with, get off with
get off(phrv) รอดพ้นอันตราย, Syn. get off with

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get off me!- ปล่อยผม ! Pilot (2010)
Get off that horse!ลงจากม้ามาสิวะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Get off that horse!ลงจากหลังม้า! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Get off your ass.Get off your ass. The Godfather (1972)
Get off this planet!ลงมาที่ดาวเคราะห์นี้ The Little Prince (1974)
Get off this planet!ลงมาที่ดาวเคราะห์นี้ The Little Prince (1974)
Get off the road! - I got him!ได้รับการปิดถนน! Mad Max (1979)
I just don't get off on funerals, man. They give me the creeps.งานศพเพิ่งจะผ่านไปไม่นานนี้เอง ฉันรู้สึกแย่จริงๆ Phantasm (1979)
Get off the stage!ออกจากเวที The Blues Brothers (1980)
Get off the pavement, you bloody coon.ออกไปจากทางเท้า ไอ้มืด Gandhi (1982)
Get off me.ออกไปจากตัวฉัน Clue (1985)
She got an honest-to-god dick... to get off on, huh?เธอไม่ต้องช่วยตัวเองเหมือนเราหรอก หัวหน้า เธอมีหำแฟนเธอไว้ช่วย ช่ายป่าววว Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get offAll the passengers were requested to get off the train.
get offBe sure to take the No.2 bus, and get off at 21st Street.
get offDon't get off the bus till it stops.
get offDon't get off the train till it stops.
get offExcuse me, I have to get off at the next stop.
get offGet off at Himeji Station.
get offGet off at the next stop.
get offGet off at the next stop and take a bus for the airport.
get offGet off his back.
get offGet off me you little pest!
get offGet off my back about my personal life!
get offGet off the lawn!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงรถ(v) get off, Ant. ขึ้นรถ, Example: ฉันลงรถที่ท่าน้ำวัดสีบุญเรืองแล้วต่อเรือไปประตูน้ำ, Thai Definition: ลงจากรถไปสู่ที่อื่นๆ
ลง(v) get down, See also: get off, go down, descend, alight ( from airplane), dismount (horse), Ant. ขึ้น, Example: พวกเราได้ลงไปเยี่ยมชมหลุมฝังพระศพยุวกษัตริย์ตุตังคาเมนต์, Thai Definition: ไปสู่พื้นดิน และพื้นอื่นๆ
พูดนอกเรื่อง(v) speak beside the point, See also: get off the track (while talking), get sidetracked, Syn. พูดนอกประเด็น, Example: ทำไมคุณชอบพูดนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยนะ?
พูดนอกเรื่อง(v) speak beside the point, See also: get off the track (while talking), get sidetracked, Syn. พูดนอกประเด็น, Example: ทำไมคุณชอบพูดนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยนะ?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลง[long] (v) EN: get down ; get off ; go down ; descend ; alight ; dismount   FR: descendre ; débarquer
ลงรถ[long rot] (v, exp) EN: get off ; get out ; get down  FR: descendre d'un véhicule
พูดนอกเรื่อง[phūt nøk reūang] (v, exp) EN: speak beside the point ; get off the track (while talking) ; get sidetracked

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lass mich in Ruhe!Get off my case!; Get off my back! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おんり[onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle) [Add to Longdo]
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1, vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]
腰を上げる[こしをあげる, koshiwoageru] (exp, v1) (1) (See 腰を下ろす) to get up (from sitting); (2) to finally start to do something; to get off one's arse (ass) [Add to Longdo]
少しの損で済む[すこしのそんですむ, sukoshinosondesumu] (v5m) to get off with a little loss [Add to Longdo]
乗り捨てる[のりすてる, norisuteru] (v1, vt) to get off; to abandon (a ship or vehicle) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get off
   v 1: leave a vehicle, aircraft, etc. [ant: {board}, {get on}]
   2: be relieved of one's duties temporarily
   3: transfer; "The spy sent the classified information off to
     Russia" [syn: {send}, {get off}, {send off}]
   4: cause to be acquitted; get off the hook; in a legal case;
     "The lawyer got him off, even though there was no doubt in
     everybody's mind that he killed his wife"
   5: escape potentially unpleasant consequences; get away with a
     forbidden action; "She gets away with murder!"; "I couldn't
     get out from under these responsibilities" [syn: {get off},
     {get away}, {get by}, {get out}, {escape}]
   6: enjoy in a sexual way; "He gets off on shoes"
   7: alight from (a horse) [syn: {unhorse}, {dismount}, {light},
     {get off}, {get down}]
   8: get out of quickly; "The officer hopped out when he spotted
     an illegally parked car" [syn: {hop out}, {get off}] [ant:
     {bestride}, {climb on}, {get on}, {hop on}, {jump on},
     {mount}, {mount up}]
   9: send via the postal service; "I'll mail you the check
     tomorrow" [syn: {mail}, {get off}]
   10: get high, stoned, or drugged; "He trips every weekend" [syn:
     {trip}, {trip out}, {turn on}, {get off}]
   11: deliver verbally; "He got off the best line I've heard in a
     long time"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top