ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sender

S EH1 N D ER0   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sender-, *sender*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sender[N] ผู้ส่ง, See also: เครื่องส่ง, Syn. consignor

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
senderผู้ส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Senderผู้ส่งสาร [การจัดการความรู้]
senderผู้ส่ง, คนหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งข้อมูล/ข่าวสาร ซึ่งอาจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ กล้องวีดิทัศน์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sender is...คนส่งคือ... Episode #1.2 (2010)
The sender is not listed.ไม่ได้ระบุค่ะ Episode #1.4 (2010)
The invitations started with a summary of the recipient's life and a message from the sender that said, "You're necessary."จดหมายเชิญขึ้นต้นด้วย เรื่องย่อเกี่ยวกับชีวิตของผู้รับ และข้อความจากผู้ส่งว่า "คุณเป็นส่วนสำคัญ" Disbanded (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
senderA mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.
senderSophie had been looking forward to getting another letter from the unknown sender.
senderThey confused the names of the sender and the addressee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านส่ง[N] transmitter, See also: sender, Syn. ผู้ส่ง, Example: สัญญาณสะท้อน(Echo)ของตัวมันเองจะใช้เวลาเดินทางกลับมาถึงด้านส่งนานพอสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ส่ง[n.] (phūsong) EN: sender   FR: expéditeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SENDER S EH1 N D ER0
SENDERO S EH0 N D EH1 R OW0
SENDERS S EH1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sender (n) sˈɛndər (s e1 n d @ r)
senders (n) sˈɛndəz (s e1 n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寄件人[jì jiàn rén, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, ] sender, #76,040 [Add to Longdo]
发件人[fā jiàn rén, ㄈㄚ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] sender (of mail); From: (email header), #91,944 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sender {m} (drahtlos)radio transmitter [Add to Longdo]
Sender {m}; Emitter {m}emitter [Add to Longdo]
Sender {m}; Zeichengeber {m}transmitter [Add to Longdo]
Sender-Empfänger {m}transceiver [Add to Longdo]
Senderaum {m}; Studio {n} | Senderäume {pl}; Studios {pl}studio | studios [Add to Longdo]
Sendereihe {f} (TV; Radio)series [Add to Longdo]
Senderöhre {f}radio tube [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
差出人(P);差し出し人[さしだしにん, sashidashinin] (n) sender; (P) [Add to Longdo]
送り手[おくりて, okurite] (n) sender [Add to Longdo]
送り人[おくりびと, okuribito] (n) sender; remitter; consignor [Add to Longdo]
送信者[そうしんしゃ, soushinsha] (n) {comp} sender [Add to Longdo]
送信側[そうしんがわ, soushingawa] (n) {comp} sending entity; sender [Add to Longdo]
送信側エンティティ[そうしんがわエンティティ, soushingawa enteitei] (n) {comp} sending entity; sender [Add to Longdo]
贈り主(P);送り主[おくりぬし, okurinushi] (n) sender (of a present); (P) [Add to Longdo]
提供側[ていきょうがわ, teikyougawa] (n) sender (side of transaction) [Add to Longdo]
発信人[はっしんにん, hasshinnin] (n) sender of a message [Add to Longdo]
発信側[はっしんがわ, hasshingawa] (n) sender; transmitter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
送信者[そうしんしゃ, soushinsha] sender [Add to Longdo]
送信側[そうしんがわ, soushingawa] sending entity, sender [Add to Longdo]
送信側エンティティ[そうしんがわエンティティ, soushingawa enteitei] sending entity, sender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sender \Send"er\, n.
   One who sends. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sender
   n 1: someone who transmits a message; "return to sender" [syn:
      {sender}, {transmitter}]
   2: set used to broadcast radio or tv signals [syn:
     {transmitter}, {sender}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sender /zɛndr/ 
  broadcast station; emitter; transmitter

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sender /zɛndr/ 
  transmitters

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top