Search result for

ลำเลียง

(43 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลำเลียง-, *ลำเลียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำเลียง[V] transport, See also: deliver, send, Example: อาวุธอันทรงแสนยานุภาพได้ถูกลำเลียงออกมาอย่างครบครัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพ, Thai definition: ขนถ่ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลำเลียงก. ขนถ่ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น ลำเลียงอาหาร ลำเลียงอาวุธ.
ลำเลียงว. ที่ขนถ่ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น เรือลำเลียง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All our battle groups will be reassigned to guard our supply convoys.หน่วยรบทุกหน่วยของเรา จะต้องถูกมอบหมายให้ไปคุ้มกันกองยานลำเลียง Rising Malevolence (2008)
Gunships.ยานลำเลียงพลนี่ Rookies (2008)
Skywalker, the enemy warship has attacked our convoy of medical transports near Ryndellia.สกายวอล์คเกอร์ ยานข้าศึกได้โจมตีกองลำเลียง ยานขนส่งทางการแพทย์ ใกล้กับรินดาเลีย Shadow of Malevolence (2008)
We've searched their supply grids, sir.เราได้ค้นหาเส้นทางลำเลียงของมันแล้วครับ Duel of the Droids (2008)
Animal rights activists, who convinced zoo officials to have the animals sent to Africa, were stunned to learn that the freighter carrying the animals was reported missing today.บรรดาผู้รักสัตวที่เรียกร้องทางสวนสัตว์ว่า ให้ส่งพวกมันไปอยู่แอฟริกา ต่างคื่นตระหนกเมื่อทราบข่าวว่าเรือลำเลียงสัตว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We're gonna go to the farm tonight, we're gonna move tonight's shipment.คืนนี้เราจะไปที่ฟาร์มกัน เพื่อลำเลียงสินค้าของคืนนี้ Pineapple Express (2008)
It was a pretty good haul.เป็นการลำเลียงขนส่งยาล็อคใหญ่ Pilot (2008)
They are like the veins of a body, the branches of a tree, the vessels of the sap that the water gave to the Earth.เปรียบเหมือนเส้นเลือดดำของร่างกาย หรือกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ ท่อลำเลียงน้ำของพืช ที่โลกมอบให้เรา Home (2009)
But the C-130 transport plane is proving a bit tough to requisition.แต่เครื่องบินลำเลียง แบบ C-130 นั้น ดูจะยากสักหน่อย\ ตามที่ขออนุมัติไป Night of Desirable Objects (2009)
past through "B"แล้วลำเลียงผ่าน B The Human Centipede (First Sequence) (2009)
The blocking-off of all designated areas is complete.ขณะนี้เอวา 02 กำลังถูกลำเลียงจากซากามิผ่านทางรูท 31 Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Weapons intelligence, logistical support everything that the Revolutionary Freedom Front would need to revive itself.อาวุธ... ข้อมูลข่าวสาร,การลำเลียงขนย้าย ทุกๆ อย่างที่แนวหน้าของฝ่ายปฏิวัติต้องการ The International (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำเลียง[v.] (lamlīeng) EN: transport ; deliver ; send ; convey (by vehicle/ship) ; carry ; haul   FR: transporter ; transborder
ลำเลียงทหาร[v. exp.] (lamlīeng thahān) EN: transport troops   FR: transporter des troupes
ลำเลียงทางทะเล[v. exp.] (lamlīeng thāng thalē) EN: transport by sea   
ลำเลียงทางรถไฟ[v. exp.] (lamlīeng thāng rotfai) EN: transport by rail   
ลำเลียงทางอากาศ[v. exp.] (lamlīeng thāng ākāt) EN: transport by air   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear to[PHRV] นำไปยัง, See also: ลำเลียงไปยัง
bomb up[PHRV] ลำเลียงระเบิด, See also: ขนระเบิด, บรรทุกระเบิด
convey to[PHRV] ส่งไป, See also: ลำเลียงไปยัง
haul[VT] ลำเลียง, See also: ขนส่ง
pipe in[PHRV] ลำเลียงผ่าน, See also: ส่งผ่าน (ของเหลวหรือเสียงเพลง)
pipe into[PHRV] ลำเลียงผ่านท่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
endoplasmic reticulumเป็นท่อขนาดเล็ก แทรกอยู่ทั้วไปในไซโตปลาสซึม และเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างผนังเซลล์กับผนังนิวเคลียส ของเหลวภายในนี้จึงเหมือนกับของเหลวภายนอกเซลล์ทำหน้าที่เป็นระบบสังเคราะห์และลำเลียงสารไปยังที่ต่างภายในและภายนอกเซลล์ แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ Granular พวกนี้มี ribosome มาเกาะจึงเห็นเปืนผิวขรุขระ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและลำเลียงเพื่อปล่อยออกนอกเซลล์ ส่วนชนิดที่ 2 เรียกว่า Agranular หรือชนิดผิวเรียบเพราะไม่มี ribosome มาเกาะ ทำหน้าที่ผลิตสารพวกไขมันและลำเลียงโปรตีนต่าง ๆ ภายในเซลล์
haul(ฮอล) vt.,vi. ดึง,ลาก,ฉุด,ชัก,ทำให้ต่ำลง n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ถูกดึง,สิ่งที่จับได้,ปริมาณการลำเลียง, Syn. pull,tow
lift(ลิฟทฺ) {lifted,liftign,lifts} vt. ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,แบกขึ้น,เงยขึ้น,โยงขึ้น,ลำเลียงขึ้น,ยกระดับ,ถอน,เพิกถอน vi. ขึ้น,ลอยขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้นและกระจาย n. การยก,การแบกขึ้น,การยกระดับขึ้น,เครื่องยก,ลิฟต์,บันไดไฟฟ้า,ระดับชั้น ระดับนำขึ้น,การขนส่งด้วยเครื่องบิน
pallet(พอล'ลิท) n. ที่นอนฟาง,เดือยกระตุ้นจักรหมุน ,แผ่นผสมสี,ตัวทำให้ฟันเฟืองหยุด,แท่นวางสินค้าสำหรับลากเก็บหรือลำเลียง
pantechniconn. โกดัง ,รถลำเลียงเครื่องเรือน
shipment(ชิพ'เมินทฺ) n. การขนส่งทางเรือ,การลำเลียงทางเรือ,การขนส่งสินค้า,การลำเลียง,น้ำหนักบรรทุก,ปริมาณสินค้าที่ขนส่งในครั้งหนึ่ง ๆ ,ของที่ลำเลียง
shipping(ชิพ'พิง) n. การขนส่ง,การลำเลียง,การขนส่งทางเรือทะเล,การเดินเรือ,ธุรกิจการเดินเรือ,จำนวนเรือ (โดยเฉพาะเรือสินค้า) ,จำนวนตันของเรือ
sled(สเลด) n. แคร่,เลื่อน,แคร่เลื่อนหิมะ,ตะเข้. vi. นั่งแคร่เลื่อน,นั่งแคร่เลื่อนหิมะ vt. ลำเลียงบนแคร่เลื่อน.
transport(แทรนซฺพอร์ท') vt. ขนส่ง,นำส่ง,ส่ง,ลำเลียง,ขนย้าย,เนรเทศ. n. การขนส่ง,การนำส่ง,การส่ง,การลำเลียง,การขนย้าย,การเนรเทศ,วิธีการขนส่ง,พาหนะขนส่ง,เครื่องบินโดยสาร,เครื่องบินบรรทุก,ระบบขนส่งมวลชน,อารมณ์รุนแรง,นักโทษที่ถูกเนรเทศ., See also: transportable

English-Thai: Nontri Dictionary
haul(n) การลาก,การเข็น,การชักลาก,การสาว,การดึง,การลำเลียง
lighter(n) ไฟแช็ค,ไม้ขีดไฟ,เรือลำเลียง,เรือโป๊ะจ้าย
shipment(n) การลำเลียงทางเรือ,การขนส่งทางเรือ
sled(vt) ลำเลียงด้วยแคร่เลื่อน
transport(n) การขนส่ง,การลำเลียง,เรือขนส่ง,อาการเคลิ้ม
transport(vt) ขนส่ง,ลำเลียง,เนรเทศ,เคลื่อนย้าย
transportation(n) การขนส่ง,การลำเลียง,พาหนะขนส่ง,ค่าขนส่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top