ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

send away

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -send away-, *send away*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
send away(phrv) ทำให้ผละไป, See also: ส่งออกไป, ไล่ออก, Syn. go away
send away with(phrv) ส่งไปพร้อมกับ, Syn. bring away, come away with, go away with

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, thanks. Do you buy all these books retail, or do you send away for, like, a "shrink kit"หนังสือพวกนี้ คุณซื้อปลีกมาหรือว่า สั่งซื้อมาที่เป็นชุดๆ แบบยกมาทีครบเซ็ทเลย Good Will Hunting (1997)
You can cancel the party and come to the hospital, or I can stand outside your door and send away all your guests by citing a medical emergency.คุณจะยกเลิกงานเลี้ยงแล้วไปโรงพยาบาล หรือให้ผมยืนอยู่หน้าประตู คอยส่งแขกกลับโดยอ้างถึงเรื่องฉุกเฉินทางการแพทย์ Traffic (2011)
Hyeongnim, if you just send away Un like this, he will never be able to return again.พี่ ถ้าท่านให้อุนไปอย่างนี้ เขาจะไม่สามารถกลับมาได้อีกนะ Warrior Baek Dong-soo (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โยกย้าย[yōkyāi] (v) EN: remove ; dismiss ; send away  FR: transférer ; déplacer

Japanese-English: EDICT Dictionary
去る(P);避る[さる, saru] (v5r, vi) (1) to leave; to go away; (2) to pass; to elapse; (3) to be distant; (v5r, vt) (4) to send away; to drive off; to divorce; (suf, v5r) (5) (after a -masu stem, esp. of a suru verb) ... completely; (adj-pn) (6) (去る only) (ant #11,001 [Add to Longdo]
取り寄せる(P);取寄せる[とりよせる, toriyoseru] (v1, vt) to order; to send away for; (P) [Add to Longdo]
手放す[てばなす, tebanasu] (v5s, vt) (1) to let go of; to release; to drop; (2) to part with (e.g. a possession); to relinquish; to spare; to sell; (3) to send away (e.g. one's child); to let go; to part with; (4) to temporarily stop working [Add to Longdo]
追い返す[おいかえす, oikaesu] (v5s, vt) to turn away; to send away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 send away
   v 1: stop associating with; "They dropped her after she had a
      child out of wedlock" [syn: {dismiss}, {send packing},
      {send away}, {drop}]
   2: terminate the employment of; discharge from an office or
     position; "The boss fired his secretary today"; "The company
     terminated 25% of its workers" [syn: {displace}, {fire},
     {give notice}, {can}, {dismiss}, {give the axe}, {send away},
     {sack}, {force out}, {give the sack}, {terminate}] [ant:
     {employ}, {engage}, {hire}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top