ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

critique

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -critique-, *critique*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
critique(n) บทวิจารณ์, See also: ข้อเขียนที่วิจารณ์ประเด็นต่างๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
critique(คริทิด') { critiqued, critiquing, critiques } n. บทวิจารณ์, บทวิจารณ์สั้น ๆ , วิธีการวิจารณ์. vt. วิจารณ์, วิเคราะห์

English-Thai: Nontri Dictionary
critique(n) บทวิจารณ์, คำวิจารณ์, ศิลปะแห่งการวิจารณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ever want me to read anything, I could critique it for you.ถึงแม้ฉันจะเคยอ่านเรื่องอะไร ฉันน่าจะลงคอลั่มบทวิจารณ์ให้เธอได้ Pilot (2008)
Before you critique others, you could use some studying yourself.ก่อนที่จะแนะนำคนอื่น นายก็ต้องหัดศึกษามาให้พอก่อน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
And then broke off into focus groups and critiqued each other.แล้วแยกกันเป็นกลุ่มศึกษา วิจารณ์ผลงานของกัน The Maternal Congruence (2009)
Remember this is? Kant Critique of Pure its Cause.จำนี่ได้ไหม ข้อวิพากษ์ของคานท์ว่าด้วยเหตุผลบริสุทธิ์ Astro Boy (2009)
And critique it and give it to your publisher.แล้วก็วิจารณ์และส่งให้สำนักพิมพ์ A Dance with Death (2012)
He sent me this with all his critiques.เขาส่งสิ่งนี้มา พร้อมด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์ Control (2013)
That's not quite the artistic critique I was going for.นั่นไม่ใช่คำวิจารณ์เชิงศิลป์ที่ฉันอยากฟัง Snowden (2016)
RYUICHI MORIGUCHI'S CRITIQUE 3.0(วิจารณ์ 3.0 โดยโมริงุจิ ริวอิจิ) Disbanded (2017)
It's about making a critique...มันก็แค่บทวิจารณ์ Tracks (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
critiqueYou can critique it all you want and it won't change a thing. It's over.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทวิจารณ์(n) critique, See also: criticism, Example: เมื่อเขาเขียนบทวิจารณ์การเมืองเขาจะมีความคิดที่ค่อนข้างรุนแรง, Count Unit: บท, Thai Definition: ส่วนที่เป็นการประเมินค่าหรือตัดสินงานนั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริภาษ[børiphāt] (v) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure  FR: critiquer ; condamner
บทวิจารณ์[botwijān] (n) EN: critique ; criticism  FR: critique [ f ]
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical  FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[cheūn chom penyāngying] (n, exp) EN: rave review  FR: critique dithyrambique [ f ] ; critique élogieuse [ f ]
ฉุกเฉิน[chukchoēn] (adj) EN: urgent ; critical ; pressing  FR: urgent ; critique
ด่า[dā] (v) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile  FR: critiquer ; réprouver ; condamner
เหตุฉุกเฉิน[hēt chukchoēn] (n, exp) EN: emergency  FR: situation critique [ f ]
โจมตี[jōmtī] (v) EN: criticize ; lambaste  FR: critiquer
การวิจารณ์[kān wijān] (n) EN: review  FR: critique [ f ]
การวิจารณ์หนังสือ[kān wijān nangseū] (n, exp) EN: book review  FR: critique littéraire [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
critique
critique
critiqued
critiques

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
critique
critiques

WordNet (3.0)
criticism(n) a serious examination and judgment of something, Syn. critique
review(n) an essay or article that gives a critical evaluation (as of a book or play), Syn. critique, critical review, review article
review(v) appraise critically, Syn. critique

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Critique

v. t. [ Cf. Critic, v. ] To criticise or pass judgment upon. [ Obs. ] Pope. [ 1913 Webster ]

Critique

n. [ F. critique, f., fr. Gr. kritikh` (sc. te`chnh) the critical art, from kritiko`s. See Critic. ] [ 1913 Webster ]

1. The art of criticism. [ Written also critic. ] [ R. ] [ 1913 Webster ]

2. A critical examination or estimate of a work of literature or art; a critical dissertation or essay; a careful and thorough analysis of any subject; a criticism; as, Kant's “Critique of Pure Reason.” [ 1913 Webster ]

I should as soon expect to see a critique on the poesy of a ring as on the inscription of a medal. Addison. [ 1913 Webster ]

3. A critic; one who criticises. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

A question among critiques in the ages to come. Bp. Lincoln. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
評論[ひょうろん, hyouron] (n, vs) criticism; critique; (P) #2,417 [Add to Longdo]
クリティーク[kuritei-ku] (n) critique [Add to Longdo]
映画評[えいがひょう, eigahyou] (n) film critique [Add to Longdo]
講評[こうひょう, kouhyou] (n, vs) criticism (by a teacher or coach, with commentary, especially at a poetry reading); review; critique [Add to Longdo]
実践理性批判[じっせんりせいひはん, jissenriseihihan] (n) Critique of Practical Reason (Kant) [Add to Longdo]
純粋理性批判[じゅんすいりせいひはん, junsuiriseihihan] (n) Critique of Pure Reason (Kritik der reinen Vernunft) (Kant) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top