ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

survey

S ER0 V EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -survey-, *survey*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
survey(vt) พิจารณา, See also: พินิจพิเคราะห์, ตรวจสอบ, Syn. consider, examine, look over
survey(vt) ทำแผนที่, See also: รังวัดปักเขต, Syn. measure, plot, map
survey(vt) สำรวจ, See also: เสาะหา, หาข้อมูล, Syn. scan, inspect, reconnoiter
survey(n) การตรวจสอบ, See also: การพินิจพิเคราะห์, Syn. consideration, examination, inspection
survey(n) การรังวัดปักเขต, See also: การทำแผนที่, Syn. measurement, plotting
survey(n) กลุ่มผู้สำรวจ, See also: คณะสำรวจ, ทีมสำรวจ, Syn. surveyor, reconnoiterer
survey(n) ผลการสำรวจ, See also: ผลการประมวล, Syn. poll, straw vote
surveyor(n) ผู้สำรวจรังวัด, See also: พนักงานรังวัด, พนักงานทำแผนที่, Syn. measurer, geodesist
surveyor(n) ผู้สำรวจ, See also: ผู้สืบเสาะ, ผู้หาข้อมูล, Syn. reconnoiterer, scout, spy
surveyor(n) ผู้ตรวจสอบ, See also: ผู้ตรวจตรา, ผู้พินิจพิเคราะห์, Syn. examiner, inspector

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
survey(เซอเว') vt., vi., n. (การ) สำรวจ, รังวัด, ตรวจสอบ, พินิจพิเคราะห์, ตรวจตรา, See also: surveyable adj.
surveying(เซอเว'อิง) n. การสำรวจรังวัด, อาชีพการสำรวจรังวัด, การตรวจสอบ, การพินิจพิเคราะห์, การสำรวจ
surveyor(เซอเว'เออะ) n. ผู้สำรวจรังวัด, ผู้สำรวจ, ผู้ควบคุม, ผู้ตรวจตรา, ผู้ตรวจสอบ., See also: surveyorship n., Syn. overseer, supervisor

English-Thai: Nontri Dictionary
survey(n) การสำรวจ, การตรวจ, การรังวัด, แผนที่สำรวจ, การตรวจสอบ
survey(vt) สำรวจ, ตรวจ, ทำแผนที่, ตรวจตรา
surveyor(n) พนักงานตรวจ, ผู้สำรวจ, พนักงานรังวัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surveyการสำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surveyการสำรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
surveyการสำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surveyการสำรวจ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
survey of knowledge, attitude and practice (KAP survey)การสำรวจความรู้ เจตคติหรือทัศนคติ และการปฏิบัติ (การสำรวจ เคเอพี) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
survey processing programmeโปรแกรมประมวลผลการสำรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
surveyorผู้สำรวจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surveyorเครื่องสำรวจความขนาน [ มีความหมายเหมือนกับ parallelometer ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
surveyor's reportรายงานของผู้สำรวจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Survey meterเครื่องสำรวจรังสี, อุปกรณ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้ตรวจหาและวัดรังสี เพื่อใช้สำรวจปริมาณรังสีในพื้นที่ต่างๆ หรือที่ตัวบุคคล เพื่อตรวจสอบการแผ่รังสี และ การเปื้อนสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Surveyingการสำรวจทางวิศวกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Surveyorsช่างสำรวจ [TU Subject Heading]
Surveysการสำรวจ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
survey page(n) หน้าสำรวจที่ดิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้ Night and Fog (1956)
However, his superior, George Garrad had been retired to the Ordnance Survey in the hope that this would help the morale of his troops who'd been driven to drink by his irksome personality.ยังไงก็ตาม หัวหน้าของเขา จอร์จ การาด ได้เกษียณตัวมาสำรวจทำแผนที่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I think you will find that His Majesty's Ordnance Survey will provide equitable remuneration.คุณคงรู้อยู่แล้วว่านักสำรวจหลวง จะให้ค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
But Her Majesty's Ordnance Survey of 1887 established their heights and the distance between them and the distance between them and Ffynnon Garw.แต่กรมสำรวจแผนที่หลวงปี 1887 ได้กำหนดความสูงไว้ และระยะระหว่างเขา2 ลูก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Just history? It must have been a survey course then.ฮะประวัติศาสตร์ เป็นหัวข้อ ที่น่าสนทนาด้วยจังเลย Good Will Hunting (1997)
This is why I'm extremely busy... since I've been hired to survey the entire city of Lhasa.เพราะงี้แหละก็เลยยุ่งสุดๆ ตั้งแต่ที่เขาจ้างให้ไป สำรวจแผนที่ทั่วเขตลาซา Seven Years in Tibet (1997)
We ran some market surveys and decided not to go ahead with the line.เราทำการวิจัยตลาดและตัดสินใจไม่ผลิต ทำไม Bicentennial Man (1999)
The survey unit of 2039 was annihilated by the Tarsians here.หน่วยสำรวจที่ 2039 ถูกทำลายโดยเทรเชียนที่นี่ Hoshi no koe (2002)
The Lysithea armada has continued the Tarsian survey all the way from Jupiter, but we haven't found signs of the Tarsians anywhere.ยานเลซิเทีย ยานอามาด้ายังสำรวจหาเทรเชียนต่อไป ตลอดทางจากดาวพฤหัส แต่เราไม่พบสัญญาณใดๆ ของเทรเชียนเลย ไม่ว่าที่ไหน Hoshi no koe (2002)
'All teams listen up. Standing by for final green.' Survey 2, I need to know when you've got eyes.(สแตนบายรอไฟเขียวอยู่ครับ) เซอร์เวย์-2 คุณจับภาพได้รึยัง The Bourne Supremacy (2004)
- 'This is Survey 2. I have eyes.' - Copy that.(จากเซอร์เวย์-2 จับภาพได้แล้วครับ) ทำสำเนาไว้ The Bourne Supremacy (2004)
Survey 1, this is Hub. Do you have visual contact?ถึงเซอร์เวย์-1 จากศูนย์ฯ คุณจับภาพผู้ติดต่อได้รึยัง? The Bourne Supremacy (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surveyAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
surveyA recent survey revealed that that the population density in the metropolis was decreasing.
surveyA recent survey reveals that the population density in the metropolis is decreasing.
surveyA recent survey shows that the number of smokers is decreasing.
surveyFor the time being, I will wait for the result of the survey.
surveyHe drew his conclusions based on that survey.
surveyHe ordered them to survey population growth.
surveyHe stood on the hill surveying the landscape.
surveyIn other words physical obstacles, perhaps unknown to the original surveyor and engineer, requiring alterations to be made in order to surmount them.
surveyIn the absence of sufficient data, the survey was given up.
surveyIn the OECD survey, northern European countries are keeping their high ranking in tax-rates.
surveyPretty soon along came some surveyors and surveyed a line in front of the Little House.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลสำรวจ(n) survey findings, See also: survey results, survey outcome, Example: คณะสำรวจได้นำผลสำรวจไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศ, Thai Definition: สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสำรวจตรวจสอบ
สำรวจ(v) survey, See also: explore, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจ
สำรวจ(v) survey, See also: inspect, explore, ascertain, scrutinize, observe, view, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจค้น, Example: พวกเราภาคภูมิใจที่ได้มาสำรวจเส้นทางสายนี้, Thai Definition: ดูทั่วๆ อย่างถี่ถ้วน
สำรวจตลาด(v) survey the market, Example: ผมรับจ้างสำรวจตลาดให้บริษัทแห่งหนึ่ง, Thai Definition: สำรวจความต้องการทางด้านการตลาดสินค้า
กล้องวัดระดับ(n) surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องระดับ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
สำรวจหา(v) survey, See also: examine, study, Syn. สำรวจ, ตรวจหา, ค้นหา, Example: เรากำลังสำรวจหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ตามถ้ำต่างๆ
กล้องระดับ(n) surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องวัดระดับ, Example: ช่างสำรวจใช้กล้องระดับวัดความสูงของเนินเขาก่อนจะวางแผนตัด, Count Unit: กล้อง, ตัว, Thai Definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
รังวัด(v) measure, See also: survey, do a cadastral survey, measure the area of a piece of land, Example: กรมป่าไม้ได้ประกาศบริเวณนี้เป็นอุทยาน และได้ให้เจ้าหน้าที่ไปรังวัด และปักหลักเขตแล้ว, Thai Definition: สำรวจพื้นที่กว้างยาว, วัดที่ดิน, วัดปักเขตและทำเขต จด หรือคำนวณเนื้อที่ เพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน
กรุยทาง(v) pave, See also: survey a route, blaze a trail, clear way, pare way, Syn. กรุย, Example: รัฐบาลกำลังจะกรุยทางไปยังชายแดน
ตรวจ(v) survey, See also: explore, Syn. สำรวจ, Example: บริษัทออกตรวจพื้นที่ที่ว่ากันว่ามีแหล่งน้ำมันอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสำรวจ[kān samrūat] (n) EN: survey ; poll  FR: étude [ f ] ; enquête [ f ] ; observation [ f ] ; exploration [ f ] ; expertise [ f ]
การสำรวจความเสียหาย[kān samrūat khwāmsīahāi] (n, exp) EN: survey
การสำรวจออนไลน์[kān samrūat ǿnlai] (n, exp) EN: online survey  FR: enquête en ligne [ f ]
การสำรวจประชามติ[kān samrūat prachāmati] (n, exp) EN: public opinion survey  FR: sondage d'opinion [ m ] ; enquête publique [ f ]
การสำรวจตลาด[kān samrūat talāt] (n, exp) EN: market survey  FR: étude de marché [ f ]
กรุยทาง[krui thāng] (v, exp) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way  FR: se frayer un chemin
นักสำรวจ[nak samrūat] (n) EN: explorer ; surveyor  FR: explorateur [ m ]
งานสำรวจ[ngān samrūat] (n, exp) EN: survey
ผลการสำรวจตลาด[phon kān samrūat talāt] (n, exp) EN: market survey  FR: résultats de l'étude de marché [ mpl ]
ผู้สำรวจความเสียหาย[phū samrūat khwāmsīahāi] (n, exp) EN: surveyor

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SURVEY S ER0 V EY1
SURVEY S ER1 V EY2
SURVEYS S ER1 V EY2 Z
SURVEYS S ER0 V EY1 Z
SURVEYED S ER0 V EY1 D
SURVEY'S S ER1 V EY2 Z
SURVEY'S S ER0 V EY1 Z
SURVEYOR S ER0 V EY1 ER0
SURVEYOR S ER1 V EY2 ER0
SURVEYED S ER1 V EY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
survey (n) sˈɜːʳvɛɪ (s @@1 v ei)
survey (v) sˈəvˈɛɪ (s @1 v ei1)
surveys (n) sˈɜːʳvɛɪz (s @@1 v ei z)
surveys (v) sˈəvˈɛɪz (s @1 v ei1 z)
surveyed (v) sˈəvˈɛɪd (s @1 v ei1 d)
surveyor (n) sˈəvˈɛɪər (s @1 v ei1 @ r)
surveying (v) sˈəvˈɛɪɪŋ (s @1 v ei1 i ng)
surveyors (n) sˈəvˈɛɪəz (s @1 v ei1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
测量[cè liáng, ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] survey; to gauge; to determine, #4,191 [Add to Longdo]
标尺[biāo chǐ, ㄅㄧㄠ ㄔˇ, / ] surveyor's rod; staff; staff gauge; rear sight, #34,919 [Add to Longdo]
巡测仪[xún cè yí, ㄒㄩㄣˊ ㄘㄜˋ ㄧˊ, / ] survey meter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bauliche Aufnahme { f }survey of buildings and site [Add to Longdo]
Gewässervermessung { f }survey of water bodies [Add to Longdo]
Umfrage { f }; Befragung { f } (über)survey (on) [Add to Longdo]
Umfrageergebnis { n }survey result [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンケート結果[アンケートけっか, anke-to kekka] (n) questionnaire results; survey results [Add to Longdo]
アンケート調査[アンケートちょうさ, anke-to chousa] (n) questionnaire survey [Add to Longdo]
イメージサーベイ[ime-jisa-bei] (n) image survey [Add to Longdo]
イメージ調査[イメージちょうさ, ime-ji chousa] (n) image survey [Add to Longdo]
インターネット調査[インターネットちょうさ, inta-netto chousa] (n) Internet survey; online survey [Add to Longdo]
インフォーマント[info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents) [Add to Longdo]
オーディエンスサーベイ[o-deiensusa-bei] (n) audience survey [Add to Longdo]
サーベイ[sa-bei] (n) survey [Add to Longdo]
サーベイヤー[sa-beiya-] (n) surveyor [Add to Longdo]
シーピーエス[shi-pi-esu] (n) consumer price survey; CPS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Survey \Sur*vey"\, v. t. [imp. & p. p. {Surveyed}; p. pr. & vb.
   n. {Surveying}.] [OF. surveoir, surveer; sur, sor, over, E.
   sur + veoir, veeir, to see, F. voir, L. videre. See {Sur-},
   and {Vision}, and cf. {Supervise}.]
   1. To inspect, or take a view of; to view with attention, as
    from a high place; to overlook; as, to stand on a hill,
    and survey the surrounding country.
    [1913 Webster]
 
       Round he surveys and well might, where he stood,
       So high above.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To view with a scrutinizing eye; to examine.
    [1913 Webster]
 
       With such altered looks, . . .
       All pale and speechless, he surveyed me round.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To examine with reference to condition, situation, value,
    etc.; to examine and ascertain the state of; as, to survey
    a building in order to determine its value and exposure to
    loss by fire.
    [1913 Webster]
 
   4. To determine the form, extent, position, etc., of, as a
    tract of land, a coast, harbor, or the like, by means of
    linear and angular measurments, and the application of the
    principles of geometry and trigonometry; as, to survey
    land or a coast.
    [1913 Webster]
 
   5. To examine and ascertain, as the boundaries and royalties
    of a manor, the tenure of the tenants, and the rent and
    value of the same. [Eng.] --Jacob (Law Dict.).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Survey \Sur"vey\, n. [Formerly accentuated universally on the
   last syllable, and still so accented by many speakers.]
   1. The act of surveying; a general view, as from above.
    [1913 Webster]
 
       Under his proud survey the city lies. --Sir J.
                          Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. A particular view; an examination, especially an official
    examination, of all the parts or particulars of a thing,
    with a design to ascertain the condition, quantity, or
    quality; as, a survey of the stores of a ship; a survey of
    roads and bridges; a survey of buildings.
    [1913 Webster]
 
   3. The operation of finding the contour, dimensions,
    position, or other particulars of, as any part of the
    earth's surface, whether land or water; also, a measured
    plan and description of any portion of country, or of a
    road or line through it.
    [1913 Webster]
 
   {Survey of dogs}. See {Court of regard}, under {Regard}.
 
   {Trigonometrical survey}, a survey of a portion of country by
    measuring a single base, and connecting it with various
    points in the tract surveyed by a series of triangles, the
    angles of which are carefully measured, the relative
    positions and distances of all parts being computed from
    these data.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Review; retrospect; examination; prospect.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 survey
   n 1: a detailed critical inspection [syn: {survey}, {study}]
   2: short descriptive summary (of events) [syn: {sketch},
     {survey}, {resume}]
   3: the act of looking or seeing or observing; "he tried to get a
     better view of it"; "his survey of the battlefield was
     limited" [syn: {view}, {survey}, {sight}]
   v 1: consider in a comprehensive way; "He appraised the
      situation carefully before acting" [syn: {survey},
      {appraise}]
   2: look over carefully or inspect; "He surveyed his new
     classmates"
   3: keep under surveillance; "The police had been following him
     for weeks but they could not prove his involvement in the
     bombing" [syn: {surveil}, {follow}, {survey}]
   4: hold a review (of troops) [syn: {review}, {go over},
     {survey}]
   5: make a survey of; for statistical purposes
   6: plot a map of (land)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top