ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regularity

R EH2 G Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regularity-, *regularity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regularity[N] ความสม่ำเสมอ, Syn. constancy, evenness, steadiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regularity(เรกกิวแล'ริที) n. กฎ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,ลักษณะประจำ, Syn. steadiness
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)

English-Thai: Nontri Dictionary
regularity(n) ความเป็นระเบียบ,ความสม่ำเสมอ,ความปกติ
irregularity(n) ความผิดปกติ,ความไม่สม่ำเสมอ,ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regularityความถูกต้องตามระเบียบ, ความสม่ำเสมอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well,I assume you're not referring to digestive regularity.ฉันถือว่าเธอไม่ได้หมายถึงระบบย่อยอาหารปกติ The Bad Fish Paradigm (2008)
Everything in the world is built upon harmony and regularity.โลกน่ะอยู่บนพื้นฐานของลำดับและความกลมกลืน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I'm surprised those animals don't kill each other with more regularity.น่าแปลกนะที่สัตว์จะไม่ฆ่ากันเองถ้ามันไม่จำเป็น Death Race 2 (2010)
Enjoying the eavesdropping afforded me by the Swiss-timepiece regularity and utter silence of my 2:00 p. m. ninja poops.ความสนุกสนานจากการแอบฟัง เกิดจาก ความสม่ำเสมอของนาฬิกาสวิส และความเงียบงัน The Sue Sylvester Shuffle (2011)
At that level of intensity and regularity?ีรุนแรงสมำ่เสมอในระดับนี้น่ะเหรอ A Message Back (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regularityThe city is laid out with beautiful regularity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสม่ำเสมอ[N] regularity, See also: uniformity, Example: สินค้าจะยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดต้องทำให้คุณภาพของสินค้ามีความสม่ำเสมอและคงที่, Thai definition: ความเป็นปกติตามระเบียบเสมอ

CMU English Pronouncing Dictionary
REGULARITY    R EH2 G Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regularity    (n) rˌɛgjulˈærɪtiː (r e2 g y u l a1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
规则性[guī zé xìng, ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] regularity, #95,293 [Add to Longdo]
规则化[guī zé huà, ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] regularity, #144,679 [Add to Longdo]
规则性效应[guī zé xìng xiào yìng, ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] regularity effect [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regelmäßigkeit {f}; Vorschriftsmäßigkeit {f} | Regelmäßigkeiten {pl}regularity | regularities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
規則性[きそくせい, kisokusei] (n) regularity [Add to Longdo]
色斑[いろむら, iromura] (n) color spotting; color irregularity; color spots [Add to Longdo]
生理不順[せいりふじゅん, seirifujun] (n) menstrual irregularity [Add to Longdo]
秩序[ちつじょ, chitsujo] (n) order; regularity; system; method; (P) [Add to Longdo]
定例[ていれい, teirei] (n) regularity; (P) [Add to Longdo]
判で押したみたいに[はんでおしたみたいに, handeoshitamitaini] (exp) (See 判で押したように) invariably; like clockwork; with perfect regularity [Add to Longdo]
判で押したように[はんでおしたように, handeoshitayouni] (exp) invariably; like clockwork; with perfect regularity [Add to Longdo]
反則[はんそく, hansoku] (n,vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P) [Add to Longdo]
[むら, mura] (adj-na,n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P) [Add to Longdo]
不規則[ふきそく, fukisoku] (adj-na,n) irregularity; unsteadiness; disorderly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regularity \Reg`u*lar"i*ty\ (-l?r"?*t?), n. [Cf. F.
   r['e]gularit['e].]
   The condition or quality of being regular; as, regularity of
   outline; the regularity of motion.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regularity
   n 1: a property of polygons: the property of having equal sides
      and equal angles [syn: {regularity}, {geometrical
      regularity}]
   2: the quality of being characterized by a fixed principle or
     rate; "he was famous for the regularity of his habits" [ant:
     {irregularity}, {unregularity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top