ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

constancy

K AA1 N S T AH0 N S IY0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constancy-, *constancy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constancy[N] ความคงตัว, See also: ความไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. permanence, stability, Ant. instability, inconstancy
constancy[N] ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, ความไม่เปลี่ยนใจ, Syn. faithfulness, loyalty, fidelity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constancy(คอน'สเทินซี) n. ความมั่นคง,ความซื่อสัตย์,ความคงที่, Syn. stability

English-Thai: Nontri Dictionary
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์
inconstancy(n) ความผันแปร,ความไม่คงที่,ความไม่สม่ำเสมอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constancy of Shapeการจำรูปร่างของสิ่งที่เห็นครั้งแรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Redeemed only by the warmth and constancy of your friendship.ที่ถูกไถ่บาปด้วยความอุบอุ่นและมั่นคงในมิตรภาพของนาย The Sign of Three (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหนียวแน่น[N] firmness, See also: constancy, Syn. ความแน่นแฟ้น, Example: พล.อ. ชาญนั้นมีความเหนียวแน่นกับ บิ๊กจิ๋ว เป็นพิเศษ
ความเสมอต้นเสมอปลาย[N] constancy, See also: stability, steadiness, Syn. ความคงที่, ความสม่ำเสมอ, Example: นายวิทยากร เชียงกูลเป็นนักเขียนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายในการเสนอผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 30 ปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคงที่[n.] (khwām khongthī) EN: constancy   FR: constance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTANCY    K AA1 N S T AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constancy    (n) kˈɒnstənsiː (k o1 n s t @ n s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
持久性[chí jiǔ xìng, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ, ] constancy, #44,346 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恒常[こうじょう, koujou] (n) constancy; (P) [Add to Longdo]
恒常性[こうじょうせい, koujousei] (n) constancy; homeostasis; homoeostasis [Add to Longdo]
恒心[こうしん, koushin] (n) steadiness; constancy [Add to Longdo]
恒性[こうせい, kousei] (n) constancy [Add to Longdo]
志操堅固[しそうけんご, shisoukengo] (n,adj-na) being faithful to one's principles; being of firm purpose and deep commitment; constancy; true blue [Add to Longdo]
十年一日[じゅうねんいちじつ;じゅうねんいちにち, juunen'ichijitsu ; juunen'ichinichi] (n) without intermission for ten (long) years; with constancy of purpose for ten (long) years; in the same old rut for years on end [Add to Longdo]
松柏[しょうはく;まつかえ, shouhaku ; matsukae] (n) (1) evergreen tree; conifer; coniferous tree; (2) pine and cypress; (3) duty; constancy; faithfulness [Add to Longdo]
心変わり[こころがわり, kokorogawari] (n) change one's mind; inconstancy; faithlessness [Add to Longdo]
性悪[しょうわる;せいあく, shouwaru ; seiaku] (adj-na,n) ill-natured; inconstancy [Add to Longdo]
節操[せっそう, sessou] (n) (1) constancy; integrity; honor; honour; (2) chastity; fidelity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constancy \Con"stan*cy\, n. [L. constantia: cf. F. constance.
   See {Constant}.]
   1. The state or quality of being constant or steadfast;
    freedom from change; stability; fixedness; immutability;
    as, the constancy of God in his nature and attributes.
    [1913 Webster]
 
   2. Fixedness or firmness of mind; persevering resolution;
    especially, firmness of mind under sufferings, steadiness
    in attachments, or perseverance in enterprise; stability;
    fidelity.
    [1913 Webster]
 
       A fellow of plain uncoined constancy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Constancy and contempt of danger.   --Prescott.
 
   Syn: Fixedness; stability; firmness; steadiness; permanence;
     steadfastness; resolution. See {Firmness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constancy
   n 1: the quality of being enduring and free from change or
      variation; "early mariners relied on the constancy of the
      trade winds" [syn: {constancy}, {stability}] [ant:
      {changefulness}, {inconstancy}]
   2: (psychology) the tendency for perceived objects to give rise
     to very similar perceptual experiences in spite of wide
     variations in the conditions of observation [syn:
     {constancy}, {perceptual constancy}]
   3: faithfulness and dependability in personal attachments
     (especially sexual fidelity)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top