Search result for

client

(97 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -client-, *client*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
client[N] ลูกค้า, Syn. customer
clientele[N] ลูกค้าทั้งหมด, See also: ลูกค้าทั้งหลาย, Syn. clients, customers

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
client(ไคล'เอินทฺ) n. ลูกความ,คนไข้,ลูกค้า,คนซื้อของ,ผู้พึ่งคนอื่น, บุคคลหรือบริษัทที่จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือการบริการ adj. เป็นลูกค้าประจำ, See also: cliental adj. ดูclient ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ
client applicationโปรแกรมเฉพาะเครื่อง1. ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) คำนี้หมายถึง โปรแกรมที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง โดยปกติ ในระบบเครือข่ายนั้น จะต้องมีคอมพิวเตอร์กลางเครื่องหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ ไว้ให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถเรียกไปใช้ได้ เรียกว่า เครื่องบริการแฟ้ม (file server) (คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเหล่านั้น) แต่ถ้าเครื่องบริการแฟ้มนั้นเสีย คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายเดียวกันนั้นก็จะทำงานไม่ได้เลย ฉะนั้น เราจึงมักจะให้คอมพิวเตอร์บางเครื่องในเครือข่ายมีโปรแกรมเก็บไว้ในเครื่องของตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แม้จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน จะไม่สามารถเรียกโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปใช้ได้ เราเรียกโปรแกรมที่เก็บอยู่เฉพาะในเครื่องนี้ว่า " client application "2. โปรแกรมบนระบบวินโดว์ที่สามารถโยงถึงที่มาของภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบได้ หากเมื่อใดมีการแก้ไขในแฟ้มต้นแบบ โปรแกรมก็จะจัดการแก้ไขในแฟ้มใหม่ ให้ด้วย ดู OLE เปรียบเทียบ
client server systemระบบรับ-ให้บริการหมายถึง เครือข่ายการทำงานแบบที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเป็นเครื่องบริการแฟ้ม (file server) หรือเป็นที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มทั้งหมด คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลจากกันไม่ได้ ต้องเรียกจากเครื่องบริการแฟ้มเท่านั้นดู file server ประกอบดู peer to peer เปรียบเทียบ
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)

English-Thai: Nontri Dictionary
client(n) ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ลูกความ,คนไข้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
client๑. ลูกค้า๒. ลูกความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
client-server systemระบบรับ-ให้บริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
client-server systemระบบรับ-ให้บริการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
clientไคลเอนต์, ลูกค้า (เครื่อง) ผู้รับบริการ [คอมพิวเตอร์]
Client Selectionการพิจารณาจากผู้ที่จะใช้ยา [การแพทย์]
Client server computingไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์ [คอมพิวเตอร์]
client-server networkเครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ หรือ ไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์, เครือข่ายที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องให้บริการต่างๆ เช่น บริการเว็บ และบริการฐานข้อมูล การให้บริการขึ้นกับการร้องขอบริการจากเครื่องรับบริการ เช่น การเปิดเว็บเพจ เครื่องรับบริการจะร้องขอบริการไปที่เครื่องให้บริการเว็บ จากนั้นเครื่องให้บริการเว็บจะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Client/server computingไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ [TU Subject Heading]
Clientsผู้รับการถ่ายทอด,ผู้รับบริการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm a doctor in New Jersey, treating one of your clients.ผมเป็นหมอใน นิวเจอซี กำลังรักษาคนไข้คนหนึ่ง\ ที่เคยเป็นลูกค้าคุณอยู่ Birthmarks (2008)
Find client number 9.หาลูกค้่หมายเลขเก้่า Lucky Thirteen (2008)
Hey, wanna see if your client's actually made of money?เฮ้.. ต้องดูแลถ้าลูกต้าคุณยังทำเงินได้ The Itch (2008)
Sees all of her clients in this office.พบคนไข้ทุกคนที่เข้ามาในออฟฟิศนี้ And How Does That Make You Kill? (2008)
I can't discuss my clients.ฉันบอกข้อมูลคนไข้ไม่ได้ค่ะ And How Does That Make You Kill? (2008)
Yeah. Yeah,it could've been any one of her clients.ใช่ อาจเป็นหนึ่งในคนไข้คนไหนก็ได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
She saw eight clients a day, from cutters to convicts.เธอเห็นคนไข้แปดคนต่อวัน ตั้งแต่พวกกรีดตัวเองไปจนถึงนักโทษ And How Does That Make You Kill? (2008)
- Are you threatening my client? - No.ไม่ The Dark Knight (2008)
I'm just assuming your client's cooperation with this investigation.นี่คุณกำลังขู่ลูกความผมเหรอ - เปล่าฉันก็แค่คิดว่าลูกความของคุณ The Dark Knight (2008)
I won't give you the money but I will give you my clients, all of them.ผมจะไม่ส่งเงินให้คุณ แต่ผมจะส่งชื่อลูกค้าให้ทุกคนเลย The Dark Knight (2008)
With all your clients locked up what's gonna happen with all that money?อะไรจะเกิดขึ้นกับเงินนั่น The Dark Knight (2008)
You think that your client one of the wealthiest, most powerful men in the world, is secretly a vigilante who spends his nights beating criminals to a pulp with his bare hands and your plan is to blackmail this person?นายคิดว่าลูกค้าของนายเป็นเศรษฐี 1 ในมหาเศรษฐีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก แอบตั้งตนเป็นศาลเตี้ย The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clientA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
clientAll those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.
clientA lot of clients come to the lawyer for advice.
clientBecause of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.
clientBut I have an appointment with my client tomorrow.
clientHaving a telephone helped her find more clients.
clientHe cheated his clients out of a lot of money.
clientHe tried to imagine what the client was like.
clientI'm on the road a lot, and my clients are complaining that they can never reach me.
clientMany clients went to the able lawyer for a advice.
clientMr Johnson is a lawyer. He will be having three clients this afternoon.
clientPlease don't do translations if you're crap at it. This is a plea from the English translation clients.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกค้า[N] customer, See also: client, shopper, purchaser, regular, Syn. ผู้ซื้อ, Ant. พ่อค้าแม่ค้า, ผู้ขาย, Example: อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของเราจะเกิดไม่ได้หากขาดลูกค้ารายใหญ่ คือโรงเรียน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อุดหนุนเนื่องด้วยธุรกิจ
ลูกความ[N] client, Example: ทนายยื่นขอประกันตัวลูกความออกจากห้องขัง, Thai definition: ผู้มีคดีความซึ่งทนายความรับว่าความให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริการลูกค้า[n. exp.] (børikān lūkkhā) EN: customer service   FR: service à la clientèle [m]
เจ้าจำนำ[n.] (jaojamnam) EN: regular customer ; client ; clientele   FR: client [m] ; clientèle [f]
การบริการลูกค้า[n. exp.] (kān børikān lūkkhā) EN: customer service   FR: service à la clientèle [m]
ลูกค้า[n.] (lūkkhā) EN: customer ; client ; clientele   FR: client [m] ; acheteur [m] ; consommateur [m] ; clientèle [f]
ลูกค้าชาวต่างชาติ[n. exp.] (lūkkhā chāo tāngchāt) EN: foreign clients   FR: client étranger [m] ; acheteur étranger [m]
ลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (lūkkhā khøng sōphēnī) EN: john ; whoremaster ; whoremonger   FR: client d'une prostituée [m]
ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ[xp] (lūkkhā pen phū thūk samoē ) EN: the customer is always right   FR: le client a toujours raison
ลูกค้าประจำ[n. exp.] (lūkkhā prajam) EN: regulat customer   FR: client régulier [m] ; client habituel [m]
ลูกความ[n.] (lūkkhwām) EN: client   FR: client [m]
ผู้ซื้อ[n.] (phūseū) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee   FR: client [m] ; cliente [f] ; acheteur [m] ; acheteuse [f] ; acquéreur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLIENT    K L AY1 AH0 N T
CLIENTS    K L AY1 AH0 N T S
CLIENT'S    K L AY1 AH0 N T S
CLIENTS'    K L AY1 AH0 N T S
CLIENTELE    K L AY2 AH0 N T EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
client    (n) (k l ai1 @ n t)
clients    (n) (k l ai1 @ n t s)
clientele    (n) (k l ii2 @ n t e1 l)
clienteles    (n) (k l ii2 @ n t e1 l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klient {m} [comp.] | Klient-Server-Architektur {n}client | client server architecture [Add to Longdo]
Klient {m}; Mandant {m} | Klienten {pl}; Mandanten {pl}client | clients [Add to Longdo]
Kunde {m} | Kunden {pl}client | clients [Add to Longdo]
Kundenspezifikation {f}client specifications [Add to Longdo]
Kundenvertrag {m}client contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client [Add to Longdo]
オープンクライアント[, o-punkuraianto] (n) {comp} OpenClient [Add to Longdo]
クライアント[, kuraianto] (n) client; (P) [Add to Longdo]
クライアント・サーバーモデル;クライアントサーバーモデル[, kuraianto . sa-ba-moderu ; kuraiantosa-ba-moderu] (n) {comp} client-server model [Add to Longdo]
クライアントアクセスポイント[, kuraiantoakusesupointo] (n) {comp} client access point [Add to Longdo]
クライアントアクセスライセンス[, kuraiantoakusesuraisensu] (n) {comp} client access license [Add to Longdo]
クライアントサーバ[, kuraiantosa-ba] (n) {comp} client-server [Add to Longdo]
クライアントサーバー[, kuraiantosa-ba-] (n) {comp} client-server [Add to Longdo]
クライアントサーバーシステム[, kuraiantosa-ba-shisutemu] (n) {comp} client-server system; CSS [Add to Longdo]
クライアントサーバアーキテクチャ[, kuraiantosa-baa-kitekucha] (n) {comp} client-server architecture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主顾[zhǔ gù, ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ, / ] client; customer [Add to Longdo]
客户[kè hù, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ, / ] client; customer [Add to Longdo]
客户应用[kè hù yìng yòng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ˋ ㄩㄥˋ, / ] client application [Add to Longdo]
客户服务器结构[kè hù fú wù qì jié gòu, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] client server architecture [Add to Longdo]
客户机[kè hù jī, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ, / ] client (computer) [Add to Longdo]
客户机服务器环境[kè hù jī fú wù qì huán jìng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] client-server environment [Add to Longdo]
客户机软件[kè hù jī ruǎn jiàn, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] client software [Add to Longdo]
客户端[kè hù duān, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ, / ] client (computing) [Add to Longdo]
顾客[gù kè, ㄍㄨˋ ㄎㄜˋ, / ] client; customer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クライアント[くらいあんと, kuraianto] client [Add to Longdo]
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing [Add to Longdo]
クライアントハブ[くらいあんとはぶ, kuraiantohabu] client hub [Add to Longdo]
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model [Add to Longdo]
シンクライアント[しんくらいあんと, shinkuraianto] thin client [Add to Longdo]
軽量端末[けいりょうたんまつ, keiryoutanmatsu] thin client [Add to Longdo]
非クライアント[ひクライアント, hi kuraianto] non-client [Add to Longdo]
オープンクライアント[おーぷんくらいあんと, o-punkuraianto] OpenClient [Add to Longdo]
クライアントサーバ[くらいあんとさーば, kuraiantosa-ba] client-server [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Client \Cli"ent\, n. [L. cliens, -emtis, for cluens, one who
   hears (in relation to his protector), a client, fr. L. cluere
   to be named or called; akin to Gr. ? to hear, Skr. [,c]ry,
   and E. loud: cf. F. client. See {Loud}.]
   1. (Rom. Antiq.) A citizen who put himself under the
    protection of a man of distinction and influence, who was
    called his patron.
    [1913 Webster]
 
   2. A dependent; one under the protection of another.
    [1913 Webster]
 
       I do think they are your friends and clients,
       And fearful to disturb you.      --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) One who consults a legal adviser, or submits his
    cause to his management.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 client
   n 1: a person who seeks the advice of a lawyer
   2: someone who pays for goods or services [syn: {customer},
     {client}]
   3: (computer science) any computer that is hooked up to a
     computer network [syn: {node}, {client}, {guest}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 client [kli]
   client; customer
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top