ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

client

K L AY1 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -client-, *client*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
client(n) ลูกค้า, Syn. customer
clientele(n) ลูกค้าทั้งหมด, See also: ลูกค้าทั้งหลาย, Syn. clients, customers

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
client(ไคล'เอินทฺ) n. ลูกความ, คนไข้, ลูกค้า, คนซื้อของ, ผู้พึ่งคนอื่น, บุคคลหรือบริษัทที่จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือการบริการ adj. เป็นลูกค้าประจำ, See also: cliental adj. ดูclient ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ LAN หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม file server มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ
client applicationโปรแกรมเฉพาะเครื่อง1. ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) คำนี้หมายถึง โปรแกรมที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง โดยปกติ ในระบบเครือข่ายนั้น จะต้องมีคอมพิวเตอร์กลางเครื่องหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ ไว้ให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถเรียกไปใช้ได้ เรียกว่า เครื่องบริการแฟ้ม (file server) (คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเหล่านั้น) แต่ถ้าเครื่องบริการแฟ้มนั้นเสีย คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายเดียวกันนั้นก็จะทำงานไม่ได้เลย ฉะนั้น เราจึงมักจะให้คอมพิวเตอร์บางเครื่องในเครือข่ายมีโปรแกรมเก็บไว้ในเครื่องของตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แม้จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน จะไม่สามารถเรียกโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปใช้ได้ เราเรียกโปรแกรมที่เก็บอยู่เฉพาะในเครื่องนี้ว่า " client application "2. โปรแกรมบนระบบวินโดว์ที่สามารถโยงถึงที่มาของภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบได้ หากเมื่อใดมีการแก้ไขในแฟ้มต้นแบบ โปรแกรมก็จะจัดการแก้ไขในแฟ้มใหม่ ให้ด้วย ดู OLE เปรียบเทียบ
client server systemระบบรับ-ให้บริการหมายถึง เครือข่ายการทำงานแบบที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเป็นเครื่องบริการแฟ้ม (file server) หรือเป็นที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มทั้งหมด คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลจากกันไม่ได้ ต้องเรียกจากเครื่องบริการแฟ้มเท่านั้นดู file server ประกอบดู peer to peer เปรียบเทียบ
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)

English-Thai: Nontri Dictionary
client(n) ลูกค้า, ผู้ซื้อ, ลูกความ, คนไข้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
client๑. ลูกค้า๒. ลูกความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
client-server systemระบบรับ-ให้บริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
client-server systemระบบรับ-ให้บริการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
clientไคลเอนต์, ลูกค้า (เครื่อง) ผู้รับบริการ [คอมพิวเตอร์]
Client Selectionการพิจารณาจากผู้ที่จะใช้ยา [การแพทย์]
Client server computingไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์ [คอมพิวเตอร์]
client-server networkเครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ หรือ ไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์, เครือข่ายที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องให้บริการต่างๆ เช่น บริการเว็บ และบริการฐานข้อมูล การให้บริการขึ้นกับการร้องขอบริการจากเครื่องรับบริการ เช่น การเปิดเว็บเพจ เครื่องรับบริการจะร้องขอบริการไปที่เครื่องให้บริการเว็บ จากนั้นเครื่องให้บริการเว็บจะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Client/server computingไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ [TU Subject Heading]
Clientsผู้รับการถ่ายทอด, ผู้รับบริการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'd really have to believe in his client to put up a good case. Obviously he didn't.จริงๆเขาจะต้องเชื่อมั่นในลูกความของเขาจะนำขึ้นกรณีที่ดี เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ 12 Angry Men (1957)
Your first client had an idea of women that most of us do not shareไคลเอ็นท์แรกของคุณ ... . ...มีแนวความคิดหนึ่งแนวความคิดของผู้หญิง that most ของเราไม่แชร์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
My clients included many celebrities and to them I gave the best of myselfไคลเอ็นท์ของฉันที่รวมถึง many celebrities ... ...และให้พวกเขาฉันให้ตัวเองให้ best of Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Signora Evola, the Madam I worked for sent me to a client after feeding me a large laxative-spiced mealมาดามEvola, ประกอบแล้วบางส่วน madam I สำหรับ... ...ส่งฉันให้ feed me หลังจากไคลเอ็นท์ ยาถ่ายมากมาย-มื้ออาหารที่เครื่องเทศ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The client was an old Carabinieri Generalไคลเอ็นท์คือต่อทั่วไป old Carabinieri Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I was told that the client waiting at a hotel was an old nobleman, notorious for his depravityฉันถูกบอก client waiting ที่ให้สิ่งนั่นที่โรงแรม... ...คือต่อคนชั้นสูงเก่า, \ Nnotorious สำหรับภาวะที่เสื่อมทรามลงของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
No favors, okay. I can take my clients out to Jumbo Jack.ไม่ต้องก็ได้ ผมจะพา ลูกค้าไปจัมโบ้แจ๊ค... Punchline (1988)
My client understands and agrees I should be present for--ลูกค้าของผมเข้าใจและเห็นด้วยว่า ผมต้องเสนอสำหรับ Basic Instinct (1992)
You're not attracted to your client anymore?แสดงว่าคุณไม่ติตใจลูกค้าคุณอีกแล้ว The Bodyguard (1992)
-Your honour, my client is--ไปด้วยกันสิ นี่ๆๆ Hero (1992)
-Your client is a pain in the ass!จิงๆเล้ย Hero (1992)
My clients contend that they were forced to confess... through brutality and intimidation.ลูกค้าของผมเห็นว่า พวกเขาถูกบังคับให้สารภาพ ... ผ่านความโหดร้าย และการข่มขู่ In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clientA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
clientAll those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.
clientA lot of clients come to the lawyer for advice.
clientBecause of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.
clientBut I have an appointment with my client tomorrow.
clientHaving a telephone helped her find more clients.
clientHe cheated his clients out of a lot of money.
clientHe tried to imagine what the client was like.
clientI'm on the road a lot, and my clients are complaining that they can never reach me.
clientMany clients went to the able lawyer for a advice.
clientMr Johnson is a lawyer. He will be having three clients this afternoon.
clientPlease don't do translations if you're crap at it. This is a plea from the English translation clients.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกค้า(n) customer, See also: client, shopper, purchaser, regular, Syn. ผู้ซื้อ, Ant. พ่อค้าแม่ค้า, ผู้ขาย, Example: อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของเราจะเกิดไม่ได้หากขาดลูกค้ารายใหญ่ คือโรงเรียน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้อุดหนุนเนื่องด้วยธุรกิจ
ลูกความ(n) client, Example: ทนายยื่นขอประกันตัวลูกความออกจากห้องขัง, Thai Definition: ผู้มีคดีความซึ่งทนายความรับว่าความให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริการลูกค้า[børikān lūkkhā] (n, exp) EN: customer service  FR: service à la clientèle [ m ]
เจ้าจำนำ[jaojamnam] (n) EN: regular customer ; client ; clientele  FR: client [ m ] ; clientèle [ f ]
การบริการลูกค้า[kān børikān lūkkhā] (n, exp) EN: customer service  FR: service à la clientèle [ m ]
ลูกค้า[lūkkhā] (n) EN: customer ; client ; clientele  FR: client [ m ] ; acheteur [ m ] ; consommateur [ m ] ; clientèle [ f ]
ลูกค้าชาวต่างชาติ[lūkkhā chāo tāngchāt] (n, exp) EN: foreign clients  FR: client étranger [ m ] ; acheteur étranger [ m ]
ลูกค้าของโสเภณี[lūkkhā khøng sōphēnī] (n, exp) EN: john ; whoremaster ; whoremonger   FR: client d'une prostituée [ m ]
ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ[lūkkhā pen phū thūk samoē] (xp) EN: the customer is always right  FR: le client a toujours raison
ลูกค้าประจำ[lūkkhā prajam] (n, exp) EN: regulat customer  FR: client régulier [ m ] ; client habituel [ m ]
ลูกความ[lūkkhwām] (n) EN: client  FR: client [ m ]
ผู้ซื้อ[phūseū] (n) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee  FR: client [ m ] ; cliente [ f ] ; acheteur [ m ] ; acheteuse [ f ] ; acquéreur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLIENT K L AY1 AH0 N T
CLIENTS K L AY1 AH0 N T S
CLIENT'S K L AY1 AH0 N T S
CLIENTS' K L AY1 AH0 N T S
CLIENTELE K L AY2 AH0 N T EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
client (n) klˈaɪənt (k l ai1 @ n t)
clients (n) klˈaɪənts (k l ai1 @ n t s)
clientele (n) klˌiːəntˈɛl (k l ii2 @ n t e1 l)
clienteles (n) klˌiːəntˈɛlz (k l ii2 @ n t e1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客户[kè hù, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ, / ] client; customer #874 [Add to Longdo]
顾客[gù kè, ㄍㄨˋ ㄎㄜˋ, / ] client; customer #2,966 [Add to Longdo]
主顾[zhǔ gù, ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ, / ] client; customer #61,510 [Add to Longdo]
客户应用[kè hù yìng yòng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] client application [Add to Longdo]
客户服务器结构[kè hù fú wù qì jié gòu, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] client server architecture [Add to Longdo]
客户机[kè hù jī, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ, / ] client (computer) [Add to Longdo]
客户机服务器环境[kè hù jī fú wù qì huán jìng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] client-server environment [Add to Longdo]
客户机软件[kè hù jī ruǎn jiàn, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] client software [Add to Longdo]
客户端[kè hù duān, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ, / ] client (computing) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klient { m } [ comp. ] | Klient-Server-Architektur { n }client | client server architecture [Add to Longdo]
Klient { m }; Mandant { m } | Klienten { pl }; Mandanten { pl }client | clients [Add to Longdo]
Kunde { m } | Kunden { pl }client | clients [Add to Longdo]
Kundenspezifikation { f }client specifications [Add to Longdo]
Kundenvertrag { m }client contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P) #1,873 [Add to Longdo]
得意[とくい, tokui] (n, adj-no, adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P) #2,939 [Add to Longdo]
顧客[こきゃく(P);こかく, kokyaku (P); kokaku] (n, adj-no) customer; client; patron; (P) #7,043 [Add to Longdo]
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client [Add to Longdo]
オープンクライアント[o-punkuraianto] (n) { comp } OpenClient [Add to Longdo]
クライアント[kuraianto] (n) client; (P) [Add to Longdo]
クライアント・サーバーモデル;クライアントサーバーモデル[kuraianto . sa-ba-moderu ; kuraiantosa-ba-moderu] (n) { comp } client-server model [Add to Longdo]
クライアントアクセスポイント[kuraiantoakusesupointo] (n) { comp } client access point [Add to Longdo]
クライアントアクセスライセンス[kuraiantoakusesuraisensu] (n) { comp } client access license [Add to Longdo]
クライアントサーバ[kuraiantosa-ba] (n) { comp } client-server [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クライアント[くらいあんと, kuraianto] client [Add to Longdo]
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing [Add to Longdo]
クライアントハブ[くらいあんとはぶ, kuraiantohabu] client hub [Add to Longdo]
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model [Add to Longdo]
シンクライアント[しんくらいあんと, shinkuraianto] thin client [Add to Longdo]
軽量端末[けいりょうたんまつ, keiryoutanmatsu] thin client [Add to Longdo]
非クライアント[ひクライアント, hi kuraianto] non-client [Add to Longdo]
オープンクライアント[おーぷんくらいあんと, o-punkuraianto] OpenClient [Add to Longdo]
クライアントサーバ[くらいあんとさーば, kuraiantosa-ba] client-server [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Client \Cli"ent\, n. [L. cliens, -emtis, for cluens, one who
   hears (in relation to his protector), a client, fr. L. cluere
   to be named or called; akin to Gr. ? to hear, Skr. [,c]ry,
   and E. loud: cf. F. client. See {Loud}.]
   1. (Rom. Antiq.) A citizen who put himself under the
    protection of a man of distinction and influence, who was
    called his patron.
    [1913 Webster]
 
   2. A dependent; one under the protection of another.
    [1913 Webster]
 
       I do think they are your friends and clients,
       And fearful to disturb you.      --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) One who consults a legal adviser, or submits his
    cause to his management.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 client
   n 1: a person who seeks the advice of a lawyer
   2: someone who pays for goods or services [syn: {customer},
     {client}]
   3: (computer science) any computer that is hooked up to a
     computer network [syn: {node}, {client}, {guest}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 client /kliɑ̃/ 
  client; customer

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top