Search result for

reach

(112 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reach-, *reach*
English-Thai: Longdo Dictionary
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reach[VI] เอื้อม, See also: ยื่นถึง, เอื้อมถึง, Syn. grasp, stretch to
reach[VT] เอื้อม, See also: ยื่นถึง, เอื้อมถึง
reach[VT] ไปถึง, Syn. get to
reach[VT] มาถึง, Syn. arrive, come
reach[VT] ติดต่อสื่อสาร, Syn. contact, communicate with
reach[VI] ครอบงำ, See also: มีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อ, เข้าถึง, Syn. control, dominate
reach[VT] ครอบงำ, See also: มีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อ, เข้าถึง, Syn. control, dominate
reach[VT] บรรลุผลสำเร็จ, See also: ประสบความสำเร็จ, Syn. attain, be successful
reach[N] การไปถึง, See also: การเอื้อมถึง
reach[N] การบรรลุผลสำเร็จ, Syn. achievement, success

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reach(รีชฺ) vt.,vi. (การ) ถึง,มาถึง,ไปถึง,บรรลุ,ยื่น,เอื้อม,เป็นจำนวนถึง,ขอบเขต,ระยะที่ไปถึง,ช่วงระยะทาง,ช่วงแขนของนักมวย, See also: reachable adj reacher n., Syn. extend,present,touch
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
breach of promisen. การฝ่าฝืนคำสัญญา
outreach(เอาทฺ'รีช) vt.,vi. (การ) ไปเกิน,ยื่นเกิน,ขยายออก
overreach(โอ'เวอะรีช) v. ยื่นเลย,ไปเลย,ไปถึง,ทำเลยเถิด,เอาชนะด้วยสติปัญญา,โกง,หลอกลวง.
preach(พรีช) vt.,vi. เทศน์,แสดงธรรม,ธรรมกถา,สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยึดยาด), See also: preaching n. คำสอน
preacher(พรี'เชอะ) n. นักเทศน์,ผู้แสดงธรรม,ผู้สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยืดยาด)
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,อกตัญญู,ไร้สัตย์,หลอกลวง,ไม่น่าไว้ใจ,มีเล่ห์เพทุบาย,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless,disloyal,misleading,sly
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ,การหักหลัง,ความอกตัญญู,การไม่มีสัจจะ,การไร้สัตย์,ความไม่น่าไว้วางใจ,การมีเล่ห์เพทุบาย,ความไม่มั่นคง,อันตราย, Syn. disloyalty

English-Thai: Nontri Dictionary
reach(n) ขอบเขต,การบรรลุ,การยื่น,การเอื้อม
reach(vi) ยื่นออกมา,เอื้อม,ไปถึง,ครอบงำ,เจาะทะลุ
reach(vt) บรรลุ,มาถึง,ไปถึง,เอื้อม,ยื่น
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
breach(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้บาดหมาง
FAR-far-reaching(adj) แผ่ไปไกล,มีอิทธิพลมาก,กว้างขวาง
forereach(vt) ได้เปรียบ,คืบหน้า,ก้าวหน้า,เดินหน้า
outreach(vt) แผ่ออกไป,ยื่นออกไป
overreach(vt) ไกลเกินไป,ทำเลยเถิด,ไปถึง
preach(vt) เทศน์,แสดงธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reachความยาวเกลียวหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reach discretionรู้จักผิดชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reach-in refrigeratorตู้เย็นแบบหยิบถึง มีความหมายเหมือนกับ service refrigerator [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reach ช่วงน้ำ
ระยะทางช่วงสั้น ๆ ตามลำน้ำ; ระยะทางระหว่างจุดที่ตั้งเครื่องวัดระดับน้ำ 2 จุดตามลำน้ำ; ความยาวของคลองในช่วงที่ส่วนชลศาสตร์มีค่าคงที่ [สิ่งแวดล้อม]
reachreach, ช่วง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Reaching a desision[รีชิง อะ ดีซิชั่น] (n ) ถึงการตัดสินใจ
Reaching a desision[รีชิง อะ ดีซิชั่น] (n ) ถึงการตัดสินใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't reach it.มันล้ำลึกเกินฉันจะเข้าใจ The Great Dictator (1940)
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
Anyway, in an agency, when we reach a point like this...อย่างไรก็ตามในหน่วยงานเมื่อเราไปถึงจุดเช่นนี้ ... 12 Angry Men (1957)
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู 12 Angry Men (1957)
You can reach out and almost touch the el tracks, right?คุณสามารถเข้าถึงและเกือบสัมผัสเอลแทร็คใช่มั้ย? 12 Angry Men (1957)
I wanna wait till the second hand reaches 60.ผมอยากจะรอจนถึงมือสองถึง 60 12 Angry Men (1957)
He knew quite well the pattern of what could happen... ... when he reached the inner part of the current... ... but there was nothing to be done now.เขารู้ว่าค่อนข้างดีรูปแบบของ สิ่งที่อาจ เกิดขึ้นเมื่อเขาไปถึงส่วนด้าน ใน ของปัจจุบัน แต่ก็มี The Old Man and the Sea (1958)
He had to sit down five times before he reached the shack.เขาจะต้องนั่งลงห้าครั้ง ก่อนที่เขาจะมาถึงกระท่อม The Old Man and the Sea (1958)
As soon as the infantryman reaches a new position, he starts to dig in with pick and spade.ถึงตำแหน่งใหม่ เขาเริ่มที่จะขุดด้วยจอบและการ เลือก How I Won the War (1967)
-I want to reach Michael.- I want to reach Michael. The Godfather (1972)
I thought he was asleep. Reached over to wake him up.ผมคิดว่าเขาหลับ เลยยื่นมือไปปลุก Jaws (1975)
You are beyond reach of any "legality"คุณคือข้างหลังเอื้อมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย of any "" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reachThe rocket ought to have reaches the moon by now.
reachWe will reach Tokyo before dark.
reachThey finally reached the top of the mountain.
reachShe reached out for his hat.
reachThere was nothing but the blue sea as far as the eye could reach.
reachThe baby caught sight of my ballpoint pen and reached out for it.
reachThe two students parted when they reached the corner.
reachWe reached London at midnight.
reachWhen Mary reached the bus stop, the last bus had already left.
reachShe finally reached the hotel.
reachGolf is now within the reach of everyone.
reachHe must have reached the station.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึงที่ตาย[V] come to one's death time, See also: reach the alloted time of death, be doomed to die, have reached the inevitable, Syn. ถึงคราวตาย, Example: คนเราจะถึงที่ตายอะไรก็ห้ามไม่ได้
มาถึง[V] reach at, See also: arrive at, Example: ผมมาถึงก่อนเวลาประมาณ 15 นาที
หมดหนทาง[V] reach a dead end, See also: be at a dead end come to, Syn. จน, จนมุม, จนตรอก, จนแต้ม, หมดทาง, หมดทางไป, Example: น่าเศร้าใจที่เกษตรกรไทยหลายคน ที่หมดหนทางในการทำมาหากิน ได้พากันคิดสั้นฆ่าตัวตาย, Thai definition: ไม่มีทางแก้ไข, ไม่มีทางสู้
พ้องกัน[V] reach unanimity of, Syn. คล้องจองกัน, Example: ความเห็นของเราพ้องกันเลยตกลงกันง่ายขึ้น, Thai definition: ตรงกันหรือประจวบเหมือนกัน, ไม่ขัดกัน
เข้า[V] reach, See also: get, approach, enter, Syn. มาถึง, Ant. ออก, Example: รถประจำทางจะเข้ามาที่สถานีตรงเวลาทุกวัน, Thai definition: อาการเคลื่อนสู่จุดหมาย, เคลื่อนมาสู่ที่
เข้าสู่[V] reach, See also: enter, approach, Syn. ไปสู่, Example: สินค้าส่งออกประเภทอุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล, Thai definition: เคลื่อนเข้าไปยังจุดหมายนั้น
เข้าถึง[V] reach, Example: เด็กไทยไม่ว่าอยู่แสนไกลเพียงใดก็สามารถเข้าถึงเครือข่ายการศึกษาผ่านดาวเทียมได้, Thai definition: เคลื่อนที่เข้าไปสู่จุดหมาย
อาบัน[V] attain, See also: reach, succeed, Syn. ถึง, ลุ
แด่น[V] reach, See also: go, run, ride, move, Syn. แล่น, ไปถึง
ได้ฤกษ์[V] reach the auspicious time or moment, Syn. ฤกษ์ดี, ฤกษ์งามยามดี, เป็นมงคล, เป็นสิริมงคล, Example: ถึงเวลาได้ฤกษ์แล้วจึงทำพิธีแต่งงาน, Thai definition: ถึงเวลาอันเป็นมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøtoklong) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain   FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité
ได้ฤกษ์[v. exp.] (dāi reūk) EN: reach the auspicious time/moment   
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong   FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
เอื้อม[v.] (eūam) EN: reach with the arm ; reach out ; stretch out one's hand   FR: atteindre de la main
เอื้อมไม่ถึง[adj.] (eūam mai theung) EN: out of reach ; unreachable   
เอื้อมมือ[v. exp.] (eūam meū) EN: reach for   
เอื้อมมือไปหยิบ[v. exp.] (eūam meū pai yip) EN: reach out ; reach for   
จรด[v.] (jarot) EN: reach ; stretch to ; touch ; abut   FR: diriger vers ; porter à

CMU English Pronouncing Dictionary
REACH    R IY1 CH
REACHED    R IY1 CH T
REACHES    R IY1 CH AH0 Z
REACHING    R IY1 CH IH0 NG
REACHABLE    R IY1 CH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reach    (v) (r ii1 ch)
reached    (v) (r ii1 ch t)
reaches    (v) (r ii1 ch i z)
reaching    (v) (r ii1 ch i ng)
reach-me-downs    (n) -- (r ii1 ch - m i - d au n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, ] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success, #60,219 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flussstrecke {f}reach of a river [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of [Add to Longdo]
ようになる[, youninaru] (exp) to reach the point that; to come to be that; (P) [Add to Longdo]
オーバーネット[, o-ba-netto] (n) reaching over the net (volleyball, etc.) (wasei [Add to Longdo]
クレアチニン[, kureachinin] (n) creatinine [Add to Longdo]
クレアチニンクリアランス[, kureachininkuriaransu] (n) creatinine clearance; (P) [Add to Longdo]
クレアチン[, kureachin] (n) creatine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
到達性[とうたつせい, toutatsusei] reachability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reach \Reach\ (r[=e]ch), v. i.
   To retch. --Cheyne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reach \Reach\, n.
   An effort to vomit. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reach \Reach\, v. t. [imp. & p. p. {Reached} (r[=e]cht)
   ({Raught}, the old preterit, is obsolete); p. pr. & vb. n.
   {Reaching}.] [OE. rechen, AS. r[=ae]can, r[=ae]cean, to
   extend, stretch out; akin to D. reiken, G. reichen, and
   possibly to AS. r[imac]ce powerful, rich, E. rich.
   [root]115.]
   1. To extend; to stretch; to thrust out; to put forth, as a
    limb, a member, something held, or the like.
    [1913 Webster]
 
       Her tresses yellow, and long straughten,
       Unto her heeles down they raughten.  --Rom. of R.
    [1913 Webster]
 
       Reach hither thy hand and thrust it into my side.
                          --John xx. 27.
    [1913 Webster]
 
       Fruit trees, over woody, reached too far
       Their pampered boughs.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to deliver by stretching out a member, especially
    the hand; to give with the hand; to pass to another; to
    hand over; as, to reach one a book.
    [1913 Webster]
 
       He reached me a full cup.       --2 Esd. xiv.
                          39.
    [1913 Webster]
 
   3. To attain or obtain by stretching forth the hand; to
    extend some part of the body, or something held by one, so
    as to touch, strike, grasp, or the like; as, to reach an
    object with the hand, or with a spear.
    [1913 Webster]
 
       O patron power, . . . thy present aid afford,
       Than I may reach the beast.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To strike, hit, or touch with a missile; as, to reach an
    object with an arrow, a bullet, or a shell.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, to extend an action, effort, or influence to; to
    penetrate to; to pierce, or cut, as far as.
    [1913 Webster]
 
       If these examples of grown men reach not the case of
       children, let them examine.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   6. To extend to; to stretch out as far as; to touch by virtue
    of extent; as, his land reaches the river.
    [1913 Webster]
 
       Thy desire . . . leads to no excess
       That reaches blame.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. To arrive at; to come to; to get as far as.
    [1913 Webster]
 
       Before this letter reaches your hands. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   8. To arrive at by effort of any kind; to attain to; to gain;
    to be advanced to.
    [1913 Webster]
 
       The best account of the appearances of nature which
       human penetration can reach, comes short of its
       reality.               --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
   9. To understand; to comprehend. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Do what, sir? I reach you not.    --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   10. To overreach; to deceive. [Obs.] --South.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reach \Reach\, n.
   1. The act of stretching or extending; extension; power of
    reaching or touching with the person, or a limb, or
    something held or thrown; as, the fruit is beyond my
    reach; to be within reach of cannon shot.
    [1913 Webster]
 
   2. The power of stretching out or extending action,
    influence, or the like; power of attainment or management;
    extent of force or capacity.
    [1913 Webster]
 
       Drawn by others who had deeper reaches than
       themselves to matters which they least intended.
                          --Hayward.
    [1913 Webster]
 
       Be sure yourself and your own reach to know. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Extent; stretch; expanse; hence, application; influence;
    result; scope.
    [1913 Webster]
 
       And on the left hand, hell,
       With long reach, interposed.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I am to pray you not to strain my speech
       To grosser issues, nor to larger reach
       Than to suspicion.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. An extended portion of land or water; a stretch; a
    straight portion of a stream or river, as from one turn to
    another; a level stretch, as between locks in a canal; an
    arm of the sea extending up into the land. "The river's
    wooded reach." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       The coast . . . is very full of creeks and reaches.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   5. An artifice to obtain an advantage.
    [1913 Webster]
 
       The Duke of Parma had particular reaches and ends of
       his own underhand to cross the design. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. The pole or rod which connects the hind axle with the
    forward bolster of a wagon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reach \Reach\, v. i.
   1. To stretch out the hand.
    [1913 Webster]
 
       Goddess humane, reach, then, and freely taste!
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To strain after something; to make efforts.
    [1913 Webster]
 
       Reaching above our nature does no good. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To extend in dimension, time, amount, action, influence,
    etc., so as to touch, attain to, or be equal to,
    something.
    [1913 Webster]
 
       And behold, a ladder set upon the earth, and the top
       of it reached to heaven.       --Gen. xxviii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       The new world reaches quite across the torrid zone.
                          --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) To sail on the wind, as from one point of tacking
    to another, or with the wind nearly abeam.
    [1913 Webster]
 
   {To reach after} or {To reach for} or {To reach at}, to make
    efforts to attain to or obtain.
    [1913 Webster]
 
       He would be in the posture of the mind reaching
       after a positive idea of infinity.  --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retch \Retch\ (r[e^]ch or r[=e]ch; 277), v. i. [imp. & p. p.
   {Retched} (r[e^]cht); p. pr. & vb. n. {Retching}.] [AS.
   hr[ae]can to clear the throat, hawk, fr. hraca throat; akin
   to G. rachen, and perhaps to E. rack neck.]
   To make an effort to vomit; to strain, as in vomiting.
   [Written also {reach}.]
   [1913 Webster]
 
      Beloved Julia, hear me still beseeching!
      (Here he grew inarticulate with retching.) --Byron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reach
   n 1: the limits within which something can be effective; "range
      of motion"; "he was beyond the reach of their fire" [syn:
      {range}, {reach}]
   2: an area in which something acts or operates or has power or
     control: "the range of a supersonic jet"; "a piano has a
     greater range than the human voice"; "the ambit of municipal
     legislation"; "within the compass of this article"; "within
     the scope of an investigation"; "outside the reach of the
     law"; "in the political orbit of a world power" [syn:
     {scope}, {range}, {reach}, {orbit}, {compass}, {ambit}]
   3: the act of physically reaching or thrusting out [syn:
     {reach}, {reaching}, {stretch}]
   4: the limit of capability; "within the compass of education"
     [syn: {compass}, {range}, {reach}, {grasp}]
   v 1: reach a destination, either real or abstract; "We hit
      Detroit by noon"; "The water reached the doorstep"; "We
      barely made it to the finish line"; "I have to hit the MAC
      machine before the weekend starts" [syn: {reach}, {make},
      {attain}, {hit}, {arrive at}, {gain}]
   2: reach a point in time, or a certain state or level; "The
     thermometer hit 100 degrees"; "This car can reach a speed of
     140 miles per hour" [syn: {reach}, {hit}, {attain}]
   3: move forward or upward in order to touch; also in a
     metaphorical sense; "Government reaches out to the people"
     [syn: {reach}, {reach out}]
   4: be in or establish communication with; "Our advertisements
     reach millions"; "He never contacted his children after he
     emigrated to Australia" [syn: {reach}, {get through}, {get
     hold of}, {contact}]
   5: to gain with effort; "she achieved her goal despite setbacks"
     [syn: {achieve}, {accomplish}, {attain}, {reach}]
   6: to extend as far as; "The sunlight reached the wall"; "Can he
     reach?" "The chair must not touch the wall" [syn: {reach},
     {extend to}, {touch}]
   7: reach a goal, e.g., "make the first team"; "We made it!";
     "She may not make the grade" [syn: {reach}, {make}, {get to},
     {progress to}]
   8: place into the hands or custody of; "hand me the spoon,
     please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned over
     the prisoner to his lawyers" [syn: {pass}, {hand}, {reach},
     {pass on}, {turn over}, {give}]
   9: to exert much effort or energy; "straining our ears to hear"
     [syn: {strive}, {reach}, {strain}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 REACH
     Research and Educational Applications of Computers in the
 Humanities
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top