ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overreach

OW1 V ER0 R IY2 CH   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overreach-, *overreach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overreach[VT] ล้มเหลว (เพราะทำในสิ่งที่เกินความสามารถ)
overreach oneself[PHRV] ทำเกินเลย, See also: ทำเลยเถิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overreach(โอ'เวอะรีช) v. ยื่นเลย,ไปเลย,ไปถึง,ทำเลยเถิด,เอาชนะด้วยสติปัญญา,โกง,หลอกลวง.

English-Thai: Nontri Dictionary
overreach(vt) ไกลเกินไป,ทำเลยเถิด,ไปถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overreaching clauseข้อกำหนดให้ใช้สิทธิได้ตามเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think you are a sneaky, overreaching little...ฉันคิดว่าแกน่ะขี้ขโมย พวกฉวยโอกาส... Ratatouille (2007)
Claire,I overreached.แคลร์ พ่อทำพลาด Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
- i wasn't overreaching?พ่อไม่ได้ทำอะไร เกินเลยไปนะ? Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
You overreach.And here is the result. Mark of the Brotherhood (2010)
But I would not see him overreach, nor hide pain from his recovery.But I would not see him overreach, nor hide pain from his recovery. Whore (2010)
You're overreaching.พี่ทำเลยเถิดไปแล้ว The Plateau (2010)
Stop overreaching.เลิกทำอะไรเกินตัวน่า Oh! My Lady (2010)
We're wired to overreach.เพื่อต่อต้านการขยายตัวอย่างรวดเร็วน่ะเหรอ? ธรรมชาติมนุษย์ไม่มีหลักประกันหรอก Limitless (2011)
I really overreached.ข้าหวังสูงเกินต้ว Meet the New Boss (2011)
You overreached, you took my love of Ciara as well.แต่คุณเอาไปเกิน คุณเอากับเคียร่าไปด้วย Midnight Lamp (2012)
But like all upstarts, you overreach.แต่ก็เหมือนพวกเศรษฐีใหม่ทั้งหลาย เจ้าข้ามเส้น A Man Without Honor (2012)
You overreach.คุณทำเลยเถิด Empty Hands (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดเอื้อม[ADJ] outreach, See also: overreach, out of reach, Example: เขาได้แต่ใฝ่ฝันถึงตำแหน่งอันสุดเอื้อมไม่จบไม่สิ้นเสียที, Thai definition: เกินกว่าที่จะเอื้อมถึงได้

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERREACH    OW1 V ER0 R IY2 CH
OVERREACHED    OW1 V ER0 R IY2 CH T
OVERREACHES    OW1 V ER0 R IY2 CH AH0 Z
OVERREACHING    OW1 V ER0 R IY2 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overreach    (v) ˌouvərˈiːtʃ (ou2 v @ r ii1 ch)
overreached    (v) ˌouvərˈiːtʃt (ou2 v @ r ii1 ch t)
overreaches    (v) ˌouvərˈiːtʃɪz (ou2 v @ r ii1 ch i z)
overreaching    (v) ˌouvərˈiːtʃɪŋ (ou2 v @ r ii1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
背伸び;背延び;背のび[せのび, senobi] (n,vs) (1) standing on tiptoe and stretching one's back to make oneself taller; stretching oneself; (2) overreaching oneself; overstretching oneself; trying to do something beyond one's ability; pushing to the limit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overreach \O"ver*reach`\ ([=o]"v[~e]r*r[=e]ch`), n.
   The act of striking the heel of the fore foot with the toe of
   the hind foot; -- said of horses.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overreach \O`ver*reach"\ ([=o]`v[~e]r*r[=e]ch"), v. t. [imp. &
   p. p. {Overreached}, ({Overraught}, obs.); p. pr. & vb. n.
   {Overreaching}.]
   [1913 Webster]
   1. To reach above or beyond in any direction.
    [1913 Webster]
 
   2. To deceive, or get the better of, by artifice or cunning;
    to outwit; to cheat. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To defeat one's own purpose by trying to do too much or by
    trying too hard or with excessive eagerness; -- used
    reflexively; as, the candidate overreached himself by
    trying to plant false rumors, which backfired/
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overreach \O`ver*reach"\, v. i.
   1. To reach too far; as:
    (a) To strike the toe of the hind foot against the heel or
      shoe of the forefoot; -- said of horses.
    (b) (Naut.) To sail on one tack farther than is necessary.
      --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. To cheat by cunning or deception.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overreach
   v 1: fail by aiming too high or trying too hard
   2: beat through cleverness and wit; "I beat the traffic"; "She
     outfoxed her competitors" [syn: {outwit}, {overreach},
     {outsmart}, {outfox}, {beat}, {circumvent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top