ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preacher

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preacher-, *preacher*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preacher(n) นักเทศน์, See also: ผู้แสดงธรรม, Syn. evangelist, missionary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preacher(พรี'เชอะ) n. นักเทศน์, ผู้แสดงธรรม, ผู้สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยืดยาด)

English-Thai: Nontri Dictionary
preacher(n) พระ, ผู้สั่งสอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ... 12 Angry Men (1957)
[ "Son Of A Preacher Man" ][ "พระบุตรแห่งมนุษย์" ] Pulp Fiction (1994)
Was the son of a preacher manเป็นบุตรชายของคนนักเทศน์ Pulp Fiction (1994)
Was the son of a preacher man Yes, he wasเป็นบุตรชายของคนนักเทศน์ใช่เขาเป็น Pulp Fiction (1994)
Was the son of a preacher manเป็นบุตรชายของคนนักเทศน์ Pulp Fiction (1994)
Was the son of a preacher man Yes, he wasเป็นบุตรชายของคนนักเทศน์ใช่เขาเป็น Pulp Fiction (1994)
Look, J.R., if I'm gonna be a preacher one day...นี่เจ.อาร์. ถ้าวันนึงพี่ได้เป็นนักบวช Walk the Line (2005)
Preacher on radio: reckless sinful way throughout this life.เสียงจากวิทยุ : การทำบาปโดยไม่ไตร่ตรอง เส้นทางสู่วิถีแห่งชีวิต 1408 (2007)
Well, typically, we sit there and let the preacher preach, and eventually, our questions are answered, and no one is humiliated.แบบที่เราทำคือนั่งแล้วฟังพระเทศน์ ในที่สุดแล้วคำถามของเราก็จะได้รับการตอบ แล้วก็ไม่มีใครถูกทำให้ขายหน้า Sunday (2008)
And because vampires killed that preacher from the Fellowship of the Sun church and his wife and baby.แล้วแวมไพร์ก็เป็นคนฆ่าบาทหลวง เมีย แล้วก็ลูกแดงๆของเขาด้วย Mine (2008)
I think that preacher laid the hands on you gave you a second life.ฉันว่านักเทศน์นั่นที่จับตัวเธอ ให้ชีวิตที่สองแก่เธอแน่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Go home, preacher boy.กลับบ้านไปซะ นักเทศน์ Timebomb (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเทศน์(n) preacher, See also: missionary, Example: พระพยอมเป็นนักเทศน์ที่ทุกคนรู้จักและยอมรับว่าท่านมีความสามารถในการเทศน์มาก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
preacher
preachers
preacher's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preacher
preachers

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドミニコ修道会[ドミニコしゅうどうかい, dominiko shuudoukai] (n) Dominican Order; Order of Preachers [Add to Longdo]
宗教勧誘員[しゅうきょうかんゆういん, shuukyoukanyuuin] (n) door-to-door solicitor; door-to-door preacher [Add to Longdo]
説教師[せっきょうし, sekkyoushi] (n) preacher [Add to Longdo]
説教者[せっきょうしゃ, sekkyousha] (n) preacher [Add to Longdo]
説教坊主[せっきょうぼうず, sekkyoubouzu] (n) tub-thumping preacher; preacher (priest) who is good at delivering a sermon; pulpiteer (usually with contemptuous implication) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preacher \Preach"er\ (pr[=e]ch"[~e]r), n. [Cf. OF. preeschierre,
   prescheur, F. pr[^e]cheur, L. praedicator.]
   1. One who preaches; one who discourses publicly on religious
    subjects.
    [1913 Webster]
 
       How shall they hear without a preacher? --Rom. x.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   2. One who inculcates anything with earnestness.
    [1913 Webster]
 
       No preacher is listened to but Time. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {Preacher bird} (Zool.), a toucan.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preacher
   n 1: someone whose occupation is preaching the gospel [syn:
      {preacher}, {preacher man}, {sermonizer}, {sermoniser}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top