ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

treachery

T R EH1 CH ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treachery-, *treachery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treachery(n) การทรยศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ,การหักหลัง,ความอกตัญญู,การไม่มีสัจจะ,การไร้สัตย์,ความไม่น่าไว้วางใจ,การมีเล่ห์เพทุบาย,ความไม่มั่นคง,อันตราย, Syn. disloyalty

English-Thai: Nontri Dictionary
treachery(n) การทรยศ,การขายชาติ,การหักหลัง,การอกตัญญู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treacheryการขายชาติ, การทรยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think it's time the guards came into the factory. Japan, with all her treachery and greed--มีประกาศเยอรมันยอมแพ้แล้ว... Schindler's List (1993)
His treachery runs deeper than you know.เเผนของเขาร้ายลึกกว่าที่คิด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
That when a willing victim who has committed no treachery is killed in a traitor's stead, the Stone Table will crack and even death itself will turn backwards.เมื่อเหยื่อไม่ได้เป็นผู้ถูกคัดเลือก... ถูกฆ่าที่แท่นบูชา... โต๊ะหินจะพังทลาย... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
She was a woman of treachery and...นางคือหญิงแห่งความทรยศและ The King and the Clown (2005)
I expected such treachery from a Jedi.ข้าคาดไว้แล้วถึงเล่ห์อุบายจากเจได Star Wars: The Clone Wars (2008)
Troubling is the treachery of the Senate guardปัญหาคือการทรยศ ขององครักษ์สภาสูง Cloak of Darkness (2008)
Skywalker, what treachery is this?สกายวอล์คเกอร์ คิดจะหักหลังข้างั้นรึ? Storm Over Ryloth (2009)
Treachery in the Senate.การทรยศในสภาสูง Senate Spy (2009)
And see if treachery lurks there.แล้วดูว่ามันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ Delicate Things (2010)
His treachery dishonored rome.การทรยศของเขาทำให้โรมต้องอับอาย Mark of the Brotherhood (2010)
They stoop to treachery and now must pay for it.พวกเขา ศิโรราบยอมทรยศ และถึงเวลาต้องชดใช้แล้ว Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
The actions of arc trooper 5555 and CT-5597 were a clear act of treachery and disregard for my command.การกะทำของ อาร์ค ทรูปเบอร์ 555 กับ NCT-5597 ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันคือการทรยศ และขัดคำสั้งของข้า Carnage of Krell (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
treacheryHe is capable of treachery.

CMU English Pronouncing Dictionary
TREACHERY T R EH1 CH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treachery (n) trˈɛtʃəriː (t r e1 ch @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奸诈[jiān zhà, ㄐㄧㄢ ㄓㄚˋ, / ] treachery; devious; a rogue, #39,415 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異心[いしん, ishin] (n) treachery; intrigue [Add to Longdo]
逆心[ぎゃくしん, gyakushin] (n) treachery [Add to Longdo]
弐心;二心[にしん;ふたごころ, nishin ; futagokoro] (n) duplicity; treachery; double-dealing [Add to Longdo]
反逆(P);叛逆[はんぎゃく, hangyaku] (n,vs) treason; treachery; mutiny; rebellion; insurrection; (P) [Add to Longdo]
野心[やしん, yashin] (n) ambition; aspiration; designs; treachery; (P) [Add to Longdo]
野望[やぼう, yabou] (n) ambition; aspiration; designs; treachery; (P) [Add to Longdo]
裏切り[うらぎり, uragiri] (n) treachery; betrayal; perfidy; (P) [Add to Longdo]
裏切り行為[うらぎりこうい, uragirikoui] (n) act of treachery; breach of faith; stab in the back; double-cross [Add to Longdo]
奸佞邪知;奸佞邪智[かんねいじゃち, kanneijachi] (n) wiles and cunning; craftiness and treachery [Add to Longdo]
梟悪[きょうあく, kyouaku] (n) great treachery; very atrocious person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treachery \Treach"er*y\, n. [OE. trecher["i]e, trichere, OF.
   trecherie, tricherie, F. tricherie trickery, from tricher to
   cheat, to trick, OF. trichier, trechier; probably of Teutonic
   origin. See {Trickery}, {Trick}.]
   Violation of allegiance or of faith and confidence;
   treasonable or perfidious conduct; perfidy; treason.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]
 
      Be ware, ye lords, of their treachery.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      In the council chamber at Edinburgh, he had contracted
      a deep taint of treachery and corruption. --Macaulay.
   [1913 Webster] Treachetour

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 treachery
   n 1: betrayal of a trust [syn: {perfidy}, {perfidiousness},
      {treachery}]
   2: an act of deliberate betrayal [syn: {treachery}, {betrayal},
     {treason}, {perfidy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top