ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

treachery

T R EH1 CH ER0 IY0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treachery-, *treachery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treachery[N] การทรยศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ,การหักหลัง,ความอกตัญญู,การไม่มีสัจจะ,การไร้สัตย์,ความไม่น่าไว้วางใจ,การมีเล่ห์เพทุบาย,ความไม่มั่นคง,อันตราย, Syn. disloyalty

English-Thai: Nontri Dictionary
treachery(n) การทรยศ,การขายชาติ,การหักหลัง,การอกตัญญู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treacheryการขายชาติ, การทรยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far out beyond all snares and traps and treacheries.เขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน How I Won the War (1967)
Bubba Zanetti has it on good authority she's sent by the Bronze, full of treachery.บับบะ แซนเอทที มีมันอยู่ใน อำนาจที่ดี เธอส่งมาจากสำริดเต็มรูปแบบ ของการทรยศหักหลัง Mad Max (1979)
I think it's time the guards came into the factory. Japan, with all her treachery and greed--มีประกาศเยอรมันยอมแพ้แล้ว... Schindler's List (1993)
You think I did not expect treachery?แกคงคิดว่าฉันจะไม่รอดสินะ April Story (1998)
Blast you and your estrogenical treachery!แกมันเลว เอสโตรเจนอกตัญญูก็เลว Death Has a Shadow (1999)
His treachery runs deeper than you know.เเผนของเขาร้ายลึกกว่าที่คิด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
That when a willing victim who has committed no treachery is killed in a traitor's stead, the Stone Table will crack and even death itself will turn backwards.เมื่อเหยื่อไม่ได้เป็นผู้ถูกคัดเลือก... ถูกฆ่าที่แท่นบูชา... โต๊ะหินจะพังทลาย... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
She was a woman of treachery and...นางคือหญิงแห่งความทรยศและ The King and the Clown (2005)
But the demon is wicked, full of treachery.แต่ปีศาจมันชั่วช้า เต็มไปด้วยการทรยศ Silent Hill (2006)
When we return home, Andalasia shall know of your treachery.เมื่อเรากลับแอนดาเลเชีย ทุกคนต้องรู้ว่าเจ้าเป็นผู้ทรยศ. Enchanted (2007)
All because of Shiro's treachery.ทั้งหมดเป็นเพราะชิโรมันทรยศ War (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
treacheryHe is capable of treachery.

CMU English Pronouncing Dictionary
TREACHERY    T R EH1 CH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treachery    (n) trˈɛtʃəriː (t r e1 ch @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奸诈[jiān zhà, ㄐㄧㄢ ㄓㄚˋ, / ] treachery; devious; a rogue, #39,415 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異心[いしん, ishin] (n) treachery; intrigue [Add to Longdo]
逆心[ぎゃくしん, gyakushin] (n) treachery [Add to Longdo]
弐心;二心[にしん;ふたごころ, nishin ; futagokoro] (n) duplicity; treachery; double-dealing [Add to Longdo]
反逆(P);叛逆[はんぎゃく, hangyaku] (n,vs) treason; treachery; mutiny; rebellion; insurrection; (P) [Add to Longdo]
野心[やしん, yashin] (n) ambition; aspiration; designs; treachery; (P) [Add to Longdo]
野望[やぼう, yabou] (n) ambition; aspiration; designs; treachery; (P) [Add to Longdo]
裏切り[うらぎり, uragiri] (n) treachery; betrayal; perfidy; (P) [Add to Longdo]
裏切り行為[うらぎりこうい, uragirikoui] (n) act of treachery; breach of faith; stab in the back; double-cross [Add to Longdo]
奸佞邪知;奸佞邪智[かんねいじゃち, kanneijachi] (n) wiles and cunning; craftiness and treachery [Add to Longdo]
梟悪[きょうあく, kyouaku] (n) great treachery; very atrocious person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treachery \Treach"er*y\, n. [OE. trecher["i]e, trichere, OF.
   trecherie, tricherie, F. tricherie trickery, from tricher to
   cheat, to trick, OF. trichier, trechier; probably of Teutonic
   origin. See {Trickery}, {Trick}.]
   Violation of allegiance or of faith and confidence;
   treasonable or perfidious conduct; perfidy; treason.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]
 
      Be ware, ye lords, of their treachery.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      In the council chamber at Edinburgh, he had contracted
      a deep taint of treachery and corruption. --Macaulay.
   [1913 Webster] Treachetour

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 treachery
   n 1: betrayal of a trust [syn: {perfidy}, {perfidiousness},
      {treachery}]
   2: an act of deliberate betrayal [syn: {treachery}, {betrayal},
     {treason}, {perfidy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top