ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dominate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dominate-, *dominate*
Possible hiragana form: どみなて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dominate(vt) ปกครอง, See also: ควบคุม, ครอบงำ, มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจเหนือ, Syn. govern, rule, overshadow
dominate(vi) ปกครอง, See also: ควบคุม, ครอบงำ, มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจเหนือ, Syn. govern, rule, overshadow
dominate over(phrv) มีอำนาจเหนือ, See also: มีอิทธิพลเหนือ, ควบคุม, Syn. domineer over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dominate(ดอม'มะเนท) vt., vi. ครอบงำ, มีอำนาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ, ปกครอง, อยู่เหนือ., See also: dominatingly adv. ดูdominate dominator n. ดูdominate
predominate(พรีดอม'มิเนท) vi., vt. เหนือกว่า, มีอำนาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ, มีมากกว่า, ปกครอง, ครอบงำ., See also: predomination n. predominator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dominate(vt) ครอบครอง, ปกครอง, ครอบงำ, มีอำนาจเหนือ, อยู่เหนือ
predominate(vt) เด่นกว่า, เหนือกว่า, ครอบงำ, มีมากกว่า, มีอิทธิพลเหนือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And into this Ring he poured his cruelty, his malice and his will to dominate all life.เขาบรรจุความโฉดชั่วของตนลงไป ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นจ้าวแห่งทุกชีวิต The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
As today's chairman of Goodyear knows for corporations to dominate government a coup is no longer necessary.แต่ประธานของบรรษัทกู๊ดเยียร์ในปัจจุบันรู้ดีว่า การจะเข้าไปครอบงำรัฐบาล ไม่จำเป็นต้องใช้การรัฐประหารอีกต่อไป The Corporation (2003)
Very soon our om will dominate all of the bombay industry.อีกไม่นาน โอมของพวกเรา จะมีอิทธิพล เหนือธุรกิจของเมืองบอมเบย์ทั้งหมด. Om Shanti Om (2007)
Pictures dominate society pages through New Year. I need a ringer. SERENA:รูปนี่ต้องปิดทับหน้าข่าวสังคมเลย It's a Wonderful Lie (2008)
Your eyes will wanna dominate how you perceive the world, but you can't fully trust them, not yet.นั่งลงสิ คุณตาบอดตอนคุณ ห้าชวบใช่มั้ย? The Eye (2008)
The rapture, the tribulation and the impending battle of Armageddon dominate much of the discussion.ความปิติ หรือวิบัติ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด มีอิทธิพล เหนือหัวข้อสนทนามาก The Day the Earth Stood Still (2008)
Ready to dominate the world?พร้อมที่จะครองโลกแล้วใช่มั้ย? Chuck Versus the Dream Job (2009)
The shadow will dominate the light!สว่างจนเงาหายไปเลย... Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
I can dominate her, Agent Broyles.ผมสามารถมี อิทธิพลเหนือเธอได้ เจ้าหน้าบรอยส์ Earthling (2009)
Doctor, in all conflicts between positive and negative energy ... always dominates the negative.ด๊อกเตอร์ เมื่อมีการขัดแย้งระหว่าง ด้านบวกและด้านลบ ด้านลบจะเป็นฝ่ายที่มีอิทธิพลกว่าเสมอ Astro Boy (2009)
That's why we dominate the game. Like A-Rod and Manny, that kind of work ethic?ตักได้สองตัว! Our Family Wedding (2010)
That's how we dominate their brain.ฉันว่ามันก็ใช้ได้นะ Our Family Wedding (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dominateAll of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.
dominateHe dominates his family and makes all the decisions.
dominateHer heart was dominated by ambition.
dominateNo matter how often I put on my thinking cap, I am afraid my unpreparedness will dominate.
dominateShe dominates her husband.
dominateThough he long dominated the steel industry, he never achieved a complete monopoly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบงำ(v) dominate, See also: overpower, reign, overshadow, override, predominate, Syn. ครอบครอง, เข้าครอง, Example: ความชั่วร้ายเข้าครอบงำผู้ที่อ่อนแอได้สำเร็จเสมอ, Thai Definition: มีอำนาจเหนือบังคับให้เป็นไปตาม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dominate
dominated
dominates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dominate
dominated
dominates

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支配[zhī pèi, ㄓ ㄆㄟˋ,  ] dominate; allocate #7,612 [Add to Longdo]
主宰[zhǔ zǎi, ㄓㄨˇ ㄗㄞˇ,  ] dominate; rule #16,115 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧す[へす, hesu] (v5s, vt) (1) (See 圧する) to press; (2) to oppress; to dominate; to overwhelm [Add to Longdo]
圧する[あっする, assuru] (vs-s) (1) to press; (2) to oppress; to dominate; to overwhelm [Add to Longdo]
貴輪[きりん, kirin] (n) (sumo) era at the end of 1970s dominated by grand champion Wajima and ozeki Takanohana [Add to Longdo]
貴輪時代[きりんじだい, kirinjidai] (n) (sumo) era at the end of 1970s dominated by grand champion Wajima and ozeki Takanohana [Add to Longdo]
曙貴[あけたか, aketaka] (n) (sumo) era during mid-1990s dominated by grand champions Akebono and Takanohana II [Add to Longdo]
曙貴時代[あけたかじだい, aketakajidai] (n) (sumo) era during mid-1990s dominated by grand champions Akebono and Takanohana II [Add to Longdo]
常陸梅[ひたちうめ, hitachiume] (n) (sumo) era during early 1900s dominated by the grand champions Hitachiyama and Umegatani II [Add to Longdo]
常陸梅時代[ひたちうめじだい, hitachiumejidai] (n) (sumo) era during early 1900s dominated by the grand champions Hitachiyama and Umegatani II [Add to Longdo]
尻に敷く[しりにしく, shirinishiku] (exp, v5k) to dominate (usu. one's husband) [Add to Longdo]
男性社会[だんせいしゃかい, danseishakai] (n) male society; male-dominated society [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dominate \Dom"i*nate\, v. t. [imp. & p. p. {Dominated}; p. pr. &
   vb. n. {Dominating}.] [L. dominatus, p. p. of dominari to
   dominate, fr. dominus master, lord. See {Dame}, and cf.
   {Domineer}.]
   To predominate over; to rule; to govern. "A city dominated by
   the ax." --Dickens.
   [1913 Webster]
 
      We everywhere meet with Slavonian nations either
      dominant or dominated.          --W. Tooke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dominate \Dom"i*nate\, v. i.
   To be dominant. --Hallam.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dominate
   v 1: be larger in number, quantity, power, status or importance;
      "Money reigns supreme here"; "Hispanics predominate in this
      neighborhood" [syn: {predominate}, {dominate}, {rule},
      {reign}, {prevail}]
   2: be in control; "Her husband completely dominates her"
   3: have dominance or the power to defeat over; "Her pain
     completely mastered her"; "The methods can master the
     problems" [syn: {dominate}, {master}]
   4: be greater in significance than; "the tragedy overshadowed
     the couple's happiness" [syn: {overshadow}, {dominate},
     {eclipse}]
   5: look down on; "The villa dominates the town" [syn:
     {dominate}, {command}, {overlook}, {overtop}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top