Search result for

dominate

(53 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dominate-, *dominate*
Possible hiragana form: どみなて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dominate[VT] ปกครอง, See also: ควบคุม, ครอบงำ, มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจเหนือ, Syn. govern, rule, overshadow
dominate[VI] ปกครอง, See also: ควบคุม, ครอบงำ, มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจเหนือ, Syn. govern, rule, overshadow
dominate over[PHRV] มีอำนาจเหนือ, See also: มีอิทธิพลเหนือ, ควบคุม, Syn. domineer over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dominate(ดอม'มะเนท) vt.,vi. ครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพลเหนือ,ปกครอง,อยู่เหนือ., See also: dominatingly adv. ดูdominate dominator n. ดูdominate
predominate(พรีดอม'มิเนท) vi.,vt. เหนือกว่า,มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพลเหนือ,มีมากกว่า,ปกครอง,ครอบงำ., See also: predomination n. predominator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dominate(vt) ครอบครอง,ปกครอง,ครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,อยู่เหนือ
predominate(vt) เด่นกว่า,เหนือกว่า,ครอบงำ,มีมากกว่า,มีอิทธิพลเหนือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your eyes will wanna dominate how you perceive the world, but you can't fully trust them, not yet.นั่งลงสิ คุณตาบอดตอนคุณ ห้าชวบใช่มั้ย? The Eye (2008)
The rapture, the tribulation and the impending battle of Armageddon dominate much of the discussion.ความปิติ หรือวิบัติ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด มีอิทธิพล เหนือหัวข้อสนทนามาก The Day the Earth Stood Still (2008)
"the reaper is driven By a need to dominate,"มัจจุราชมีแรงขับด้วยความต้องการ ครอบงำ ควบคุม และบงการ" Omnivore (2009)
Ready to dominate the world?พร้อมที่จะครองโลกแล้วใช่มั้ย? Chuck Versus the Dream Job (2009)
The shadow will dominate the light!สว่างจนเงาหายไปเลย... Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
I can dominate her, Agent Broyles.ผมสามารถมี อิทธิพลเหนือเธอได้ เจ้าหน้าบรอยส์ Earthling (2009)
Dominates a family's entire existence.การควบคุม จากครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่ The Performer (2009)
Doctor, in all conflicts between positive and negative energy ... always dominates the negative.ด๊อกเตอร์ เมื่อมีการขัดแย้งระหว่าง ด้านบวกและด้านลบ ด้านลบจะเป็นฝ่ายที่มีอิทธิพลกว่าเสมอ Astro Boy (2009)
[Saber] Members of the Saberling inner sanctum, my co-conspirators in this endeavor, are we ready to dominate?จริงๆคุณสามารถโทรหาฉัน Mr. Yanshu. ไม่ - เชื่อมโยงธุรกิจของ Leonard Saber. G-Force (2009)
That's why we dominate the game. Like A-Rod and Manny, that kind of work ethic?ตักได้สองตัว! Our Family Wedding (2010)
That's how we dominate their brain.ฉันว่ามันก็ใช้ได้นะ Our Family Wedding (2010)
You already know his flaw - his compulsion to dominate, to be in control.คุณรู้ปมด้อยของเขาแล้ว... แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิตใจของเขา ที่มีอิทธิพลเหนือกว่า Episode #1.3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dominateAll of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.
dominateHe dominates his family and makes all the decisions.
dominateHer heart was dominated by ambition.
dominateNo matter how often I put on my thinking cap, I am afraid my unpreparedness will dominate.
dominateShe dominates her husband.
dominateThough he long dominated the steel industry, he never achieved a complete monopoly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครองโลก[V] dominate the world, Syn. ครอบครองโลก, Example: อิรักอยากครองโลกเลยสั่งสมอาวุธไว้มากมาย, Thai definition: มีสิทธิปกครองเหนือผู้คนและทรัพย์สินบนโลก
ครองตลาด[V] dominate the market, Example: ในปัจจุบันจอสีกำลังเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้นทุกขณะ และมีแนวโน้มที่จะมาครองตลาดแทนจอภาพแบบขาวดำ, Thai definition: ควบคุมตลาดทั้งหมด
ครอบงำ[V] dominate, See also: overpower, reign, overshadow, override, predominate, Syn. ครอบครอง, เข้าครอง, Example: ความชั่วร้ายเข้าครอบงำผู้ที่อ่อนแอได้สำเร็จเสมอ, Thai definition: มีอำนาจเหนือบังคับให้เป็นไปตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud   FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
ครอบงำ[v.] (khrøp-ngam) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate   FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser
ปกครอง[v.] (pokkhrøng) EN: rule ; rule over ; administer ; govern ; administrate ; dominate ; reign   FR: régner ; gouverner ; administrer ; statuer
ตีตลาด[v. exp.] (tī talāt) EN: capture the market ; take over the market ; dominate the market ; market successfully ; sell well ; be a big seller   FR: conquérir le marché

CMU English Pronouncing Dictionary
DOMINATE    D AA1 M AH0 N EY2 T
DOMINATED    D AA1 M AH0 N EY2 T AH0 D
DOMINATES    D AA1 M AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dominate    (v) (d o1 m i n ei t)
dominated    (v) (d o1 m i n ei t i d)
dominates    (v) (d o1 m i n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧す[へす, hesu] (v5s,vt) (1) (See 圧する) to press; (2) to oppress; to dominate; to overwhelm [Add to Longdo]
圧する[あっする, assuru] (vs-s) (1) to press; (2) to oppress; to dominate; to overwhelm [Add to Longdo]
貴輪[きりん, kirin] (n) (sumo) era at the end of 1970s dominated by grand champion Wajima and ozeki Takanohana [Add to Longdo]
貴輪時代[きりんじだい, kirinjidai] (n) (sumo) era at the end of 1970s dominated by grand champion Wajima and ozeki Takanohana [Add to Longdo]
曙貴[あけたか, aketaka] (n) (sumo) era during mid-1990s dominated by grand champions Akebono and Takanohana II [Add to Longdo]
曙貴時代[あけたかじだい, aketakajidai] (n) (sumo) era during mid-1990s dominated by grand champions Akebono and Takanohana II [Add to Longdo]
常陸梅[ひたちうめ, hitachiume] (n) (sumo) era during early 1900s dominated by the grand champions Hitachiyama and Umegatani II [Add to Longdo]
常陸梅時代[ひたちうめじだい, hitachiumejidai] (n) (sumo) era during early 1900s dominated by the grand champions Hitachiyama and Umegatani II [Add to Longdo]
尻に敷く[しりにしく, shirinishiku] (exp,v5k) to dominate (usu. one's husband) [Add to Longdo]
男性社会[だんせいしゃかい, danseishakai] (n) male society; male-dominated society [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主宰[zhǔ zǎi, ㄓㄨˇ ㄗㄞˇ, ] dominate; rule [Add to Longdo]
支配[zhī pèi, ㄓ ㄆㄟˋ, ] dominate; allocate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dominate \Dom"i*nate\, v. t. [imp. & p. p. {Dominated}; p. pr. &
   vb. n. {Dominating}.] [L. dominatus, p. p. of dominari to
   dominate, fr. dominus master, lord. See {Dame}, and cf.
   {Domineer}.]
   To predominate over; to rule; to govern. "A city dominated by
   the ax." --Dickens.
   [1913 Webster]
 
      We everywhere meet with Slavonian nations either
      dominant or dominated.          --W. Tooke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dominate \Dom"i*nate\, v. i.
   To be dominant. --Hallam.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dominate
   v 1: be larger in number, quantity, power, status or importance;
      "Money reigns supreme here"; "Hispanics predominate in this
      neighborhood" [syn: {predominate}, {dominate}, {rule},
      {reign}, {prevail}]
   2: be in control; "Her husband completely dominates her"
   3: have dominance or the power to defeat over; "Her pain
     completely mastered her"; "The methods can master the
     problems" [syn: {dominate}, {master}]
   4: be greater in significance than; "the tragedy overshadowed
     the couple's happiness" [syn: {overshadow}, {dominate},
     {eclipse}]
   5: look down on; "The villa dominates the town" [syn:
     {dominate}, {command}, {overlook}, {overtop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top