Search result for

preach

(76 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preach-, *preach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preach[VI] เทศนา, See also: แสดงธรรม, สั่งสอน, สอน, อบรม, Syn. moralize, teach
preach[VT] เทศนา, See also: แสดงธรรม, สั่งสอน, สอน, อบรม, Syn. moralize, teach
preachy[ADJ] ซึ่งสั่งสอนยืดยาว, See also: ซึ่งเทศนา, Syn. sanctimonious
preacher[N] นักเทศน์, See also: ผู้แสดงธรรม, Syn. evangelist, missionary
preach at[PHRV] เทศนา, See also: สั่งสอน, Syn. preach to
preach to[PHRV] เทศนาให้กับ, See also: แสดงธรรมให้กับ, Syn. preach at
preach against[PHRV] (พระ)แสดงธรรม, See also: เทศนา, เทศน์
preach to the converted[IDM] สอนจรเข้ให้ว่ายน้ำ, See also: สอบหรือบอกคนอื่นให้ทำในสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preach(พรีช) vt.,vi. เทศน์,แสดงธรรม,ธรรมกถา,สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยึดยาด), See also: preaching n. คำสอน
preacher(พรี'เชอะ) n. นักเทศน์,ผู้แสดงธรรม,ผู้สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยืดยาด)

English-Thai: Nontri Dictionary
preach(vt) เทศน์,แสดงธรรม
preacher(n) พระ,ผู้สั่งสอน
preachment(n) การเทศน์,การแสดงธรรม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preachingการเทศน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think that preacher laid the hands on you gave you a second life.ฉันว่านักเทศน์นั่นที่จับตัวเธอ ให้ชีวิตที่สองแก่เธอแน่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The model of a lucky-few countries has become a universal dream preached by TVs all over the world.แบบจำลองของไม่กี่ประเทศที่โชคดี กลายเป็นความฝันสากล ล้างสมองคนทั่วโลกด้วยโทรทัศน์ Home (2009)
Preaching an impious man can be a difficult task.เราอย่าเจอกันอีกเลยดีกว่า Goemon (2009)
He took me and my brother into the woods, gave us a bushmaster a3, preached the doctrine of "one shot, one kill."เขาพาผมและพี่เข้าป่า ให้ปืนซุ่มยิง เอ3 กับเรา เทศนาหลักการคือ "ลูกหนึ่ง ตายหนึ่ง New York Sucks (2009)
Preaching the good news for you and healing the diseases of sick.เทศน์บอกข่าวดีสำหรับท่าน และรักษาอาการเจ็บป่วย Agora (2009)
Preachers of many religious denominations have taken their message of the end to the strwets all over the U.S.นักบวชในหลายศาสนา ต่างก็ได้นำข่าวการ สิ้นสุดของโลก ไปพูดต่อทุกแห่งทั่วทั้งสหรัฐฯ 2012 (2009)
Stand up for those principles you've been preaching, we're all held accountable Clyde, that includes you.ยืนหยัดกับหลักการที่คุณได้ประกาศไว้ เราทุกคนรับผิดชอบ ไคลด์ รวมถึงคุณด้วย Law Abiding Citizen (2009)
"Don't preach to me." And I'm like, "Baby, I'm not preaching to you.ไม่ต้องมาสั่งสอนฉันเหมือนฉันเป็นเด็ก" ฉันไม่ได้สั่งสอนเธอ Phoenix (2009)
I know I'm always preaching That profiling is A collaborative effort,ผมรู้ผมบอกเสมอว่า การวิเคราะห์นั้น ต้องอาศัยการร่วมมือกัน แต่กรณีนี้มันไม่ใช่ Omnivore (2009)
I would be the worst kind of hypoite if I preached these values and then didn't follow them myself.แม่คงเป็นตัวอย่างที่แย่มาก ถ้าแม่สอนเรื่องพวกนี้ แต่กลับไม่ทำตามซะเอง A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Well, sometimes you can sound a little too much like a preacher.ค่ะ... บางทีคุณทำเสียงเหมือนกำลังเทศน์มากไปหน่อย Nothing But the Blood (2009)
Preacher's wife needs something to play with.เมียท่านเจ้าคุณต้องการของเล่นชิ้นใหม่ Shake and Fingerpop (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preachHe preached to us about the importance of good health.
preachPractice what you preach.
preachThe main duty of a priest is to preach in church.
preachTo preach is easier than to practice.
preachYou don't practice what you preach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หล่อหลอม[V] preach, See also: teach, instruct, enlighten, Syn. ขัดเกลา, Example: สถาบันศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจและหล่อหลอมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่ประชาชน, Thai definition: อบรมและพร่ำสอน
เทศนา[V] give a sermon, See also: preach, sermonise, sermonize, teach, Syn. แสดงธรรม, เทศน์, Example: ท่านอยากได้หนังสือพระเจ้า 500 ชาติไว้เทศนาสอนชาวบ้าน, Notes: (บาลี)
เทศน์[V] give a sermon, See also: preach, deliver a sermon, , Syn. เทศนา, แสดงธรรม, Example: พระสงฆ์กำลังเทศน์เรื่องพระรามชาดกให้ชาวบ้านฟัง
พระธรรมเทศนา[N] Buddhist sermon, See also: preaching, Example: สื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีหลายรูปแบบ เช่น การแสดงพระธรรมเทศนา การสนทนา การเสนอแนะ, Count unit: กัณฑ์, Thai definition: คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
นักเทศน์[N] preacher, See also: missionary, Example: พระพยอมเป็นนักเทศน์ที่ทุกคนรู้จักและยอมรับว่าท่านมีความสามารถในการเทศน์มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟังเทศน์[n. exp.] (kān fang thēt) EN: hearing a sermon ; listening to a discourse or preaching   
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn   FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
โอวาท[n.] (ōwāt) EN: homily ; lecture ; address ; preaching ; sermon ; discourse   FR: sermon [m] ; homélie [f] ; lecture [f] ; adresse [f] ; discours [m]
เทศน์[v.] (thēt) EN: give a sermon ; preach   FR: prêcher
เทศนา[v.] (thētsanā) EN: give a sermon ; preach   FR: faire un sermon
ติดกัณฑ์เทศน์[v.] (titkanthēt) EN: present the preaching Buddhist monk with offerings   

CMU English Pronouncing Dictionary
PREACH    P R IY1 CH
PREACHY    P R IY1 CH IY0
PREACHED    P R IY1 CH T
PREACHER    P R IY1 CH ER0
PREACHES    P R IY1 CH AH0 Z
PREACHERS    P R IY1 CH ER0 Z
PREACHING    P R IY1 CH IH0 NG
PREACHER'S    P R IY1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preach    (v) (p r ii1 ch)
preached    (v) (p r ii1 ch t)
preacher    (n) (p r ii1 ch @ r)
preaches    (v) (p r ii1 ch i z)
preachers    (n) (p r ii1 ch @ z)
preachify    (v) (p r ii1 ch i f ai)
preaching    (v) (p r ii1 ch i ng)
preachified    (v) (p r ii1 ch i f ai d)
preachifies    (v) (p r ii1 ch i f ai z)
preachifying    (v) (p r ii1 ch i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドミニコ修道会[ドミニコしゅうどうかい, dominiko shuudoukai] (n) Dominican Order; Order of Preachers [Add to Longdo]
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health [Add to Longdo]
勧化[かんげ, kange] (n,vs) religious-fund soliciting; Buddhist preaching [Add to Longdo]
教え諭す;教えさとす[おしえさとす, oshiesatosu] (v5s) to give guidance; to explain clearly; to admonish; to preach [Add to Longdo]
言行齟齬[げんこうそご, genkousogo] (n) inconsistency of speech and action; failing to act up to one's words; not practicing what one preaches [Add to Longdo]
宗教勧誘員[しゅうきょうかんゆういん, shuukyoukanyuuin] (n) door-to-door solicitor; door-to-door preacher [Add to Longdo]
巡錫[じゅんしゃく, junshaku] (n,vs) preaching tour [Add to Longdo]
唱える[となえる, tonaeru] (v1,vt) (1) to recite; to chant; (2) to cry; to yell; to shout; (3) to advocate; to advance; to preach; to insist; (P) [Add to Longdo]
世に説く[よにとく, yonitoku] (exp,v5k) to set forth; to put forward; to present for consideration; to explain the facts of life; to preach [Add to Longdo]
折伏[しゃくぶく, shakubuku] (n,vs) preaching down; religious conversion of somebody by prayer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宣教[xuān jiào, ㄒㄩㄢ ㄐㄧㄠˋ, ] preach a religion [Add to Longdo]
说教[shuō jiào, ㄕㄨㄛ ㄐㄧㄠˋ, / ] preach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preach \Preach\, v. t.
   1. To proclaim by public discourse; to utter in a sermon or a
    formal religious harangue.
    [1913 Webster]
 
       That Cristes gospel truly wolde preche. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The Lord hath anointed me to preach good tidings
       unto the meek.            --Isa. lxi. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. To inculcate in public discourse; to urge with earnestness
    by public teaching. "I have preached righteousness in the
    great congregation." --Ps. xl. 9.
    [1913 Webster]
 
   3. To deliver or pronounce; as, to preach a sermon.
    [1913 Webster]
 
   4. To teach or instruct by preaching; to inform by preaching.
    [R.] "As ye are preached." --Southey.
    [1913 Webster]
 
   5. To advise or recommend earnestly.
    [1913 Webster]
 
       My master preaches patience to him.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To preach down}, to oppress, or humiliate by preaching.
    --Tennyson.
 
   {To preach up}, to exalt by preaching; to preach in support
    of; as, to preach up equality.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preach \Preach\, v. i. [imp. & p. p. {Preached}; p. pr. & vb. n.
   {Preaching}.] [OE. prechen, OF. preechier, F. pr[^e]cher, fr.
   L. praedicare to cry in public, to proclaim; prae before +
   dicare to make known, dicere to say; or perhaps from
   (assumed) LL. praedictare. See {Diction}, and cf.
   {Predicate}, {Predict}.]
   1. To proclaim or publish tidings; specifically, to proclaim
    the gospel; to discourse publicly on a religious subject,
    or from a text of Scripture; to deliver a sermon.
    [1913 Webster]
 
       How shall they preach, except they be sent? --Rom.
                          x. 15.
    [1913 Webster]
 
       From that time Jesus began to preach. --Matt. iv.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   2. To give serious advice on morals or religion; to discourse
    in the manner of a preacher.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preach \Preach\, n. [Cf. F. pr[^e]che, fr. pr[^e]cher. See
   {Preach}, v.]
   A religious discourse. [Obs.] --Hooker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preach
   v 1: deliver a sermon; "The minister is not preaching this
      Sunday" [syn: {preach}, {prophesy}]
   2: speak, plead, or argue in favor of; "The doctor advocated a
     smoking ban in the entire house" [syn: {preach}, {advocate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top