ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grasp

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grasp-, *grasp*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grasp(vt) จับ, See also: กำ, ยึด, ฉวย, คว้า, Syn. grab, embrace, cuddle
grasp(vt) เข้าใจ, See also: รู้ซึ้ง, Syn. understand, apprehend, Ant. misunderstand
grasp(n) การจับ, See also: การคว้า, การไขว่คว้า
grasp(n) ความสามารถในการเข้าใจ, See also: การเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง
grasp at(phrv) คว้า, See also: ยึด, จับ, ฉวย, Syn. grab at, grab for, grab onto
grasping(adj) โลภ, See also: ซึ่งละโมบ, งก, Syn. avaricious, greedy
graspingly(adv) โลภ, See also: ละโมบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grasp(กราสพฺ) vt., vi., n. (การ) ยึด, จับ, กำแน่น, คว้า, เข้าใจ, รู้ซึ้ง, See also: grasper n.
grasping(กราส'พิง) adj. โลภ, ตะกละ

English-Thai: Nontri Dictionary
grasp(vt) ฉวย, คว้า, จับแน่น, เข้าใจ, กำ,  รู้ซึ้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graspกำมือ, [การแพทย์]
Grasp and Release, Controlled Voluntaryควบคุมการหยิบ จับ ปล่อยได้อย่างดี [การแพทย์]
Grasp Reflexรีเฟล็กซจับ [การแพทย์]
Graspingจับ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
grasp(n) อำนาจ, ควบคุม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't like to brag, but if I appeared to you just as God how I really am, what I really am, your mind couldn't grasp it.ผมไม่ชอบพูดมาก แต่ถ้าต้อง เปรียบเทียบกับคุณ ผมคือพระเจ้า ผมเป็นใคร จริง ๆ ผมคืออะไรกันแน่ คุณคงไม่สามารถเข้าใจได้ Oh, God! (1977)
And in six months, he has managed to grasp the rudiments of the language.และในหกเดือนเขามีการจัดการ ที่จะเข้าใจพื้นฐานของภาษา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
His mind was able to grasp the concept of past and present.จิตใจของเขาก็สามารถที่จะ เข้าใจแนวคิดของอดีตและปัจจุบัน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I oversaw his treatment for a year for clinical schizophrenia. He couldn't grasp reality.(เสียงหมอ) ใช่ Ray Soames เป็นคนไข้ของผม Deep Throat (1993)
Yeah, I grasp that, Jules.ใช่ฉันเข้าใจว่าจูลส์ Pulp Fiction (1994)
Will you grasp the light, or be swallowed by darkness?อาจจะไปสู่แสงสว่าง หรือถูกดึงลงสู่ความมืด Street Fighter Alpha (1999)
But people can overcome suffering and grasp their heart's desire.แต่การที่จะเอาชนะความเจ็บปวดนั้น มันอยู่ที่ใจ Street Fighter Alpha (1999)
You grasp your Mandrake firmly.เธอต้องจับแมนเดรกให้แน่น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Grasp your Mandrake and pull it up.จับต้นแมนเดรกแล้วก็ดึงขึ้นมา Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I grasp you ahเดวฉัน จะเอาคืน Sex Is Zero (2002)
I know history has witnessed a long line of lunacy from your small island shores, but for a man of your apparent intelligence to relinquish from his emotional grasp that shimmering angel of sensual splendour...ผมรู้ว่าประวัติศาสตร์มีวิถีทางที่สามารถสืบทราบได้ จากเกาะเล็กๆ ที่คุณจากมา แต่สำหรับคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สังเกตุได้ชัดเจนนั้น ได้ถูกปลดปล่อยจากเงื้อมมือแห่งอารมณ์ จากนางฟ้าที่ส่งแสงระยิบระยับ จากความงดงามที่รู้สึกได้ Hope Springs (2003)
Victory, it seemed, was in our grasp the very birthright of the Vampires.ชัยชนะ ตกอยู่ในมือของพวกเรา ผ้สืบทอดผีดูดเลือดได้ถือกำเนิดขึ้น Underworld (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graspFew, if any, Americans grasped the significance of what had been accomplished.
graspGrasp all, lose all.
graspHe gave me a firm hand grasp.
graspHe grasped her meaning clearly.
graspHe grasped the rope with two hands.
graspHe has a good grasp of English.
graspHe tried to grasp the rail.
graspI grasped the entire structure of his argument.
graspI grasped the rope so as not to fall.
graspI grasped the whole meaning of the book by reading.
graspI readily grasped at his proposal.
graspI was able to grasp the main points of the speech.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย่งชิง(v) snatch, See also: grasp, seize, grab, Syn. ฉกชิง, ช่วงชิง, แย่ง, แก่งแย่ง, Ant. ให้, ยกให้
มุบ(adv) snappingly, See also: grasp something suddenly, snatch something swiftly, quickly, in haste, Syn. หมับ, Example: เขาคว้าเงินมุบแล้ววิ่งหนีไป, Thai Definition: อาการที่คว้าสิ่งของ หรืออาการที่สัตว์งับสิ่งของโดยเร็ว
หน้าเลือด(adj) greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าโลหิต, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปากท้องและปัญหาการกดขี่ของเจ้าของที่ดินหน้าเลือดได้, Thai Definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น
หน้าโลหิต(adj) greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าเลือด, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: ต่อไปคนอาจมองแพทย์บางคนเป็นพ่อค้าหน้าโลหิตก็ได้, Thai Definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น
กำ(v) grasp, See also: hold, clench, grip, seize, Syn. จับ, กุม, Example: ครูผู้ฝึกสอนบอกให้เขากำด้ามแร็คเก็ตแน่นๆ, Thai Definition: ทำนิ้วมือให้งอเข้าจดอุ้งมือ, เอานิ้วมือโอบรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, อาการที่งอนิ้วมือรวบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
คว้าไขว่(v) grasp at, See also: grip, Syn. ไขว่คว้า, Example: ทุกคนต่างแย่งกันคว้าไขว่ลูกโป่งในอากาศ, Thai Definition: ยื่นมือไปจับหรือฉวยมาโดยเร็ว
จับมือ(v) shake hands, See also: grasp hands, Syn. ประสานมือ, Example: มือของปู่ก็ค่อยๆ เลื่อนมาจับมือของอาเบที่ขอบแคร่, Thai Definition: ทำให้มือของผู้อื่นอยู่ในอุ้งมือของตนเพื่อแสดงมิตรไมตรีหรือเพื่อยึดไว้
การกำ(n) grasping, See also: holding, Ant. การแบ, Example: การกำมือแน่นเป็นการแสดงออกถึงอาการตรึงเครียดอย่างหนึ่ง
จับ(v) hold, See also: grasp, Syn. ยึด, หยิบจับ, Ant. ปล่อย, Example: เด็กๆ บางคนยังจับปากกาไม่เป็น, Thai Definition: อาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกำไว้ยึดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกฉวย[chokchuay] (v) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp  FR: saisir
ฉวย[chūay] (v) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest  FR: saisir ; attraper
กำ[kam] (v) EN: grasp ; hold ; clench ; grip ; seize  FR: empoigner ; saisir ; serrer
เข้าใจ[khaojai] (v) EN: understand ; comprehend ; apprehend ; grasp ; see  FR: comprendre ; saisir ; appréhender ; piger (fam.) ; voir
คว้า[khwā] (v) EN: seize ; grab ; grasp ; clutch ; snatch  FR: saisir ; attraper
กุม[kum] (v) EN: hold ; grap ; grasp ; seize ; clasp ; clutch  FR: attraper ; saisir ; s'emparer de
ตะครุบ[takhrup] (v) EN: catch ; pounce (on) ; seize ; grab ; snatch ; grasp  FR: attraper ; saisir ; s'abattre sur ; fondre sur
ทำความเข้าใจ[tham khwām khaojai] (v, exp) EN: try to understand ; endeavour to grasp  FR: essayer de comprendre
อุปาทาน[upāthān] (n) EN: attachment ; clinging ; grasping

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
grasp
grasps
grasped
grasping

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grasp
grasps
grasped
grasping

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
把握[bǎ wò, ㄅㄚˇ ㄨㄛˋ,  ] grasp; seize; hold; assurance; certainty #2,362 [Add to Longdo]
抓紧[zhuā jǐn, ㄓㄨㄚ ㄐㄧㄣˇ,   /  ] grasp #4,721 [Add to Longdo]
稳操胜券[wěn cāo shèng quàn, ㄨㄣˇ ㄘㄠ ㄕㄥˋ ㄑㄩㄢˋ,     /    ] grasp it and victory is assured (成语 saw); to have success within one's grasp; to beat comfortably #65,131 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
納得[なっとく, nattoku] (n, vs) consent; assent; understanding; agreement; comprehension; grasp; (P) #4,557 [Add to Longdo]
分かる(P);解る(P);判る(P);分る[わかる, wakaru] (v5r, vi) (1) to be understood; to be comprehended; to be grasped; (2) to become clear; to be known; to be discovered; to be realized; to be realised; to be found out; (P) #5,132 [Add to Longdo]
把握[はあく, haaku] (n, vs) grasp; catch; understanding; (P) #5,959 [Add to Longdo]
掌握[しょうあく, shouaku] (n, vs) grasping; seizing; holding; (P) #11,529 [Add to Longdo]
握る[にぎる, nigiru] (v5r, vt) (1) to clasp; to grasp; to grip; to clutch; (2) to make (nigirizushi, rice ball, etc.); to form; to press into shape; to mold; to mould; (3) to seize (power, etc.); to take hold of; (P) #16,270 [Add to Longdo]
がっぷり[gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto [Add to Longdo]
がめつい[gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
つかみ取る[つかみとる, tsukamitoru] (v5r) to grasp; to get [Add to Longdo]
握り屋[にぎりや, nigiriya] (n) miser; grasping fellow [Add to Longdo]
握り締める(P);握り緊める;握りしめる[にぎりしめる, nigirishimeru] (v1, vt) to grasp tightly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grasp \Grasp\, v. t. [imp. & p. p. {Grasper}; p. pr. & vb. n.
   {Qraspine}.] [OE. graspen; prob. akin to LG. grupsen, or to
   E. grope. Cf. {Grab}, {Grope}.]
   1. To seize and hold by clasping or embracing with the
    fingers or arms; to catch to take possession of.
    [1913 Webster]
 
       Thy hand is made to grasp a palmer's staff. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay hold of with the mind; to become thoroughly
    acquainted or conversant with; to comprehend.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grasp \Grasp\, v. i.
   To effect a grasp; to make the motion of grasping; to clutch;
   to struggle; to strive.
   [1913 Webster]
 
      As one that grasped And tugged for life and was by
      strength subdued.            --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {To grasp at}, to catch at; to try to seize; as, Alexander
    grasped at universal empire,
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grasp \Grasp\, n.
   1. A gripe or seizure of the hand; a seizure by embrace, or
    infolding in the arms. "The grasps of love." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Reach of the arms; hence, the power of seizing and
    holding; as, it was beyond his grasp.
    [1913 Webster]
 
   3. Forcible possession; hold.
    [1913 Webster]
 
       The whole space that's in the tyrant's grasp.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Wide-reaching power of intellect to comprehend subjects
    and hold them under survey.
    [1913 Webster]
 
       The foremost minds of the next . . . era were not,
       in power of grasp, equal to their predecessors. --Z.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. The handle of a sword or of an oar.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grasp
   n 1: understanding of the nature or meaning or quality or
      magnitude of something; "he has a good grasp of accounting
      practices" [syn: {appreciation}, {grasp}, {hold}]
   2: the limit of capability; "within the compass of education"
     [syn: {compass}, {range}, {reach}, {grasp}]
   3: an intellectual hold or understanding; "a good grip on French
     history"; "they kept a firm grip on the two top priorities";
     "he was in the grip of a powerful emotion"; "a terrible power
     had her in its grasp" [syn: {grip}, {grasp}]
   4: the act of grasping; "he released his clasp on my arm"; "he
     has a strong grip for an old man"; "she kept a firm hold on
     the railing" [syn: {clasp}, {clench}, {clutch}, {clutches},
     {grasp}, {grip}, {hold}]
   v 1: hold firmly [syn: {grasp}, {hold on}]
   2: get the meaning of something; "Do you comprehend the meaning
     of this letter?" [syn: {grok}, {get the picture},
     {comprehend}, {savvy}, {dig}, {grasp}, {compass},
     {apprehend}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 GRASP
     Graphic Animation System for Professionals
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top