ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get through

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get through-, *get through*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get through(phrv) ไปถึง, See also: มาถึง, Syn. come through, go through
get through(phrv) ผ่าน
get through to(phrv) ติดต่อกับ, See also: โทรศัพท์ติดต่อกับ, ใช้วิทยุติดต่อกับ, Syn. be through, come through, get through, put through
get through with(phrv) ทำเสร็จด้วย, See also: เสร็จด้วย, Syn. go through, take through

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've got to get through to Chicago.เราต้องบินไปให้ถึงชิคาโก Airplane! (1980)
How did you get through out there?ผ่านพวกนั้นมาได้ยังไง The Road Warrior (1981)
I tell you, Victor, there's some kind of new life down there trying to get through all that ice.ฉันบอกคุณวิคเตอร์ มีชนิดของชีวิตใหม่บางลงไปที่ นั่น พยายามที่จะได้ผ่านทุกน้ำแข็ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Excuse me, but I have to get through this labyrinth. Can you help me?โทษนะคะ ฉันจะต้องผ่านเข้าไปในเขาวงกตน่ะค่ะ คุณช่วยฉันได้มั๊ยคะ? Labyrinth (1986)
I wonder if anyone knows how to get through this labyrinth.สงสัยจริงว่ามีใครรู้เส้นทางในเขาวงกตบ้างนะ Labyrinth (1986)
Get through the labyrinth. Get through the labyrinth.ไปเขาวงกต ไปเขาวงกต Labyrinth (1986)
One thing for sure... she'll never get through the labyrinth.แต่ที่แน่ๆล่ะ เธอไม่มีทางออกไปจากเขาวงกตนี้ได้แน่ Labyrinth (1986)
Let's just get through this. Just get it over with.รีบทำให้เสร็จเถอะ ให้มันเสร็จๆไป Night of the Living Dead (1990)
They can't break through the door, but they can get through the glass.มันพังประตูเข้ามาไม่ได้ แต่มันพังกระจกเข้ามาได้ Night of the Living Dead (1990)
But it's gotta be hard enough to get through her breastplate into her heart.แต่มันต้องเป็นเรื่องยากพอที่จะได้รับผ่านเกราะของเธอเข้าไปในหัวใจของเธอ Pulp Fiction (1994)
How did you get through it?คุณผ่านมันมาได้ไงคะ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
We should just get through it quickly. I mean, there's no skill involved.เราควรรีบเล่นนะ ฉันหมายถึงไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรนี่ Jumanji (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get throughExcuse me. May I get through?
get throughHe could not get through his work, though the examination was near.
get throughHe was so fat that he couldn't get through the hole.
get throughHowever often I phone I can't get through.
get throughHow will they get through the cold winter in that tent?
get throughI don't think I can get through all this work by five.
get throughI don't think I shall get through all this work this afternoon.
get throughI don't think I will get through all this work this afternoon.
get throughIf I can get through with my exams, I'll take a long vacation.
get throughI have a lot of work to get through today.
get throughI have to get through with the work by tomorrow.
get throughI hope he will get through the exam.

Japanese-English: EDICT Dictionary
届く[とどく, todoku] (v5k, vi) (1) to reach; to arrive; to get through; to get at; (2) to be attentive; to pay attention; (3) to be delivered; to carry (e.g. sound); (P) #13,219 [Add to Longdo]
遣り熟す;遣りこなす[やりこなす, yarikonasu] (v5s, vt) (uk) to manage (to do successfully); to get through [Add to Longdo]
済ませる[すませる, sumaseru] (v1, vt) to finish; to make an end of; to get through with; to let end; (P) [Add to Longdo]
乗っ切る[のっきる, nokkiru] (v5r, vi) (arch) to overcome; to get through [Add to Longdo]
乗り切る[のりきる, norikiru] (v5r, vi) to weather; to get over; to tide over; to overcome; to get through; to ride across; to sail across [Add to Longdo]
通り抜ける[とおりぬける, toorinukeru] (v1, vi) to go through; to pass through; to get through; to cut across [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get through
   v 1: finish a task completely; "I finally got through this
      homework assignment" [syn: {get through}, {wrap up},
      {finish off}, {mop up}, {polish off}, {clear up}, {finish
      up}]
   2: spend or pass, as with boredom or in a pleasant manner; of
     time [syn: {while away}, {get through}]
   3: succeed in reaching a real or abstract destination after
     overcoming problems; "We finally got through the bureaucracy
     and could talk to the Minister" [syn: {get through}, {come
     through}]
   4: be in or establish communication with; "Our advertisements
     reach millions"; "He never contacted his children after he
     emigrated to Australia" [syn: {reach}, {get through}, {get
     hold of}, {contact}]
   5: become clear or enter one's consciousness or emotions; "It
     dawned on him that she had betrayed him"; "she was penetrated
     with sorrow" [syn: {click}, {get through}, {dawn}, {come
     home}, {get across}, {sink in}, {penetrate}, {fall into
     place}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top