ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prop

P R AA1 P   
178 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prop-, *prop*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
propofol (n ) a short-acting, intravenously administered hypnotic agent. Its' uses include the induction and maintenance of general anesthesia, sedation for mechanically ventilated adults, and procedural sedation. Propofol is also commonly used in veterinary medicine. Propofol is approved for use in more than 50 countries, and generic versions are available. Chemically, propofol is unrelated to barbiturates and has largely replaced sodium thiopental (Pentothal) for induction of anesthesia because recovery from propofol is more rapid and "clear" when compared with thiopental. Propofol is not considered an analgesic, so opioids such as fentanyl may be combined with propofol to alleviate pain. Propofol has been referred to as "milk of amnesia" (a play on words of milk of magnesia), because of the milk-like appearance of its intravenous preparation.

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Proptosis (n ) bulging eyes, protruding eyes
See also: S. exophthalmos,

English-Thai: Longdo Dictionary
propogate(misspelling ) เป็นคำผิดที่พบบ่อยของคำที่ถูกต้องคือ propagate
expropriation(n) การเวนคืน เช่น One of the greatest risks that infrastructure projects have faced in the past is that of expropriation by the host government.
counterpropaganda(n ) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., S. counter-propaganda

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prop[N] ไม้ค้ำยัน, Syn. post
prop[N] ผู้ค้ำจุน, See also: ผู้ที่ช่วยเหลือ, Syn. aid, assistance
prop[VT] ค้ำ, See also: ยัน, พยุง, ประคอง
prop[VT] สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, ค้ำจุน
propel[VT] ขับเคลื่อน, See also: ขับดัน, ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า, Syn. move, drive, impel
proper[ADJ] เหมาะสม, Syn. fit, just, fitting
proper[ADJ] ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ, Syn. cutomary, usual
proper[ADJ] ถูกต้อง
proper[ADJ] สมบูรณ์
proper[ADJ] ดีเยี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prop(พรอพ) vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ค้ำ n. ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,สิ่งหนุน,ผู้สนับสนุน, Syn. support
prop rootn. รากค้ำ,รากอากาศสำหรับค้ำจุนลำต้น
propaganda(พรอพพะแกน'ดะ) n. การโฆษณา,การเผยแพร่,การแพร่ข่าว
propagandise(พรอพพะแกน'ไดซ) vt.,vi. โฆษณา,เผยแพร่,แพร่ข่าว., See also: propagandism,propagandist n.,adj. propagandistic adj. propagandistically adv.
propagandize(พรอพพะแกน'ไดซ) vt.,vi. โฆษณา,เผยแพร่,แพร่ข่าว., See also: propagandism,propagandist n.,adj. propagandistic adj. propagandistically adv.
propagate(พรอพ'พะเกท) vt. เผยแพร่,แพร่พันธ์,แพร่ข่าว,เพิ่ม,เพิ่มทวี,ถ่ายทอด. vi. แพร่พันธุ์,เพิ่มทวี., See also: propagative adj. propagator n. propagatory,adj.
propagation(พรอพพะเก'เชิน) n. การเผยแพร่,การแพร่พันธ์,การแพร่ข่าว,การเพิ่มทวี,การถ่ายทอด.
propel(โพรเพล') vt. ขับดัน,ขับเคลื่อนที่,ทำให้ไปข้างหน้า,ลาก,ดุน, Syn. drive,compel
propellant(ไพรเลพ'เลินทฺ) n. ตัวขับเคลื่อน,ตัวผลักดัน,วัตถุระเบิดที่ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธหรือลูกกระสุน,น้ำมันเชื้อเพลิงทีใช้ขับเคลื่อนจรวด
propellent(โพรเพล'เลินทฺ) adj. ขับเคลื่อน,ผลักดัน n. = propellant (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
prop(n) ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,ผู้ค้ำจุน,ผู้อุดหนุน
prop(vt) สนับสนุน,ค้ำจุน,อุดหนุน,อุปถัมภ์
propaganda(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การเผยแพร่,การเผยแผ่
propagate(vt) โฆษณาชวนเชื่อ,เผยแพร่,เผยแผ่,ถ่ายทอด
propagation(n) การเผยแผ่,การเผยแพร่,การแพร่พันธุ์,การถ่ายทอด
propel(vi) ดุน,ลากจูง,ดัน,ขับเคลื่อน
propeller(n) ใบพัด,ใบจักร,เครื่องกระตุ้น
propensity(n) ความโน้มเอียง,ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว
proper(adj) เหมาะสม,สมควร,ถูกต้อง,ถูกกาลเทศะ
PROPER proper noun(n) วิสามานยนาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prop root; brace root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
propagandaการโฆษณาชวนเชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
propaganda novelนวนิยายโฆษณาชวนเชื่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
propagate๑. แผ่๒. แพร่ขยาย๓. แพร่พันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
propagated thrombusลิ่มเลือดแพร่ขยาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
propagationการแพร่กระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
propagation๑. การแผ่๒. การแพร่ขยาย๓. การแพร่พันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
propagationการเผยแพร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
propagationการขยายพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
propagationการเผยแพร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Propagandaโฆษณาชวนเชื่อ [TU Subject Heading]
Propagandaโฆษณาชวนเชื่อ [TU Subject Heading]
Propaganda, Chineseโฆษณาชวนเชื่อของจีน [TU Subject Heading]
Propaganda, Germanโฆษณาชวนเชื่อของเยอรมัน [TU Subject Heading]
Propaganda, Internationalโฆษณาชวนเชื่อระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Propeneโปรเพน [TU Subject Heading]
proper subsetสับเซตแท้ (เซตย่อยแท้), สับเซตใด ๆ ที่มีสมาชิกเหมือนกับสมาชิกของเซตเดิม แต่จำนวนสมาชิกของสับเซตแท้ไม่เท่ากับจำนวนสมาชิกของเซตเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
propertyสมบัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Propertyทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Propertyที่ดิน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prop.areaargument[ไทย] prop.areaargument
proper adjective (n ) คำคุณศัพท์เฉพาะ
property developerผู้จัดสรรอสังหาริมทรัพย์
prophet (n ) ศาสดาพยากรณ์, ตัวแทนที่พระเจ้าทรงเลือกเพื่อเป็นกระบอกเสียงของพระองค์บนแผ่นดินโลก
proposed (adj ) ที่วางแผนไว้แล้วสำหรับอนาคต
props (n ) อุปกรณ์ประกอบฉาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where's the propellers? For going under the water!รู้ไหมใบพัดมีไว้ทำไม เอาดำน้ำ The Great Dictator (1940)
Secretary of the Interior, Minister of Propaganda...รมต.มหาดไทย รมต.จิตวิทยาโฆษาณา The Great Dictator (1940)
Now, uh, coachman, what's your proposition?ตอนนี้เอ่อคนขับรถม้า, สิ่งที่เป็นข้อเสนอของคุณ หรือไม่ Pinocchio (1940)
This isn't at all your idea of a proposal, is it?นี่ไม่ใช่การขอเเต่งงาน อย่างที่คุณวาดภาพไว้เลยใช่มั้ยครับ Rebecca (1940)
He might be interested to hear your proposition.ผมว่าท่านคงสนใจฟังข้อเสนอของคุณ เอาสิ เล่าให้ท่านฟังเลย Rebecca (1940)
I have a proposition to make to all of you. I'm going to call for another vote.ผมมีข้อเสนอที่จะทำให้ทุกท่าน ฉันจะเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงอีก 12 Angry Men (1957)
- I propose that the king cut the ribbon...- I propose that the king cut the ribbon... The Ugly American (1963)
Their scientists are properly equipped.คิดเกี่ยวกับมัน Help! (1965)
You get some proper rope and you're all finished.ของแกแค่มีเชือกเหมาะๆ ก็เสร็จแหงแก๋ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I can't, I fear, I can't march properly on my own as an officer in the public eye.ฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน สายตาของประชาชน ไม่ได้เกลียดที่ How I Won the War (1967)
- Scored it. - You disfigured government property?วิธีที่คุณกล้าเสียโฉมทรัพย์สิน ของรัฐบาล? How I Won the War (1967)
No respect for the property of others?ไม่มีการเคารพทรัพย์สินของ ผู้อื่นหรือไม่ How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
propWhat with fresh air and proper exercise, he recovered from his illness quickly.
propWith most of the arts, if you don't get the basics down properly then it is difficult to acquire further skills.
propGood health consists of proper eating and moderate exercise.
propA severe typhoon has done much damage to property.
propI support his proposal with certain qualifications.
propHe doesn't have the ability to do the work properly.
propMarriage proposals flooded in.
propHe had the presumption to reject my proposal.
propThe whole school agreed to the proposal.
propThe final proposal will be announced sometime next week.
propHis proposal is out of the question.
propHere are the proposed agenda items for the meeting on January 28.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน[N] property tax, See also: house and land tax, Example: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น, Notes: (กฎหมาย)
งานมงคล[N] auspicious ceremony, See also: propitious ceremony, Example: พระสงฆ์ทำพิธีอาราธนาเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสงานมงคลต่างๆ
สมวัย[ADV] properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมอายุ, Example: หัวหน้าคนใหม่แต่งตัวได้สมวัยน่ามองมาก, Thai definition: อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแก่อายุ
คอนดอม[N] condom, See also: prophylactic, Syn. ถุงยางอนามัย, Example: ปัจจุบันเชื่อว่าคอนดอมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะใช้ป้องกันโรคเอดส์อย่างได้ผล, Count unit: อัน, Thai definition: ถุงหุ้มลึงค์ในการสังวาสเพื่อคุมกำเนิด, Notes: (อังกฤษ)
ตามอัตภาพ[ADV] on one's own, See also: properly, conventionally, Syn. พอเหมาะพอควร, Example: คนในชนบทจำนวนมากยังสามารถมีความเป็นอยู่สุขสบายตามอัตภาพ
เหมาะกับ[V] be appropriate, See also: proper, be compatible with, Syn. เหมาะสมกับ, Example: เครื่องมัดฟ่อนหญ้ามีราคาสูงมาก ไม่เหมาะกับเกษตรกรรายย่อย
แรงขับ[N] propulsion, See also: propelling
สมบัติ[N] property, Syn. ทรัพย์สิน, โภคทรัพย์, ทรัพย์สมบัติ
สรรพคุณ[N] properties
สัดส่วน[N] proportion, Syn. รูปทรง, รูปร่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: condominium ; condo   FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property   FR: saisir les avoirs
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
บัง[v.] (bang) EN: misappropriate ; embezzle   FR: détourner
เบียดบัง[v.] (bīetbang) EN: misappropriate ; embezzle   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROP    P R AA1 P
PROPP    P R AA1 P
PROPS    P R AA1 P S
PROPEL    P R AH0 P EH1 L
PROPPS    P R AA1 P S
PROPER    P R AA1 P ER0
PROPST    P R AA1 P S T
PROPES    P R OW1 P S
PROPOSE    P R AH0 P OW1 Z
PROPHET    P R AA1 F AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prop    (v) prˈɒp (p r o1 p)
props    (v) prˈɒps (p r o1 p s)
propel    (v) prˈəpˈɛl (p r @1 p e1 l)
proper    (j) prˈɒpər (p r o1 p @ r)
propane    (n) prˈoupɛɪn (p r ou1 p ei n)
propels    (v) prˈəpˈɛlz (p r @1 p e1 l z)
prophet    (n) prˈɒfɪt (p r o1 f i t)
propose    (v) prˈəpˈouz (p r @1 p ou1 z)
propped    (v) prˈɒpt (p r o1 p t)
properly    (a) prˈɒpəliː (p r o1 p @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资产[zī chǎn, ㄗ ㄔㄢˇ, / ] property; assets, #762 [Add to Longdo]
比例[bǐ lì, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ, ] proportion; scale, #1,234 [Add to Longdo]
财产[cái chǎn, ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ, / ] property, #2,556 [Add to Longdo]
[tuō, ㄊㄨㄛ, ] prop; support (for weight); rest (e.g. arm rest); thanks to; to hold in one's hand; to support in one's palm; to give; to base; to commit; to set, #2,694 [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] proper; should; suitable; appropriate, #2,863 [Add to Longdo]
产权[chǎn quán, ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] property right, #3,445 [Add to Longdo]
比重[bǐ zhòng, ㄅㄧˇ ㄓㄨㄥˋ, ] proportion; specific gravity, #4,013 [Add to Longdo]
库存[kù cún, ㄎㄨˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] property or cash held in reserve; stock, #4,022 [Add to Longdo]
特性[tè xìng, ㄊㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, ] property; characteristic, #4,336 [Add to Longdo]
物业[wù yè, ˋ ㄧㄝˋ, / ] Property, #4,386 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Propagandaministerium {n}ministry of information [Add to Longdo]
Propagandist {m}propagandist [Add to Longdo]
Propan {n}; Propangas {n}propane [Add to Longdo]
Propeller {m}propeller; propellor [Add to Longdo]
Propellerflügel {m}; Flügel {m}vane [Add to Longdo]
Propellermessflügel {m}propeller-type current meter [Add to Longdo]
Prophet {m}predictor [Add to Longdo]
Prophet {m} | Propheten {pl}seer | seers [Add to Longdo]
Prophet {m}; Weissager {m}prophet [Add to Longdo]
Prophetin {f} | Prophetinnen {pl}prophetess | prophetesses [Add to Longdo]
Prophezeiung {f} | Prophezeiungen {pl}augury | auguries [Add to Longdo]
Prophezeiung {f}presage [Add to Longdo]
Prophezeiung {f}; Voraussage {f}prediction [Add to Longdo]
Prophezeiung {f}; Weissagung {f} | Prophezeiungen {pl}; Weissagungen {pl}prophecy | prophecies [Add to Longdo]
Proportionalschrift {f}proportionally spaced font [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
avant-propos(n) |m| คำนำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
ごく一部;極一部[ごくいちぶ, gokuichibu] (exp) small fraction; small proportion [Add to Longdo]
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
そぐう[, soguu] (v5u,vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match [Add to Longdo]
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no,adj-na,n) appropriate; suitable; proper; fitting [Add to Longdo]
ちゃんと[, chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P) [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロパティ[ぷろぱてい, puropatei] property [Add to Longdo]
プロプライエタリ[ぷろぷらいえたり, puropuraietari] proprietary [Add to Longdo]
プロポーショナルスペーシング[ぷろぽーしょなるすぺーしんぐ, puropo-shonarusupe-shingu] proportional spacing [Add to Longdo]
プロポーション[ぷろぽーしょん, puropo-shon] proportionate width [Add to Longdo]
往復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] round-trip propagation time [Add to Longdo]
欧文ピッチ処理[おうぶんピッチしょり, oubun picchi shori] proportional spacing [Add to Longdo]
係数[けいすう, keisuu] coefficient, proportional constant [Add to Longdo]
私的[してき, shiteki] personal, private, proprietary [Add to Longdo]
真の部分要素[しんのぶぶんようそ, shinnobubunyouso] proper subelement [Add to Longdo]
真部分集合[しんぶぶんしゅうごう, shinbubunshuugou] proper subset [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
予言[よげん, yogen] Prophezeiung, Weissagung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prop \Prop\, n. [Akin to LG., D., & Dan. prop stopple, stopper,
   cork, Sw. propp, G. pfropf. See {Prop}, v.]
   That which sustains an incumbent weight; that on which
   anything rests or leans for support; a support; a stay; as, a
   prop for a building. "Two props of virtue." --Shak.
   [1913 Webster] Propaedeutic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prop \Prop\, n.
   A shell, used as a die. See {Props}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prop \Prop\, v. t. [imp. & p. p. {Propped}; p. pr. & vb. n.
   {Propping}.] [Akin to LG. & D. proppen to cram, stuff, thrust
   into, stop, G. pfropfen, Dan. proppe, Sw. proppa; of
   uncertain origin, cf. G. pfropfen to graft, fr. L. propago
   set, layer of a plant, slip, shoot. Cf. 3d. {Prop},
   {Propagate}.]
   To support, or prevent from falling, by placing something
   under or against; as, to prop up a fence or an old building;
   (Fig.) to sustain; to maintain; as, to prop a declining
   state. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Till the bright mountains prop the incumbent sky.
                          --Pope.
   [1913 Webster]
 
      For being not propp'd by ancestry.    --Shak.
   [1913 Webster]
 
      I prop myself upon those few supports that are left me.
                          --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prop
   n 1: a support placed beneath or against something to keep it
      from shaking or falling
   2: any movable articles or objects used on the set of a play or
     movie; "before every scene he ran down his checklist of
     props" [syn: {property}, {prop}]
   3: a propeller that rotates to push against air [syn: {airplane
     propeller}, {airscrew}, {prop}]
   v 1: support by placing against something solid or rigid; "shore
      and buttress an old building" [syn: {prop up}, {prop},
      {shore up}, {shore}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 prop /prɔp/
  1. chunk; clod; lump
  2. plug; electricplug; stopper

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 prop
  cork

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top