ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กรรมสิทธิ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรรมสิทธิ์-, *กรรมสิทธิ์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมสิทธิ์(n) ownership, See also: title, proprietary right, Syn. เจ้าของ, Example: ที่ดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของมิสซังโรมันคาทอลิก, Thai Definition: ความเป็นเจ้าของทรัพย์
กรรมสิทธิ์(n) copy-right, See also: exclusive right, Syn. ลิขสิทธิ์, Example: ผู้แต่งหนังสือมีกรรมสิทธิ์ในผลงานของตน, Thai Definition: สิทธิ์ทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สินอันได้แก่ สิทธิใช้สอย จำหน่าย ได้ดอกผล กับสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตน และสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
กรรมสิทธิ์รวม(n) mutual right of ownership, Example: เธอและเขาได้รับกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินผืนนี้, Thai Definition: กรรมสิทธิ์ของบุคคลหลายคนร่วมกันในทรัพย์สินอันใดอันหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรมสิทธิ์(กำมะสิด) น. ความเป็นเจ้าของทรัพย์
กรรมสิทธิ์สิทธิทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน ในอันที่จะใช้สอย จำหน่าย ได้ดอกผล ติดตามและเอาคืน รวมทั้งขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย.
กรรมสิทธิ์รวมน. กรรมสิทธิ์ของบุคคลหลายคนที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินร่วมกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ownershipกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal titleกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paramount titleกรรมสิทธิ์ที่เหนือกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possessory titleกรรมสิทธิ์ที่ได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-ownershipกรรมสิทธิ์รวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plenum dominium (L.)กรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute interestกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute titleกรรมสิทธิ์เด็ดขาด (ในที่ดิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fee simple; fee simple absolute in possessionกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในที่ดิน (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fee simple absolute in possession; fee simpleกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในที่ดิน (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ownershipกรรมสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ownershipกรรมสิทธิ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Foreign ownershipกรรมสิทธิ์ของต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Collective ownershipกรรมสิทธิ์รวม [เศรษฐศาสตร์]
Land ownershipกรรมสิทธิ์ที่ดิน [เศรษฐศาสตร์]
กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพย์, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ กรรมสิทธิ [คำที่มักเขียนผิด]
Foreign ownershipกรรมสิทธิ์ของต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Government ownershipกรรมสิทธิ์ของรัฐ [TU Subject Heading]
Stock ownershipกรรมสิทธิ์ในหุ้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Son.แต่ที่ที่ได้มาก้อเป็นที่กรรมสิทธิ์ Hero (1992)
Yes, thank you, Fulton.คุณเข้าไปถือกรรมสิทธิ์ถ้ำไม่ได้ ตราบที่เผ่าวาชาติยังตั้งรกรากอยู่ คุณอยากจะได้ขี้ยักษ์กองนั้น... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
600000 people were killed to get rights for people and then with strokes of the pen over the next 30years judges applied those rights to capital and property while stripping them from people.มีคนถึง 600, 000 คนต้องตายเพื่อเรียกร้องสิทธิให้ประชาชน แต่เพียงแค่ปลายปากกาตวัดไม่กี่ครั้งตลอด 30 ปีต่อมา ผู้พิพากษาก็ยกสิทธินี้ให้ทุนและกรรมสิทธิ์เอกชน The Corporation (2003)
It sounds like you're advocating private ownership of every square inch of the planet.ฟังดูเหมือนคุณสนับสนุนการแปรรูป ทุกตารางนิ้วบนโลกใบนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์เอกชน The Corporation (2003)
Every time they capture agene and isolate it these biotech companies they claim it as intellectual property.บริษัทไบโอเทคเหล่านี้ ก็จะอ้างกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่ารหัสพันธุกรรมของมะเร็งเต้านม The Corporation (2003)
First, transfer this house and the stocks to Ms. Jung's name.อย่างแรก โอนบ้านนี้ และหุ้นทั้งหมดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณจง Art of Seduction (2005)
That's odd. These land transfers they left behind.ประหลาด รายการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่พวกเขาทิ้งไว้ Bandidas (2006)
Apparently they hold the title on that parcel.เห็นชัดว่าพวกเขาถือกรรมสิทธิ์ที่ดินนั่น Seeds (2008)
Taking out some real estate insurance.ดึงเอาหลักประกันกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินออกมา Fun Town (2008)
Did you get my proposal on the Oswald property?นี่นายได้รับข้อเสนอ เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินของออสวอลด์หรือยัง Smite (2009)
The post has full veto authority over town policy, including eminent domain decisions.เขาให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โหวตลงคะเเนนเสียงฝ่ายปกครองเมือง การพิพากษากรรมสิทธิ์เหนือที่ดินเข้าด้วยกัน Potlatch (2009)
That's the property of one of our customers.คือมันเป็นกรรมสิทธิ์ของ ลูกค้าเจ้าของตู้ค่ะ Withdrawal (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมสิทธิ์[kammasit] (n) EN: right of ownership ; proprietary right ; title ; ownership
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย[kammasit tām kotmāi] (n, exp) EN: legal title
กรรมสิทธิ์รวม[kammasit rūam] (n, exp) EN: co-ownership ; joint ownership ; common property ; joint property
กรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน[kammasit rūam nai thīdin] (n, exp) EN: co-ownership of land
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน[kammasit nai thīdin] (n, exp) EN: land title

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquirement(n) สิทธิในการครอบครอง, See also: กรรมสิทธิ์
demesne(n) กรรมสิทธิ์ที่ดิน, See also: การครอบครองที่ดิน
perpetuity(n) กรรมสิทธิ์ตลอดชีพ
property(n) สิทธิครอบครอง, See also: กรรมสิทธิ์, Syn. belongings, assets
survivorship(n) กรรมสิทธิ์บนทรัพย์สินร่วมของผู้รอดชีวิต
title(n) กรรมสิทธิ์, See also: สิทธิครอบครอง, สิทธิการเป็นเจ้าของ, Syn. ownership, right

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน, ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienee(เอ' เลียนนี่, แอล' เยินนี) n. ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
alienor(เอ' เลียนเนอะ, แอล' เยินเนอะ) n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
co-own(โคนออน') vt. ร่วมดีกรรมสิทธิ์., See also: coowner n. ดูco-own coownership n. ดูco-own
commonable(คอม'มะนะเบิล) adj. ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อสาธารณประโยชน์, สาธารณะ, เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ร่วม, พอจะปล่อยเลี้ยงในที่สาธารณะได้
commoner(คอม'มะเนอะ) n. สามัญชน, สมาชิกสภาล่าง, นักศึกษา (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด) ที่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา, ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม
conveyance(คันเว'เอินซฺ) n. การขนส่ง, การนำ, การพา, ยานพาหนะ, เครื่องมือขนส่ง, การโอนทรัพย์สิน, การโอนกรรมสิทธิ์, Syn. transference, consignment
conveyancer(คันเว'เอินเซอะ) n. ผู้ขนส่ง, ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyancing(คันเว'เอินซิง) n. การโอนกรรมสิทธิ์
conveyer(คันเว'เออะ) n. ผู้ขนส่ง, ผู้รับส่ง, ผู้แสดงออก, ผู้นำไปบอก, ผู้โอนกรรมสิทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์, กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ
conveyancing(n) การโอนกรรมสิทธิ์
conveyer(n) ผู้ขนส่ง, ผู้รับส่ง, ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyor(n) ผู้ขนส่ง, ผู้รับส่ง, ผู้โอนกรรมสิทธิ์
freeholder(n) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
owner(n) เจ้าของ, ผู้มีกรรมสิทธิ์, ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ownership(n) กรรมสิทธิ์, ความเป็นเจ้าของ
property(n) ทรัพย์สมบัติ, คุณสมบัติ, กรรมสิทธิ์
proprietary(adj) ซึ่งมีเจ้าของ, ซึ่งจดทะเบียน, ซึ่งมีกรรมสิทธิ์
proprietor(n) เจ้าของ, ผู้มีกรรมสิทธิ์, ผู้ครอบครอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
good titleกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์
Title to Sharesกรรมสิทธิ์ในหุ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
所有権[shoyuuken] กรรมสิทธิ์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top