Search result for

belongings

(47 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belongings-, *belongings*, belonging
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belongings    [N] สมบัติส่วนตัว, Syn. possession

English-Thai: Nontri Dictionary
belongings(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hear you've lost all your belongings.ฉันได้ยินคุณได้สูญเสียทรัพย์สิน ของคุณทั้งหมด Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
"so he packed his few belongings and left the farmดังนั้น เขาจึงเก็บข้าวของที่มีอยู่น้อยนิด และจากไป The Princess Bride (1987)
They trundled their belongings into the city.อพยพมาตั้งบ้านเรือน Schindler's List (1993)
Then I will remove my belongings.งั้นตนจะไปขนของ Bicentennial Man (1999)
Your belongings have already been brought up.ทุกคนจะพบของที่นำมา ถูกยกขึ้นมาให้แล้ว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
People have abandoned their cars, grabbed their belongings and they are wading across the river illegally into Mexico.หลายคนสละรถ คว้าสมบัติส่วนตัว... ...เดินลุยน้ำข้ามประเทศเม็กซิโกอย่างผิดกฎหมาย The Day After Tomorrow (2004)
You haven't paid rent for months I'm taking your belongings the rent, rent...คุณยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าหลายเดือน ฉันจะเอาของของคุณไป ค่าเช่า... Paris ei yeonin (2004)
Ladies and gentlemen, please keep all your belongings with you at all times.โปรดทราบ - กรุณาเก็บสัมภาระของท่านไว้กับตัวตลอดเวลา The Constant Gardener (2005)
We know it's been a long night, so stow your belongings and take your seats as quickly as possible, we'll be under way.ท่านผู้โดยสารค่ะ เนื่องจากไฟล์ทล่าช้า กรุณานั่งที่ เพื่อเครื่องจะได้ออกโดยเร็ว ขอบคุณค่ะ Red Eye (2005)
Please take all your belongings with you.โปรดตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนลงจากรถ Train Man (2005)
Please don't forget your belongings on the trainโปรดอย่าลืมของมีค่า ไว้บนขบวนรถ Always - Sunset on Third Street (2005)
I really dislike it when people touch my belongings without permission.ฉันไม่ชอบเลยเวลาที่มีใครมาจับของๆฉัน โดยไม่ได้รับอนุญาต Bomui walcheu (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
belongingsAre these all your belongings?
belongingsBe sure to take all your belongings with you.
belongingsBrian left his belongings behind.
belongingsI'd like to put my belongings away.
belongingsMay I leave my belongings on the bus?
belongingsPut your name on all your belongings.
belongingsThey are all my personal belongings.
belongingsThey robbed the man of all his belongings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวของ    [N] things, See also: belongings, goods, Syn. เครื่องใช้, ของ, สิ่งของ, ข้าวของเครื่องใช้, ของใช้, Example: อย่าทิ้งข้าวของไว้เกลื่อนกลาดอย่างนี้ มันไม่สะอาดตาเลย, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: สิ่งของต่างๆ มีทั้งเครื่องใช้เครื่องประดับ เป็นต้น
ข้าวของสัมภาระ    [N] belongings, See also: stuff, materials, Syn. ข้าวของเครื่องใช้, Example: รถสองแถวสีแดงวันนี้บรรทุกผู้โดยสารและข้าวของสัมภาระอื่นๆ เนืองแน่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลอง-[pref.] (chaløng-) EN: [royal belongings]   
ข้าวของ[n.] (khāokhøng) EN: things ; belongings ; goods   FR: affaires [fpl] ; effets [mpl]
ข้าวของสัมภาระ[n. exp.] (khāokhøng sampāra) EN: belongings ; stuff ; materials   
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ของใช้ส่วนตัว[n. exp.] (khøngchai suantūa) EN: personal belongings ; personal effects   FR: affaires personnelles [fpl] ; effets personnels [mpl]
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
ทรัพย์[n.] (sap) EN: things ; effects ; belongings   FR: choses [mpl] ; affaires [fpl] ; effets [mpl]
สิน-[pref.] (sin-) EN: property ; belongings ; money ; wealth   FR: richesse [f] ; biens [mpl] ; propriété [f]
สิ่งของ[n.] (singkhøng) EN: thing ; article ; matter ; belongings; stuff   FR: chose [f] ; objet [m] ; substance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BELONGINGS    B AH0 L AO1 NG IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belongings    (n) (b i1 l o1 ng i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
家財[かざい, kazai] (n) (1) household belongings; household goods; (2) family fortune; family assets; (P) [Add to Longdo]
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps [Add to Longdo]
帰国セール[きこくセール, kikoku se-ru] (n) sale of one's belongings before returning to one's country; sayonara sale [Add to Longdo]
持ち物検査[もちものけんさ, mochimonokensa] (n) checking the personal belongings with someone for items against regulation (e.g. at school, airports, etc.) [Add to Longdo]
手回り[てまわり, temawari] (n) at hand; personal effects or belongings [Add to Longdo]
手回り品[てまわりひん, temawarihin] (n) personal effects or belongings [Add to Longdo]
所持品[しょじひん, shojihin] (n) things at hand; personal belongings [Add to Longdo]
身の回り(P);身のまわり[みのまわり, minomawari] (n) one's personal belongings; one's vicinity; one's daily life; everyday necessities; (P) [Add to Longdo]
赤裸[あかはだか;せきら, akahadaka ; sekira] (adj-na,n,adj-no) (1) stark naked; nakedness; nudity; (2) stripped of all belongings; without a penny; (n) (3) (obsc) (See 裸麦) rye [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所有物[suǒ yǒu wù, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ˋ, ] belongings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belongings
   n 1: something owned; any tangible or intangible possession that
      is owned by someone; "that hat is my property"; "he is a
      man of property"; [syn: {property}, {belongings},
      {holding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top