ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attribute

AH0 T R IH1 B Y UW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attribute-, *attribute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attribute(n) คุณลักษณะ, See also: คุณสมบัติ, Syn. quality, property, characteristic
attribute(vt) ถือว่าเป็นของ, See also: ถือว่า, ให้เหตุผลว่าเป็น, Syn. credit, accredit
attribute to(phrv) พิจารณาว่าเขียนโดย, See also: น่าจะมาจาก, คิดว่าเขียนโดย, คิดว่าเป็นของ, Syn. ascribe to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า, ถือเอา, อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider, quality ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ archive แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ read only แฟ้มที่ไม่แสดงตัว hidden และแฟ้มระบบ system หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล

English-Thai: Nontri Dictionary
attribute(n) คุณลักษณะ, คุณสมบัติ
attribute(vt) เชื่อว่ามี, อ้างว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attributeลักษณะประจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
attributeลักษณะเฉพาะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
attributeคุณลักษณะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attributeคุณลักษณะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attributeลักษณะประจำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attributeลักษณะประจำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
attribute controlการควบคุมตามลักษณะประจำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
attribute enumerationการแจงนับตามลักษณะประจำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
attribute grammarไวยากรณ์เชิงลักษณะประจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attributeลักษณะประจำ [Assistive Technology]
Attributesลักษณะ, Example: ลักษณะต่าง ๆ ทางประชากร เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้ Jumanji (1995)
Scientists attribute this water shortage to the lack of rainfall the last two years.นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าน้ำขาดแคลน เป็นเพราะฝนแล้งมากว่า2ปี V for Vendetta (2005)
It's an attribute I value above all others, but I wonder... is it the cause you believe in or the man?มันเป็นคุณสมบัติที่ผมตีค่าสูงกว่าอย่างอื่น แต่ผมเกรงว่า นี่เป็นสาเหตุ Going Under (2008)
But you have nine out of 10 of the necessary attributes on my checklist.แต่คุณไม่มีคุณสมบัติ9ใน10\ ในลิสท์ของฉัน The Ugly Truth (2009)
WE CAN'T NECESSARILY ATTRIBUTE THAT TO OUR UNSUB.ก็ใช่ แต่มีนักวางเพลิงแค่ 7 เปอร์เซนต์ที่ใช้ไม้ขีดคู่กับน้ำมัน House on Fire (2009)
But we can't attribute it to any one of our enemies.โดยที่เรา ไม่ต้องทำมันกับ คู่อริของเรา Pilot (2010)
How can you attribute all of those to the same offender?คุณพิจารณายังไงว่าทั้ง 12 คนนั่น ถูกลักพาโดยผู้ต้องหาคนเดียวกัน Into the Woods (2010)
I'll just attribute this to your drinking problem.ไม่เป็นไร ขี้เมาก็อย่างนี้ล่ะ Horrible Bosses (2011)
You know, it looks like there are 5 different reported incidents that we might be able to attribute to this unsub.รู้ไหม ดูเหมือนว่า มีรายงานคดีที่ต่างกัน 5 เหตุการณ์ ที่อาจจะทำให้เรา เชื่อได้ว่าเป็นคนร้ายคนนี้ Hope (2011)
And it is for these attributes we've ridden from Texas to Tennessee to parley with you now.นี่เป็นเหตุผลที่เราต้องขี่ม้ามาจากเท็กซัส มาที่เทนเนสซีเพื่อเจรจากับคุณ Django Unchained (2012)
To what would you attribute this great success?คุณจะให้เหตุผลสำหรับความสำเร็จนี้ยังไง The Kiss (2012)
My father attributes two of his divorces to the demands of Voulez.พ่อของฉันอ้างว่า การหย่าร้าง 2 ครั้งของท่าน มาจากการทำ วูเล่ซ์ Sin (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attributeA high household savings rate in Japan is attributed, among other things, to people's desire to save money to buy a home.
attributeHe attributed everything to himself.
attributeHe attributed his failure to bad luck.
attributeHe attributed his failure to her miss guidance.
attributeHe attributed his success to good luck.
attributeHe attributed his success to hard work.
attributeHe attributed the accident to the bad weather.
attributeHe attributes his success to good luck.
attributeHe attributes his success to his hard work.
attributeHe had all the attributes of a leader.
attributeHe often attributes his success to his wife.
attributeHis good health is attributed to getting plenty of sleep.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจกัลยาณี[benjakanlayānī] (n) EN: the five attributes of a beautiful woman
เบญจขันธ์[benjakhan] (n) EN: the five attributes of life
คุณลักษณะ[khunnalaksana] (n) EN: characteristic ; property ; quality ; nature ; performance ; attribute  FR: qualité [ f ] ; aptitude [ f ] ; caractéristique [ f ]
คุณสมบัติ[khunnasombat] (n) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait  FR: qualité [ f ] ; propriété [ f ] ; caractéristique [ f ] ; trait [ m ]
ลักษณะ[laksana] (x) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style  FR: caractéristique [ f ] ; propriété [ f ] ; attribut [ m ] ; trait [ m ] ; particularité [ f ] ; qualité [ f ] ; nature [ f ] ; apparence [ f ] ; forme [ f ] ; caractère [ m ] ; air [ m ] ; acabit [ m ]
เหมา[mao] (v) EN: charge ; allege ; attribute
สมบัติ[sombat] (n) EN: property ; quality ; attribute ; characteristic ; feature ; hallmark  FR: propriété [ f ] ; caractéristique [ f ] ; attribut [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ATTRIBUTE AH0 T R IH1 B Y UW2 T
ATTRIBUTED AH0 T R IH1 B Y AH0 T AH0 D
ATTRIBUTES AH0 T R IH1 B Y UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attribute (n) ˈætrɪbjuːt (a1 t r i b y uu t)
attribute (v) ˈətrˈɪbjuːt (@1 t r i1 b y uu t)
attributed (v) ˈətrˈɪbjuːtɪd (@1 t r i1 b y uu t i d)
attributes (n) ˈætrɪbjuːts (a1 t r i b y uu t s)
attributes (v) ˈətrˈɪbjuːts (@1 t r i1 b y uu t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
属性[shǔ xìng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] attribute; property #6,215 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attribut { n } | Attribute { pl }attribute | attributes [Add to Longdo]
Attributaktualisierung { f }attribute update [Add to Longdo]
Attributbyte { n }attribute byte [Add to Longdo]
Attributenprüfung { f }attribute gage [Add to Longdo]
Attributkennzeichen { n }attribute identifier [Add to Longdo]
Attributmodifikation { f }attribute modification [Add to Longdo]
Attributverwendung { f }attribute use [Add to Longdo]
Attributzeichen { n }attribute sign [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
属性[ぞくせい, zokusei] (n) attribute; property; context #5,414 [Add to Longdo]
アーカイブ属性[アーカイブぞくせい, a-kaibu zokusei] (n) { comp } archive attribute [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] (n) { comp } activity attributes [Add to Longdo]
アトリビュート[atoribyu-to] (n) attribute [Add to Longdo]
セグメント属性[セグメントぞくせい, segumento zokusei] (n) { comp } segment attributes [Add to Longdo]
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] (n) { comp } data attribute [Add to Longdo]
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] (n) { comp } fixed file attributes [Add to Longdo]
ファイル属性[ファイルぞくせい, fairu zokusei] (n) { comp } file attributes [Add to Longdo]
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] (n) { comp } file attribute conflict condition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute [Add to Longdo]
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes [Add to Longdo]
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] data attribute [Add to Longdo]
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes [Add to Longdo]
ファイル属性[ファイルぞくせい, fairu zokusei] file attributes [Add to Longdo]
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition [Add to Longdo]
一般属性[いっぱんぞくせい, ippanzokusei] general-attribute [Add to Longdo]
基本要素属性[きほんようそぞくせい, kihonyousozokusei] primitive attribute [Add to Longdo]
記法属性[きほうぞくせい, kihouzokusei] notation attribute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attribute \At"tri*bute\, n. [L. attributum.]
   1. That which is attributed; a quality which is considered as
    belonging to, or inherent in, a person or thing; an
    essential or necessary property or characteristic.
    [1913 Webster]
 
       But mercy is above this sceptered away; . . .
       It is an attribute to God himself.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Reputation. [Poetic]            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Paint. & Sculp.) A conventional symbol of office,
    character, or identity, added to any particular figure;
    as, a club is the attribute of Hercules.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gram.) Quality, etc., denoted by an attributive; an
    attributive adjunct or adjective.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attribute \At*trib"ute\ ([a^]t"tr[i^]*b[=u]t), v. t. [imp. & p.
   p. {Attributed}; p. pr. & vb. n. {Attributing}.] [L.
   attributus, p. p. of attribuere; ad + tribuere to bestow. See
   {Tribute}.]
   To ascribe; to consider (something) as due or appropriate
   (to); to refer, as an effect to a cause; to impute; to
   assign; to consider as belonging (to).
   [1913 Webster]
 
      We attribute nothing to God that hath any repugnancy or
      contradiction in it.           --Abp.
                          Tillotson.
   [1913 Webster]
 
      The merit of service is seldom attributed to the true
      and exact performer.           --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Ascribe}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attribute
   n 1: a construct whereby objects or individuals can be
      distinguished; "self-confidence is not an endearing
      property" [syn: {property}, {attribute}, {dimension}]
   2: an abstraction belonging to or characteristic of an entity
   v 1: attribute or credit to; "We attributed this quotation to
      Shakespeare"; "People impute great cleverness to cats"
      [syn: {impute}, {ascribe}, {assign}, {attribute}]
   2: decide as to where something belongs in a scheme; "The
     biologist assigned the mushroom to the proper class" [syn:
     {assign}, {attribute}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Attribute /atriːbuːtə/ 
  attributes

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top