ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assets

AE1 S EH2 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assets-, *assets*, asset
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
current assetsn. ทรัพย์สินที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assetsสินทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assets and liabilitiesสินทรัพย์และหนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assets, fixedสินทรัพย์ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assets (Accounting)การบัญชีสินทรัพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why didn't you list that among our assets in the first place?ทำไมไม่จดรายการทรัพย์สินของกองกำลังไว้เป็นอย่างแรกเลยล่ะ The Princess Bride (1987)
His assets frozen, the venue chosen Is the ends of the earth, whoopee!เขาจะต้องแข็งตาย สถานที่ของเขาได้ถูกเลือกแล้ว ใช่สุดขอบโลกมั้ยนะ วู้ปี้ ไกลๆ เลย Aladdin (1992)
But with the assets in this room, the guy is good as god.ด้วยความสามารถของทุกคนในห้องนี้ แจ็คกอลเสร็จแน่ The Jackal (1997)
listen, 95 percent or some percent huge percentage of the business community are honest and uh, reveal all their assets got compensation programs that are balanced.ความจริงแล้ว 95% หรือหลาย ๆ เปอร์เซ็นต์ของชุมชนธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์ The Corporation (2003)
What this will mean is the dissolution of the Union Oil Company of California the sale of its assets under careful court orders to others who will carry on in the public interest.การยุบบรรษัทยูเนียนออยล์แห่งแคลิฟอร์เนีย นำทรัพย์สินของบรรษัทมาขายอย่างรอบคอบภายใต้คำสั่งศาล ขายให้แก่คนอื่นที่จะประกอบการเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน The Corporation (2003)
Damn it, Bill, they're bush league. We've got assets those cowboys can only salivate over.ช่วยทหารตกน้ำ แต่การลอบสังหารประธานาธิปดีเนี่ยนะ Yankee White (2003)
And once I've finished, another life has been summed up - assets and debts tallied, then zeroed out.และเมื่อผมจัดการเสร็จ อีกชีวิตนึงก็จบลง สมบัติและหนี้สินเท่ากัน ก็เจ๊ากันไป Shall We Dance (2004)
Find out what local assets we have in place there.ลองหาดูว่า เรามีอะไรที่นั่น ที่จะสามารถใช้ได้บ้าง The Bourne Supremacy (2004)
Hand over all your assets in BuYeo and leave.ยกทรัพย์สินในพูยอให้ข้าแล้วไปซะ Episode #1.8 (2006)
He helped me prepare a living trust that gives you control of all my assets in the event of my death or... certain other situations.เขาช่วยฉันจัดเตรียมกองทุนเลี้ยงชีพ ที่จะช่วยเธอคุมทรัพย์สินฉันได้ ถ้าเกิดฉันตายหรือ... เกิดมีสถานการณ์อะไรสักอย่าง Left Turn Ahead (2007)
You keep your assets in cash.ทรัพย์สินที่มีก็เป็นเงินสดหมด An Inconvenient Lie (2007)
Turns out all our assets are actually in Tucker's company's name.ต้องจัดการทรัพย์สมบัติที่จริง ๆ แล้ว อยู่ในชื่อบริษัทของทัคเกอร์อีก The Nanny Diaries (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assetsEvaluate the assets of a company.
assetsIn my opinion, we need to diversify our assets.
assetsNara is rich in National Treasures and Important Cultural Assets.
assetsShareholders voted to liquidate the company's assets.
assetsWhat's included under assets?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรัพย์สมบัติ(n) property, See also: assets, wealth, possessions, , Syn. สมบัติ, ทรัพย์สิน, เงินทอง, สินทรัพย์, ของมีค่า, Example: ทรัพย์สมบัติของคุณยายมีมากมาย อาทิเช่น ที่ดิน บ้าน และเครื่องเพชร, Count Unit: อย่าง, ประเภท, Thai Definition: ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บุญนิธิ(n) wealth, See also: assets, Thai Definition: ขุมทรัพย์ คือ บุญ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัดทรัพย์[āyat sap] (v, exp) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish  FR: saisir les biens
เงินตาย[ngoen tāi] (n, exp) EN: money out of circulation ; unused money ; hoarded money ; frozen assets  FR: ancienne monnaie [f]
เงินทอง[ngoenthøng] (n) EN: money ; wealth ; assets  FR: argent [m]
เงินทุน[ngoenthun] (n) EN: capital ; funds ; assets  FR: capital [m] ; fonds [mpl]
พิภพ[phiphop] (n) EN: treasure ; assets ; riches ; wealth
พิภพ[phiphop] (n) EN: treasure ; wealth ; assets
เปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัว[poētphoēi sapsin suantūa] (v, exp) EN: disclose personal assets
ทรัพย์[sap] (n) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money  FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl]
ทรัพยากร[sapphayākøn] (n) EN: ressource ; ressources ; material resource ; resource property ; property ; assets ; resort ; means ; course; device  FR: ressources [fpl]
ทรัพย์สิน[sapsin] (n) EN: assets ; capital ; property ; possessions ; wealth  FR: actif [m] ; biens [mpl] ; propriété [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSETS AE1 S EH2 T S
ASSETS' AE1 S EH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assets (n) ˈæsɛts (a1 s e t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlagenberechtigung {f}assets authorization [Add to Longdo]
Anlagenbereich {m}assets area [Add to Longdo]
Anlagenbuchhaltung {f}assets accounting [Add to Longdo]
Anlagenbuchhaltungsbeleg {m}assets accounting voucher [Add to Longdo]
Anlagenbuchhaltungssystem {n}assets accounting system [Add to Longdo]
Anlagenjournal {n}assets daily ledger [Add to Longdo]
Anlagenkarte {f}assets card [Add to Longdo]
Anlagenkonto {n}assets account [Add to Longdo]
Anlagenkurztext {m}assets summary [Add to Longdo]
Anlagensatz {m}assets record [Add to Longdo]
Anlagenschlüssel {m}assets code [Add to Longdo]
Anlagenspiegel {m}assets analysis [Add to Longdo]
Anlagenverwaltung {f}; Anlagenwertführung {f}assets management [Add to Longdo]
Vor- und Nachteile {pl}assets and drawbacks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リスク資産[リスクしさん, risuku shisan] (n) risk asset; risk assets [Add to Longdo]
圧接[あっせつ, assetsu] (n) pressure welding [Add to Longdo]
圧雪[あっせつ, assetsu] (n) compacted snow [Add to Longdo]
家財[かざい, kazai] (n) (1) household belongings; household goods; (2) family fortune; family assets; (P) [Add to Longdo]
貨物[かもつ(P);かぶつ, kamotsu (P); kabutsu] (n) (1) cargo; freight; (2) money or assets; (P) [Add to Longdo]
含み資産[ふくみしさん, fukumishisan] (n) hidden assets [Add to Longdo]
固定資産[こていしさん, koteishisan] (n) fixed assets; (P) [Add to Longdo]
固定資産税[こていしさんぜい, koteishisanzei] (n) real estate tax; fixed assets tax; property tax; rates [Add to Longdo]
債権保全[さいけんほぜん, saikenhozen] (n) credit protection (by seizing assets in anticipation of a default); preventive attachment [Add to Longdo]
在外資産[ざいがいしさん, zaigaishisan] (n) foreign assets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assets \As"sets\, n. pl. [OF. asez enough, F. assez, fr. L. ad +
   satis, akin to Gr. ? enough, Goth. saps full. Cf. {Assai},
   {Satisfy}.]
   1. (Law)
    (a) Property of a deceased person, subject by law to the
      payment of his debts and legacies; -- called assets
      because sufficient to render the executor or
      administrator liable to the creditors and legatees, so
      far as such goods or estate may extend. --Story.
      --Blackstone.
    (b) Effects of an insolvent debtor or bankrupt, applicable
      to the payment of debts.
      [1913 Webster]
 
   2. The entire property of all sorts, belonging to a person, a
    corporation, or an estate; as, the assets of a merchant or
    a trading association; -- opposed to {liabilities}.
    [1913 Webster]
 
   Note: In balancing accounts the assets are put on the Cr.
      side and the debts on the Dr. side.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assets
   n 1: anything of material value or usefulness that is owned by a
      person or company

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top