Search result for

treasure

(105 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treasure-, *treasure*
English-Thai: Longdo Dictionary
treasurer(n) เหรัญญิก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treasure[N] สมบัติ, See also: ทรัพย์สิน, ทรัพย์สมบัติ
treasure[N] ของมีค่า, See also: เพชรพลอย, ของสูงค่า
treasure[VT] รัก, See also: ถนอม, รักใคร่, ทะนุถนอม
treasure[VT] ตีค่าสูง, See also: เห็นคุณค่า, เชิดชูบูชา
treasurer[N] เหรัญญิก
treasurer[N] ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติ
treasurership[N] เหรัญญิก
treasure-trove[N] ทรัพย์สินมีค่าที่ขุดพบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
treasure(เทรช'เ?อะ) n. ทรัพย์สมบัติ,ของมีค่า,ขุมทรัพย์,สิ่งที่ล้ำค่า,บุคคลที่มีคุณค่าสูง. vt. สงวนไว้เป็นของล้ำค่า,ตราตรึงอยู่ในความทรงจำด้วยความรัก,เก็บรักษาไว้,สะสม., See also: treasurable adj., Syn. treasury,riches,cherish,va
treasure shipn. เรือขนทองหรือของล้ำค่า
treasurer(เทรช'เ?อะเรอะ) n. ผู้รักษาทรัพย์สมบัติ,เหรัญญิก -Phr. (Lord High Treasurer เสนาบดีฝ่ายการคลัง,ขุนคลัง,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง), See also: treasurership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
treasure(n) ทรัพย์สมบัติ,ขุมทรัพย์,คนรัก
treasure(vt) สะสมไว้,สงวนไว้,เก็บรักษาไว้
treasurer(n) เหรัญญิก,เจ้าพนักงานเก็บเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treasure-troveขุมทรัพย์ที่ฝังซ่อนไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treasurerเหรัญญิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, my treasure!ตายแล้ว สมบัติของข้า Portrait of a Beauty (2008)
You have an eye for treasure!เจ้านี่ตาถึงจริงๆ Portrait of a Beauty (2008)
To me you're a valuable treasure.สำหรับข้า เจ้าคือสมบัติล้ำค่า Iljimae (2008)
A treasure that is second to none.สมบัติที่ไม่เป็นรองใคร Iljimae (2008)
You are my treasure.เจ้าคือสมบัติของข้า Iljimae (2008)
A treasure that is second to none.สมบัติที่ไม่เป็รองใคร Iljimae (2008)
She treasured him more than her own life.เธอรักษาเขามากกว่าชีวิตของเธอเอง Heartbreak Library (2008)
But their treasure wasn't gold. It was knowledge.แต่สมบัติของพวกเขาไม่ใช่ทอง มันเป็นความรุ้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Knowledge was their treasure.ความรู้คือขุมทรัพย์ของพวกเขา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Southwest end of Treasure Island.สุดเขตตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่เกาะมหาสมบัติ Inkheart (2008)
Reading out treasure?อ่านเอาสมบัติออกมาเหรอ Inkheart (2008)
"Kasim gazed upon the treasures within the cave."กาซิมจ้องมองกองสมบัติที่อยู่ในถ้ำ Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
treasureA lot of treasure was brought over to this country.
treasureBorn on 2006 Feb 23, at 2730g, our family's treasure.
treasureEveryone has his own treasure.
treasureFew treasures are worth as much as a friend.
treasureFew treasures are worth as much as a friend who is wise and helpful.
treasureHe admitted that he had stolen the treasure.
treasureI'll treasure it.
treasureI'll treasure your kind words.
treasureI saw the treasures of the British Museum.
treasureIt happened that he found the treasure.
treasureIt isn't known where the treasures were hidden.
treasureIt is rumoured there are treasures hidden there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งหวงแหน[N] treasure, Syn. ของหวงแหน
กรุสมบัติ[N] treasure, See also: wealth, fortune, Example: เจ้าหน้าที่โบราณคดีพบกรุสมบัติโบราณอายุหลายร้อยปีในอุโมงค์ลึก, Thai definition: ที่เก็บสมบัติ
ขุมสมบัติ[N] treasure trove, See also: cache, financial resources, trove, Syn. ขุมทรัพย์, กรุสมบัติ, Example: ยังมีคนไทยกลุ่มเล็กๆ ที่ยังเชื่อตามคำบอกเล่าเรื่องลายแทงขุมสมบัติ
ขุมทรัพย์[N] treasure, Syn. ขุมสมบัติ, กรุสมบัติ, Example: ในนิทาน คนดีมักจะได้พบขุมทรัพย์โดยบังเอิญ, Count unit: ขุม, Thai definition: แหล่งที่มีทรัพย์สินมากมายหรือเป็นที่รวมทรัพย์สิน
พิภพ[N] treasure, See also: wealth, assets, Syn. ทรัพย์, สมบัติ
กรมธนารักษ์[N] Treasury Department, See also: Treasure Department, Count unit: กรม
ของล้ำค่า[N] valuables, See also: treasure, Syn. ของยิ่งค่า
เหรัญญิก[N] treasurer, Syn. ผู้เก็บเงิน, ผู้รักษาเงิน, Example: เธอมีหน้าที่เป็นเหรัญญิกของสมาคมศิษย์เก่าที่โรงเรียน, Thai definition: ตำแหน่งกรรมการเจ้าหน้าที่ของสมาคมเป็นต้น ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน
ขุม[N] treasure, See also: source, accumulation, collection, Example: หนังสือเล่มนี้นับเป็นขุมแห่งวิชาความรู้ทางด้านไทยวิทยาอันวิเศษสุดที่จะได้ในทศวรรษนี้, Count unit: ขุม, Thai definition: แหล่งที่เกิดที่เก็บ
หวงก้าง[V] treasure zealously, See also: prevent others from enjoying something that does not belong to himself, be possessive, Syn. กันท่า, Example: ทั้งๆ ที่ไม่ใช่สมบัติของเขาเขาก็ยังอดหวงก้างไม่ได้, Thai definition: กันท่าคนอื่น, หวงในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหรัญญิก[n.] (hēranyik) EN: treasurer   FR: trésorier [m]
ขุมทรัพย์[n.] (khumsap) EN: treasure ; buried treasure ; trove   FR: trésor [m]
แหน[v.] (naē) EN: treasure ; keep for oneself ; hold onto   FR: garder pour soi
นักล่าสมบัติ[n. exp.] (naklā sombat) EN: treasure hunter   FR: chasseur de trésor [m]
นิธิ[n.] (nithi) EN: treasure   FR: richesse [f] ; trésor [m]
พิภพ[n.] (phiphop) EN: treasure ; assets ; riches ; wealth   
พิภพ[n.] (phiphop) EN: treasure ; wealth ; assets   
ผู้จัดการการเงิน[n. exp.] (phūjatkān kānngoen) EN: treasurer ; finance manager   FR: directeur financier [m]
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money   FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl]
ทรัพย์นอกพาณิชย์[n.] (sapnøkphānit) EN: things outside commerce ; public treasures ; public property   

CMU English Pronouncing Dictionary
TREASURE    T R EH1 ZH ER0
TREASURED    T R EH1 ZH ER0 D
TREASURER    T R EH1 ZH ER0 ER0
TREASURES    T R EH1 ZH ER0 Z
TREASURERS    T R EH1 ZH ER0 ER0 Z
TREASURER'S    T R EH1 ZH ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treasure    (v) (t r e1 zh @ r)
treasured    (v) (t r e1 zh @ d)
treasurer    (n) (t r e1 zh @ r @ r)
treasures    (v) (t r e1 zh @ z)
treasurers    (n) (t r e1 zh @ r @ z)
treasure-house    (n) - (t r e1 zh @ - h au s)
treasure-trove    (n) - (t r e1 zh @ - t r ou v)
treasure-houses    (n) - (t r e1 zh @ - h au z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fundgrube {f}treasure chest [Add to Longdo]
Schatz {m} | Schätze {pl}treasure | treasures [Add to Longdo]
Schatzfund {m} | Schatzfunde {pl}treasure trove | treasure troves [Add to Longdo]
Schatzgräber {m} | Schatzgräber {pl}treasure seeker | treasure seekers [Add to Longdo]
Schatzsuche {f} | auf Schatzsuche gehentreasure hunt | to go on a treasure hunt [Add to Longdo]
Schatzsucher {m}treasure hunter; treasure seeker [Add to Longdo]
Schatztruhe {f}treasure chest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お宝;御宝[おたから, otakara] (n,adj-no) (1) (pol) (See 宝) treasure; (2) (See 宝船) picture of a treasure ship; (3) money; cash [Add to Longdo]
とらの子;虎の子[とらのこ, toranoko] (n) (1) tiger cub; (2) treasure (as it is said that tigers treasure their young) [Add to Longdo]
トレジャー[, toreja-] (n) treasure; (P) [Add to Longdo]
トレジャーハンター[, toreja-hanta-] (n) treasure hunter [Add to Longdo]
愛玩物[あいがんぶつ, aiganbutsu] (n) prized or treasured object [Add to Longdo]
愛蔵[あいぞう, aizou] (n,adj-no,vs) treasured; cherished [Add to Longdo]
旭日小綬章[きょくじつしょうじゅしょう, kyokujitsushoujushou] (n) Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette [Add to Longdo]
遺愛[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured [Add to Longdo]
会計[かいけい, kaikei] (n,adj-no) account; finance; accountant; treasurer; paymaster; reckoning; bill; (P) [Add to Longdo]
会計官[かいけいかん, kaikeikan] (n) accountant; treasurer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宝贝[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character, #1,712 [Add to Longdo]
珍惜[zhēn xī, ㄓㄣ ㄒㄧ, ] treasure; value; cherish, #2,376 [Add to Longdo]
宝物[bǎo wù, ㄅㄠˇ ˋ, / ] treasure, #17,570 [Add to Longdo]
财长[cái zhǎng, ㄘㄞˊ ㄓㄤˇ, / ] treasurer; head of finances; minister of finance, #18,656 [Add to Longdo]
宝库[bǎo kù, ㄅㄠˇ ㄎㄨˋ, / ] treasure-house, #24,491 [Add to Longdo]
寻宝[xún bǎo, ㄒㄩㄣˊ ㄅㄠˇ, / ] treasure hunt, #30,989 [Add to Longdo]
宝书[bǎo shū, ㄅㄠˇ ㄕㄨ, / ] treasured book, #47,217 [Add to Longdo]
聚宝盆[jù bǎo pén, ㄐㄩˋ ㄅㄠˇ ㄆㄣˊ, / ] treasure bowl (mythology); fig. source of wealth; cornucopia; gold mine, #50,557 [Add to Longdo]
重器[zhòng qì, ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, ] treasure, #83,979 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] treasure, #938,090 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treasure \Treas"ure\, v. t. [imp. & p. p. {Treasured}; p. pr. &
   vb. n. {Treasuring}.]
   To collect and deposit, as money or other valuable things,
   for future use; to lay up; to hoard; usually with up; as, to
   treasure up gold.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treasure \Treas"ure\, n. [OE. tresor, tresour, F. tr['e]sor, L.
   thesaurus, Gr. ? a stone laid up, treasure, probably from the
   root of ? to put, place. See {Thesis}, and cf. {Thesaurus}.]
   1. Wealth accumulated; especially, a stock, or store of money
    in reserve.
    [1913 Webster]
 
       This treasure hath fortune unto us given. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A great quantity of anything collected for future use;
    abundance; plenty.
    [1913 Webster]
 
       We have treasures in the field, of wheat and of
       barley, and of oil and of honey.   --Jer. xli. 8.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is very much valued.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall be peculiar treasure unto me. --Ex. xix. 5.
    [1913 Webster]
 
       From thy wardrobe bring thy chiefest treasure.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Treasure city}, a city for stores and magazines. --Ex. i.
    11.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 treasure
   n 1: accumulated wealth in the form of money or jewels etc.;
      "the pirates hid their treasure on a small island in the
      West Indies" [syn: {treasure}, {hoarded wealth}]
   2: art highly prized for its beauty or perfection [syn: {gem},
     {treasure}]
   3: any possession that is highly valued by its owner; "the
     children returned from the seashore with their shells and
     other treasures"
   4: a collection of precious things; "the trunk held all her
     meager treasures"
   v 1: hold dear; "I prize these old photographs" [syn: {prize},
      {value}, {treasure}, {appreciate}]
   2: be fond of; be attached to [syn: {care for}, {cherish}, {hold
     dear}, {treasure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top